Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.[1])) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.[2])) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2013 r., poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613 z późn. zm.[3])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się imienny wykaz inkasentów wraz z określeniem sołectwa jako terenu działania zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% sumy pobranych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 5. Traci moc:

1. Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności,

2. Uchwała Nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności.

3. Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik do Uchwały Nr XVI/114/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wykaz imienny inkasentów do poboru podatków z terenu Gminy Stryków

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

1

Tomasz Prusinowski

Anielin

2

Izabela Śliwkiewicz

Anielin Swędowski

3

Witold Śliwkiewicz

Bratoszewice

4

Alicja Miszczak

Bartolin

5

Lidia Garus

Ciołek

6

Józef Krzeszewski

Dobieszków

7

Arkadiusz Przygodzki

Dobra

8

Krystyna Lamorska

Dobra Nowiny

9

Tadeusz Widalski

Kalinów

10

Marek Perek

Kiełmina

11

Stanisław Miller

Koźle

12

Zygmunt Jaborski

Gozdów

13

Anna Darnowska

Lipka

14

Andrzej Janeczko

Ługi

15

Andrzej Wysocki

Michałówek (Orzechówek)

16

Barbara Lenart

Niesułków

17

Piotr Ślęzak

Niesułków Kolonia

18

Monika Banasiak

Nowostawy Górne

19

Henryka Gawrysiak

Osse

20

Alicja Piekarska

Pludwiny

21

Bożena Sobierajska

Rokitnica

22

Danuta Kwiatkowska

Sadówka

23

Piotr Kwiatkowski

Sierżnia

24

Ryszard Miśkiewicz

Sosnowiec

25

Grzegorz Kuna

Sosnowiec Pieńki

26

Damian Perek

Smolice

27

Grażyna Jasek

Swędów

28

Stanisław Płóciennikowski

Stary Imielnik

29

Jadwiga Fiutowska

Tymianka

30

Kazimierz Piotrowski

Warszewice (Cesarka)

31

Jarosław Włodarczyk

Wola Błędowa

32

Teresa Sobierajska

Wrzask(Bronin)

33

Andrzej Rożniata

Wyskoki

34

Roman Jaworski

Zagłoba

35

Ilona Nowak

Zelgoszcz

36

Izabela Czerwiec

Stryków


[1]) Zm. z 2015 r. poz. 528, 774 i 1777.

[2]) Zm. z 2014 r. poz. 40.

[3]) Zm. z 2014 r. poz. 183.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe