Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/155/2015 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 4 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę nr V/25/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938; poz. 1646, z 2014 r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877, z 2015 r. poz. 238; poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190) uchwala się, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr V/25/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2015 w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe