| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 oraz Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz.7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz.642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz.1240, poz. 1418, poz.1607 i poz.1629) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :

§ 1. Dotacje z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanego dalej Miastem, przysługują następującym podmiotom, zwanym dalej "podmiotami dotowanymi":

1) publicznym przedszkolom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

2) innym publicznym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 80 ust. 2b ustawy, w wysokości 50% przewidzianych w budżecie Miasta wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

3) publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 2c ustawy, w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

4) niepublicznym przedszkolom, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy, w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

5) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w art. 90 ust. 1a ustawy, w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

6) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy, w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

7) publicznym szkołom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, jednak nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto;

8) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji podmiotom dotowanym, o których mowa w § 1 pkt 3-6 i 8, jest złożenie przez osobę prowadzącą podmiot dotowany wniosku obejmującego informację o planowanej liczbie uczniów lub wychowanków. Osoba prowadząca składa wniosek w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące elementy:

1) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

2) nazwę i adres osoby prowadzącej podmiot dotowany;

3) numer NIP osoby prowadzącej podmiot dotowany;

4) numer REGON podmiotu dotowanego;

5) rodzaj podmiotu dotowanego;

6) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

7) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków;

8) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony w formie elektronicznej za pomocą aplikacji o nazwie "Dotacja" udostępnionej przez Miasto Rawa Mazowiecka na Portalu edukacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do przekazania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca sprawozdania z liczby uczniów lub wychowanków według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, z tym, że sprawozdanie aktualne na pierwszy dzień grudnia powinno zostać złożone do dnia 5 grudnia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego winien dołączyć do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 listę, zawierającą następujące dane dotyczące uczniów lub wychowanków: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, datę urodzenia, informację o dacie przyjęcia do placówki, informację o dacie rezygnacji z usług placówki.

3. Wzór sprawozdania oraz listy imiennej określają załączniki nr 2 i 2a.

4. Sprawozdanie i lista imienna mogą zostać złożone także w formie elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto.

§ 4. Dotacje przekazywane są na rachunek bankowy podmiotu dotowanego w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 5. 1. Podstawą do ustalenia wysokości dotacji są:

1) faktyczna liczba uczniów uczęszczających do placówki wynikająca ze sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) plany finansowe oraz liczby uczniów szkół i przedszkoli publicznych z terenu Miasta na pierwszy dzień miesiąca, na który ustalana jest dotacja.

2. W miesiącach lipcu i sierpniu liczbę uczniów ustala się następująco:

1) w szkołach - stan wykazany w informacji miesięcznej w miesiącu czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy;

2) w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego i pozostałych placówkach - stan wykazany w informacji wg stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przerwy wakacyjnej, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w przypadku gdy organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, o których mowa w pkt 2, złoży pisemne oświadczenie o braku przerwy wakacyjnej - na podstawie informacji, o której mowa w § 3 ust. 1.

3. Kwoty dotacji dla szkół lub placówek są przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków, wykazanej przez osobę prowadzącą w sprawozdaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4. W przypadku szkół wymienionych w § 1 pkt 7 i 8, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja w wysokości określonej odpowiednio w § 1 pkt 7 i 8 przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

§ 6. 1. W odniesieniu do szkół i placówek, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka danego typu i rodzaju szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującą w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

2. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość tego standardu. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, dokonuje się wyrównania kwot dotacji ustalonych zgodnie z ust. 1.

§ 7. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany przedstawia pisemne rozliczenie dotacji:

1) w terminie do 20 lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca;

2) w terminie do 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia;

3) w przypadku likwidacji podmiotu dotowanego w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie otrzymanej części dotacji podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 może być przekazywane przez organ prowadzący niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w formie elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto.

4. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Miasta Rawa Mazowiecka -Wydział Finansów i Analiz dokonuje, w terminie do 31 stycznia roku następnego, w oparciu o rozliczenie roczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz sprawozdania miesięczne, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 8. 1. Organ właściwy do udzielenia dotacji ma prawo kontroli wykorzystania udzielonej dotacji w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty.

2. Podstawą do przeprowadzania kontroli jest imienne upoważnienie, wydane przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Do przeprowadzania kontroli mogą być upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

3. Kontroler ma prawo do:

1) dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanej w sprawozdaniu miesięcznym, o którym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tego sprawozdania;

2) wstępu do objętych kontrolą szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz wglądu do prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia podmiot dotowany telefonicznie lub pisemnie, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

6. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez kontrolowanego kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

8. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

9. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym poinformować Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 9. Dotacje wykorzystane przez podmioty dotowane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLII/328/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2009 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r., Nr 46, poz. 353).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Zbigniew Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Nazwa jednostki:

Organ prowadzący

…………………………………………………

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

REGON ………………………………………

NIP …………………………………………….

Typ: ……………………………………………

…………………………………………………

(nazwa lub imię i nazwisko)

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

Data i numer wpisu do ewidencji:

Data: ……………………………………………

Numer: …………………………………………

Datai numer nadania uprawnień:

Data: ……………………………………………

Numer: …………………………………………

Planowana liczba uczniów w ………………… roku

Rodzaj placówki*) :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba uczniów

w tym niepełnosprawni**) :

Rachunki bankowe na które zostanie przekazana dotacja

Rodzaj dotowanej działalności*) : ……………………………………………………………………

Numer rachunku: ……………………………………………………………………………………………

Nazwa rachunku: ……………………………………………………………………………………………

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………………

Wniosek sporządził(a):

………………………………………………………

podpis

.....................………………………………

data, pieczątka i podpis

osoby prowadzącej jednostkę

_________________________

*) Należy podać typ i rodzaj placówki np. typ: szkoła niepubliczna, przedszkole niepubliczne.

**) W kolejnych wierszach należy podać rodzaje niepełnosprawności, np. niepełnosprawność ruchowa, autyzm, uczniowie słabowidzący itp. (każdą występującą niepełnosprawność należy dodać w nowym wierszu)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Rawa Mazowiecka, dnia ……………

Sprawozdanie z liczby uczniów - ………………………… 20……… r.

Nazwa jednostki:

Organ prowadzący

…………………………………………………

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

REGON ………………………………………

NIP …………………………………………….

Typ: ……………………………………………

…………………………………………………

(nazwa lub imię i nazwisko)

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

Rodzaj placówki*) :

Liczba uczniów

w tym niepełnosprawni**) :

Sprawozdanie sporządził(a):

……………………………………………………

podpis

.....................………………………………

data, pieczątka i podpis

osoby prowadzącej jednostkę

__________________________

*) Należy podać typ i rodzaj placówki np. typ: szkoła niepubliczna, przedszkole niepubliczne. p. , niepubliczna szkoła, niepubliczne przedszkole

**)W kolejnych wierszach należy podać rodzaje niepełnosprawności, np. niepełnosprawność ruchowa, autyzm, uczniowie słabowidzący itp. (każdą występującą niepełnosprawność należy dodać w nowym wierszu)


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.Rawa Mazowiecka, dnia ……………

Rawa Mazowiecka, dnia ……………

Lista imienna - ………………………… 20……… r.

Nazwa jednostki:

Organ prowadzący

…………………………………………………

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

REGON ………………………………………

NIP …………………………………………….

Typ: ……………………………………………

…………………………………………………

(nazwa lub imię i nazwisko)

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

Rodzaj placówki*) :

Lp.

Nazwisko

Imię

Adres

PESEL

Obcokrajowiec

(wpisać TAK lub NIE)

Data urodzenia

Sprawozdanie sporządził(a):

……………………………………………………

podpis

..................……………………………………

data, pieczątka i podpis

osoby prowadzącej jednostkę

______________________

*) Należy podać typ i rodzaj placówki np. typ: szkoła niepubliczna, przedszkole niepubliczne. p. , niepubliczna szkoła, niepubliczne przedszkole


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.Rawa Mazowiecka, dnia ……………

Rawa Mazowiecka, dnia ……………

Rozliczenie wykorzystania dotacji - półrocze …… rok 20……

Nazwa jednostki:

Organ prowadzący

…………………………………………………

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

REGON ………………………………………

NIP …………………………………………….

Typ: ……………………………………………

…………………………………………………

(nazwa lub imię i nazwisko)

ul. ………………………………………………

…… - …………… …………………………….

Informacja o kwocie dotacji otrzymanej przez jednostkę w okresie rozliczeniowym oraz narastająco od początku roku:

Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące jednostki w okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji niewykorzystanej w okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji otrzymanej - narastająco

Kwota dotacji przeznaczonej na wydatki

bieżące jednostki - narastająco

Kwota dotacji niewykorzystanej - narastająco

Zestawienie wydatków poniesionych na potrzeby jednostki:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

Nr dokumentu

Forma płatności

Data dokumentu

Data zapłaty

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Razem

Wniosek sporządził(a):

………….......................……

podpis

..................……………………………………

data, pieczątka i podpis

osoby prowadzącej jednostkę

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »