Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/149/15 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr LIV/427/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 846, z 2015r. poz. 528, poz. 774) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/427/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej ust. 1 i 2 w § 2 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Handlowo - Usugowemu AFIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu poboru opłaty targowej na targowisku w Kruszowie przy ul. Krzywej, ustala się wynagrodzenie:

1) za miesiąc styczeń 2016 roku w wysokości 40 % brutto od pobranej i rozliczonej opłaty targowej;

2) od miesiąca lutego 2016 roku w wysokości 18,9 % brutto od pobranej i rozliczonej opłaty targowej.

2. Inkasent jest zobowiązany do wpłaty zainkasowanych kwot nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał poboru opłaty targowej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe