Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, 1890) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014, poz. 849; z 2015, poz. 528, 774,1045,1283,1777,1890), Rada Miejska w Działoszynie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/107/15Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie


mgr inż. Kazimierz Środa


Załącznik do Uchwały Nr XVII/126/15
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wiek pojazdu liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację gazową

Pozostałe

Do 10 lat włącznie licząc od roku produkcji pojazdu

Mniejszej niż 22 miejsc wyłączając miejsce kierowcy

894

917

Równej lub wyższej niż 22 miejsc wyłączając miejsce kierowcy

1663

1777

Powyżej 10 lat licząc od roku produkcji pojazdu

Mniejszej niż 22 miejsc wyłączając miejsce kierowcy

917

975

Równej lub wyższej niż 22 miejsc wyłączając miejsce kierowcy

1777

1812

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe