Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774 ) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza:

1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) ZN-1/A Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach, zgodnie z załącznikiem nr 3
do uchwały;

4) ZN-1/B Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 5558) .

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Janina Ogińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2015
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 22 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2015
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 22 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/118/2015
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 22 grudnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/118/2015
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 22 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe