Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693 i poz. 1240) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, przeznaczona jest dla tych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również tym osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie lub inna upoważniona przez Burmistrza Gminy Żychlin osoba, ustalając w decyzji zakres usług, ich okres i miejsce świadczenia.

§ 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie albo odpłatnie w zależności od posiadanego dochodu, na warunkach określonych w § 5 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

2. Osoby samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze - w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi mogą być zwolnione całkowicie lub częściowo od opłat, na czas określony, ze względu na:

1) korzystanie jednocześnie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych;

3) korzystanie przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług opiekuńczych;

4) zdarzenie losowe;

5) ponoszenie dużych wydatków w stosunku do dochodów na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych i rehabilitację;

6) inne wyjątkowe sytuacje, w których uiszczenie odpłatności stanowiłoby dla osoby lub rodziny nadmierne obciążenie.

§ 7. Cena za jedną godzinę (w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i święta) usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych określana jest w umowie zawartej przez Gminę Żychlin z realizatorem usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 8. Opłaty za usługi opiekuńcze wnoszone są do Banku Spółdzielczego w Żychlinie lub przelewem na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXI/166/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik do Uchwały Nr XII/43/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 września 2015 r.

Tabela 1

ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W DNI ROBOCZE

Dochód w % stosunku do kryterium dochodowego osoby lub rodziny zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usług,

w tym dla:

osób samotnie

gospodarujących

osób w rodzinie

1

2

3

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100%-125%

9%

14%

powyżej 125%-150%

14%

17%

powyżej 150%-175%

20%

25%

powyżej 175%-200%

25%

33%

powyżej 200%-250%

30%

40%

powyżej 250%-275%

40%

60%

powyżej 275%-300%

50%

100%

powyżej 300%-320%

60%

100%

powyżej 320%

100%

100%Tabela 2

ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W DNI WOLNE OD PRACY I ŚWIĘTA

Dochód w % stosunku do kryterium dochodowego osoby lub rodziny zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi,

w tym dla:

osób samotnie

gospodarujących

osób w rodzinie

1

2

3

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100%-125%

10%

15%

powyżej 125%-150%

15%

18%

powyżej 150%-175%

20%

25%

powyżej 175%-200%

25%

33%

powyżej 200%-250%

30%

40%

powyżej 250%-275%

35%

50%

powyżej 275%-300%

40%

100%

powyżej 300%-320%

50%

100%

powyżej 320%

100%

100%

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe