Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 45/VII/15 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Nowa Brzeźnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283), stosownie do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) oraz stosownie do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M.P. z 2015 r. poz.1029) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 548,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 795,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1058,00 zł,

d) od 12 ton według załącznika do uchwały;

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1334,00 zł,

b) od 12 ton według załącznika do uchwały;

3) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1446,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1807,00 zł;

4) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 615,00 zł,

b) od 12 ton według załącznika do uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i na cele oświatowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 147/XXXI/2010 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z roku 2010, Nr 365, poz. 3434).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowej Brzeźnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomaszewski


Załącznik do Uchwały Nr 45/VII/15
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 24 listopada 2015 r.

Rodzaj środka transportowego

bez względu na rodzaj

zawieszenia

Dopuszczalna masa

całkowita

Stawka podatku w zł

Nie mniej niż

Mniej niż

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dwie osie

12 ton

15 ton

1200 ,00

15 ton

1369,00

Trzy osie

12 ton

17 ton

1256,00

17 ton

25 ton

1724,00

25 ton

2394,00

Cztery osie i więcej

12 ton

25 ton

1580,00

25 ton

29 ton

2192,00

29 ton

2674,00

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej

niż 12 ton

Dwie osie

12 ton

31 ton

1880,00

31 ton

2110,00

Trzy osie i więcej

12 ton

40 ton

1910,00

40 ton

2730,00

Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą

równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Jedna oś

12 ton

25 ton

601,00

25 ton

858,00

Dwie osie

12 ton

28 ton

656,00

28 ton

33 ton

930,00

33 ton

38 ton

1414,00

38 ton

1856,00

Trzy osie i więcej

12 ton

38 ton

1270,00

38 ton

1994,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe