Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 18 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XV/103/2015 z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/103/2015 z dnia 23 listopada 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały";

2) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia pojazdu, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały";

3) zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały zmienianej, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.


Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

spełnia normy
czystości spalin EURO

pozostałe

od 3,5 i poniżej 12

1524,00

1579,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa,ciągnik balastowy+ przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1579,00

1928,00

18

25

1691,00

1940,00

25

31

1803,00

1941,00

31

1962,00

2079,00

Trzy osie i więcej

12

40

1998,00

2004,00

40

2221,00

2737,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe