Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/96/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Krzyżanów.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Krzyżanów w wysokości 10,- zł.

§ 3. 1. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się pracowników samorządowych w osobach:

1) Iwona Kurzejewska;

2) Urszula Matczak.

3. Opłata targowa pobierana jest na kwitariusz K-103, terminem płatności jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż i rozliczana codziennie w kasie Urzędu Gminy Krzyżanów.

4. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 7% od zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVII/180/05 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 6. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe