Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 47/VII/15 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 15 i art. 7. ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, poz. 718, poz. 895 z 2015 r. poz. 528, poz.774, poz. 1238) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;

2) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej oraz pozostałe budowle lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru, rozdzielania i uzdatniania wód oraz odprowadzania ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 12/II/02 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 316, poz. 4000) i Nr 33/III/2002 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 32, poz. 337 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe