Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/178/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1445) oraz art. 90 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, poz. 1265, poz. 1191, z 2014 r. poz. 7, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1629, poz. 1607) i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

§ 2. 1. Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zwane dalej poradniami, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Powiatu, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Wysokość przysługującej dotacji jest wyliczana na każdy miesiąc osobno i stanowi iloczyn stawki miesięcznej na jedno dziecko ustalonej na podstawie § 2 ust. 1 oraz liczby dzieci, o której mowa w § 4 ust. 2.

3. Dotacji, o których mowa w ust. 1, udziela się na okres roku budżetowego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

4. Planowana na dany rok kwota dotacji zabezpieczona zostanie w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

5. Roczna planowana kwota dotacji w danym roku budżetowym wyliczana jest w oparciu o liczbę dzieci, o której mowa w § 3.

6. Do czasu otrzymania przez Powiat Łódzki Wschodni informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na dany rok budżetowy dotacja przekazywana będzie poradni na podstawie informacji o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu za poprzedni rok budżetowy. Po otrzymaniu informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy, nastąpi przeliczenie kwoty dotacji przekazanej do tego czasu.

§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą poradnię pisemnego wniosku w Starostwie Powiatowym w Łodzi, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, zawierającego informację o planowanej liczbie dzieci, które będą objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na wniosek osoby prowadzącej poradnię Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego.

§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest w dwunastu częściach, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca w okresie styczeń-listopad, a za grudzień w terminie do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy poradni wskazany przez osobę prowadzącą.

2. Osoba prowadząca poradnię jest zobowiązana do składania w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, informacji pisemnej o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, według stanu w pierwszym dniu danego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków poradni, określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 6. 1. Osoba prowadząca poradnię sporządza i przekazuje organowi dotującemu rozliczenie otrzymanej dotacji:

1) za okres od stycznia do czerwca - do dnia 31 lipca danego roku;

2) za okres od stycznia do grudnia - do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

2. Rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji składa się w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy poradnia zakończy działalność w trakcie roku, w którym udzielana jest dotacja, rozliczenie z wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 7. Osoba prowadząca poradnię zobowiązana jest prowadzić dokumentację finansowo-księgową:

1) w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie wykorzystania dotacji;

2) zawierającą na dowodach księgowych adnotację o wydatku dokonanym z udzielonej dotacji ze wskazaniem kwoty i przeznaczenia wydatku.

§ 8. 1. Powiat Łódzki Wschodni jako organ dotujący, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, ma prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej poradni.

2. Na podstawie upoważnienia Starosty Łódzkiego Wschodniego, kontroli dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi. Mają oni prawo wstępu do kontrolowanej poradni oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie:

1) sprawdzenia zgodności liczby dzieci wykazanych w comiesięcznej informacji, o której mowa w § 4 ust. 2, ze stanem faktycznym wynikającym z ewidencji zajęć;

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

3. O terminie i zakresie kontroli powiadamia się pisemnie osobę prowadzącą poradnię, w terminie co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Osoba prowadząca poradnię jest zobowiązana udostępnić dokumenty, o których mowa w ust. 2 oraz udzielić wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu kontroli w terminie określonym przez kontrolującego.

5. Kontrolujący ustala stan faktyczny, na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.

6. Kontrolujący może sporządzić kopie dokumentów, które wraz z dowodami i innymi dokumentami stanowić będą załączniki do protokołu z kontroli.

§ 9. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w § 8, sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Osobie prowadzącej poradnię przysługuje prawo wniesienia do Zarządu Powiatu wyjaśnień lub uwag do protokołu, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

§ 10. W przypadku niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Sławomir Sokołowski


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/178/2015

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 2015 r.

……………………………...
(miejscowość i data)

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

WNIOSEK

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

NA ROK …………………

1.Dane dotyczące osoby prowadzącej poradnię:

a.nazwa osoby prowadzącej poradnię ………………………………………………………..

b.adres osoby prowadzącej poradnię …………………………………………………………

c.nr telefonu osoby prowadzącej poradnię …………… adres e-mail ……………………….

2.Dane dotyczące poradni

a.nazwa poradni : …………………………………………………………………………….

b.adres siedziby poradni: ..……………………………………………………………………

c.nr telefonu poradni …………………………… adres e-mail ……………………………...

d.REGON poradni ……………………………………………………………………………

e.NIP poradni …………………………………………………………………………………

3. Numer wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych : …………………

4. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, prowadzonym przez poradnię w roku ……….. wynosi …………

5. Numer rachunku bankowego poradni, na który ma być przekazywana dotacja :

……………………………………………………………………………………………….

6. Oświadczenie i podpis osoby prowadzącej poradnię

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………….

(data i podpis osoby prowadzącej poradnię)


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/178/2015

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 2015 r.

……………………………………………. ……………………..

(nazwa i adres osoby prowadzącej poradnię)(miejscowość i data)

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

INFORMACJA O LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU W MIESIĄCU ………………………..

według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca

1) Nazwa poradni …………………………………………………………………….

2)Adres siedziby poradni ……………………………………………………………

3)Nazwa i numer rachunku bankowego poradni, na który ma być przekazana dotacja

………………………………………………………………………………………………

4)Liczba dzieci na dzień …………….. wynosi …………….……

5)Oświadczenie i podpis osoby prowadzącej poradnię

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że wskazana liczba dzieci w miesiącu …………… jest zgodna z danymi zawartymi w dokumentacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

………………………………………………….

(data i czytelny podpis osoby prowadzącej poradnię)


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/178/2015

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji

od dnia 1 stycznia ........... roku do dnia ..................................... roku

wpisać ostatni dzień danego półrocza/roku

Termin składania rozliczenia:

?do dnia 31 lipca za I półrocze danego roku,

?do dnia 10 stycznia następnego roku, za I i II półrocze roku poprzedzającego, w którym była udzielona dotacja.

1)nazwa poradni .......................................................................................................................

2)siedziba poradni ....................................................................................................................

3)nazwa osoby prowadzącej poradnię .......................................................................................

4)REGON poradni …………………………………………………………………………....

5)NIP poradni ………………………………………………………………………………...

6)numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ..................................................................................................................................................

miesiące

w danym roku

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju według stanu w pierwszym dniu danego miesiąca

kwota otrzymanej dotacji na dany miesiąc

1

2

3

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Razem I półrocze

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem II półrocze

Ogółem

..……. rok

lp.

rodzaj wydatków, zgodnie z katalogiem wydatków określonym w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

kwota wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w ……... roku

I półrocze

…..…… roku

II półrocze

……….. roku

suma wydatków (kolumna 3+4)

1

2

3

4

5

1.

Wynagrodzenie osoby prowadzącej niepubliczną poradnię, jeżeli pełni funkcję dyrektora poradni

2.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)

3.

Wynajem pomieszczeń

4.

Opłaty za media

5.

Zakup materiałów i wyposażenia

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Remonty

8.

Inne wydatki - wymienić jakie* ………………………………..

9.

Razem kwota wykorzystanej dotacji

10.

Razem kwota otrzymanej dotacji

11.

Kwota niewykorzystanej dotacji (wiersz 10 - wiersz 9)

* należy dokładnie określić rodzaj wydatku

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………

(miejscowość, data)(czytelny podpis osoby prowadzącej poradnię)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe