Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 174

Uchwała nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co nastepuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. W celu zachowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznych, zabytków nieruchomych oraz zabytkowych układów urbanistycznych ulicy Piotrkowskiej, placu Wolności i ulicy Moniuszki, wpisanych do rejestru zabytków oraz będących obszarem uznanym za część Pomnika Historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego", a także ich otoczenia, w trosce o należyty wizerunek miasta Łodzi, podejmuje się niniejszą uchwałę.

2. Tworzy się park kulturowy pod nazwą "Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej".

3. Granice parku kulturowego, o którym mowa w ust. 1, przebiegają:

1) ulicą Ogrodową i ulicą Północną (granica północna działek drogowych);

2) ulicą Zachodnią i aleją Kościuszki (granica zachodnia działek drogowych);

3) aleją Mickiewicza i aleją Piłsudskiego (granica południowa działek drogowych);

4) ulicą Sienkiewicza (granica wschodnia działek drogowych), ulicą Narutowicza na odcinku
od ulicy Sienkiewicza do ulicy Wschodniej (częścią działki drogowej) oraz ulicą Wschodnią (granica wschodnia działek drogowych);

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) parku kulturowym - należy przez to rozumieć Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej;

2) reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie - należy przez to rozumieć odpowiednio reklamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434);

3) literach przestrzennych - należy przez to rozumieć urządzenia nieoświetlone, oświetlone lub podświetlone, złożone z poszczególnych elementów niepołączonych lub połączonych ze sobą, tworzących napis;

4) kasetonie - należy przez to rozumieć urządzenie w formie zamkniętej konstrukcji przestrzennej, z podświetleniem wewnętrznym lub bez;

5) logo - należy przez to rozumieć symbol graficzny stanowiący element identyfikacji wizualnej podmiotu gospodarczego;

6) banerze - należy przez to rozumieć reklamę wykonaną na tkaninie lub miękkim tworzywie sztucznym;

7) reklamowej siatce ochronnej - należy przez to rozumieć zabezpieczenie rusztowań, montowane wyłącznie na czas prowadzenia prac budowlanych, remontowych i/lub renowacyjnych, prezentujące reklamę;

8) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć reklamę
o powierzchni przekraczającej 6 m2, wykonaną z siatki, tkaniny lub miękkiego tworzywa sztucznego, rozpiętą na konstrukcji nośnej zamocowanej do elewacji budynku;

9) mural - należy przez to rozumieć malowidło naścienne wykonane bezpośrednio na ścianie budynku, posiadające wartość artystyczną i estetyczną;

10) wysięgniku - należy przez to rozumieć urządzenie typu semafor, składające się z kasetonu lub tabliczki zawieszonych na stylizowanym metalowym ramieniu nawiązującym swoją formą
do wyrazu architektonicznego danego budynku, umieszczone prostopadle do elewacji tego budynku, wchodzące w przestrzeń ulicy lub podwórza;

11) stojaku z menu - należy przez to rozumieć wolnostojące urządzenie przeznaczone
do prezentowania oferty lokalu gastronomicznego, np. w formie gabloty na stelażu lub sztalugi malarskiej;

12) gablocie - należy przez to rozumieć oszkloną szafkę służącą do wystawiania eksponatów oraz zamieszczania reklamy lub informacji o działalności prowadzonej w lokalu znajdującym się
w budynku, na którym zamontowana jest gablota;

13) neonie - należy przez to rozumień lampę jarzeniową w postaci szklanej rury wypełnionej gazem szlachetnym, tworzącym napis o treści reklamowej lub kompozycję plastyczną;

14) słupie ogłoszeniowo-reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenie
w formie walca lub opisane na innej figurze, służące do umieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam i informacji, w szczególności o wydarzeniach kulturalnych, imprezach itp.;

15) wolnostojącej gablocie ekspozycyjnej - należy przez to rozumieć oszkloną szafkę służącą
do zamieszczania plakatów, ogłoszeń, reklam i informacji o wydarzeniach kulturalnych, imprezach itp., umieszczona na stylizowanych słupkach;

16) reklamie dźwiękowej - należy przez to rozumieć działanie polegające na emitowaniu treści reklamowych lub informacyjnych w formie ogłoszeń wypowiadanych, śpiewanych lub nadawanych przez urządzenia i instalacje nagłaśniające;

17) nośniku SIM (systemu informacji miejskiej) - należy przez to rozumieć nośnik jednolitego systemu informacji miejskiej, obejmującego tablice, znaki informacyjne i przestrzenne nośniki informacji stanowiące elementy systemu informacji ulicowej, adresowej, kierunkowej oraz turystycznej, inne niż znaki drogowe;

18) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć przedmioty materialne przeznaczone lub służące ekspozycji reklamy, w szczególności o których mowa w pkt 2-17;

19) ogródku gastronomicznym - należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do sezonowego świadczenia usług gastronomicznych;

20) kiosku - należy przez to rozumieć wolnostojący obiekt budowlany nietrwale związany
z gruntem, w którym prowadzona jest działalność handlowa lub usługowa;

21) lokalu - należy przez to rozumieć lokal użytkowy, mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu a także pomieszczenia, zlokalizowane w budynku frontowym lub oficynie;

22) markizie - należy przez to rozumieć stały lub składany daszek, osłaniający okno lub witrynę lokalu;

23) witrynie - należy przez to rozumieć okno wystawowe służące ekspozycji towarów lub usług danego lokalu;

24) kolorach jaskrawych - należy przez to rozumieć kolory o intensywnej barwie, mocne, ostre, wyraziste, oślepiające, które w sposób rażący wyróżniają się z otaczającej przestrzeni;

25) pasie reklamowym - należy przez to rozumieć przestrzeń na elewacji zamykającą się między górną krawędzią witryny lub drzwi do lokalu, a elementem architektonicznym oddzielającym pierwszą kondygnację nadziemnąod kondygnacji wyższych, występującego w postaci np. gzymsu, podziału w wykończeniu elewacji, uskoku, a w przypadku gdy taki element
nie występuje - do poziomu spodu stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną budynku;

26) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć drogi publiczne, drogi wewnętrzne, place, skwery, zieleń urządzoną ogólnodostępną oraz elementy zagospodarowania widoczne
z tej przestrzeni;

27) organizaowanych imprezach - należy przez to rozumieć koncerty, zawody sportowe, uroczystości miejskie i państwowe, wystawy, jarmarki i kiermasze okolicznościowe, imprezy artystyczne, akcje informacyjne, happeningi oraz inne wydarzenia odbywające się w przestrzeni publicznej;

28) rikszach - należy przez to rozumieć trójkołowy wózek rowerowy wyposażony w siedzisko
dla dwóch pasażerów;

29) meblach miejskich - należy przez to rozumieć elementy małej architektury stanowiące wyposażenie przestrzeni publicznej, takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki, elementy wygrodzeniowe, kraty osłonowe drzew;

30) elementach wygrodzeniowych - należy przez to rozumieć wszelkie obiekty ustawione w celu wygrodzenia przestrzeni, np. przęsła ogrodzeniowe, donice z roślinnością, elementy kamienne, słupki itp.;

31) szerokości ogródka gastronomicznego lub stoiska handlowego - należy przez to rozumieć wymiar prostopadły do linii zabudowy.

2. Niezdefiniowane określenia użyte w niniejszej uchwale, należy rozumieć w sposób zgodny z ich znaczeniem przyjętym na gruncie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w przypadku braku definicji, w rozumieniu powszechnym.

§ 3. 1. Celem ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego na obszarze parku kulturowego jest dążenie do:

1) zachowania i ekspozycji dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznych układów urbanistycznych ulicy Piotrkowskiej, ulicy Moniuszki i placu Wolności;

2) ochrony osi, ciągów i punktów widokowych na charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru oraz zapewnienia ekspozycji zabytków nieruchomych i historycznych zespołów budowlanych, historycznie ukształtowanych dominant oraz sylwety fragmentów obszarów miasta Łodzi;

3) uzupełnienia historycznych układów urbanistycznych o nowe struktury wysokiej jakości, harmonijnie dopełniające istniejącą tkankę historyczną;

4) ochrony krajobrazu kulturowego poprzez zapobieganie działaniom ingerującym w formę architektoniczną bądź zakłócającym ekspozycję obiektów zabytkowych i przestrzeni publicznych;

5) rewaloryzacji przestrzeni miejskiej dzięki ograniczeniu niekorzystnego wpływu nośników reklamowych.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, realizowana będzie poprzez:

1) sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego;

2) sporządzenie w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków Planu Ochrony Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej;

3) powołanie przez Prezydenta Miasta Łodzi Komitetu Sterującego Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej jako zespołu opiniująco-doradczego w sprawach realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego;

4) powołanie przez Prezydenta Miasta Łodzi Zespołu ds. Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

Rozdział 2
Regulamin parku kulturowego

§ 4. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania nośników reklamowych:

1) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych na elewacjach z wyjątkiem:

a) liter i logo przestrzennych umieszczanych na elewacji w pasie reklamowym w osi symetrii witryny (lub witryn, jeśli lokal posiada więcej niż jedną witrynę), o ile nie będą przesłaniać lub dezintegrować kompozycji architektonicznej elewacji,

b) liter i logo przestrzennych umieszczanych na dachach budynków w płaszczyźnie elewacji tych budynków, o wysokości:

- do 1 m lub1 /5 wysokości budynku dla budynków o wysokości do 6 m,

- do 1,5 m lub1 /6 wysokości budynku dla budynków o wysokości do 12 m,

- do 2,5 m lub1 /8 wysokości budynku dla budynków o wysokości do 25 m,

- do 6 m lub1 /10 wysokości budynku dla budynków o wysokości powyżej 25 m,

c) szyldów o powierzchni informacyjnej lub reklamowej do 0,2 m2, montowanych na elewacji, po obu stronach przejazdu bramnego lub na wewnętrznych ścianach bocznych przejazdu bramnego (w przypadku gdy elewacja w obrębie bramy posiada bogaty detal architektoniczny), pojedynczo lub w pionach tworzących zwartą, jednorodną kompozycję; wszystkie szyldy powinny być dopasowane rozmiarem do boni lub, w przypadku gdy elewacja nie posiada boniowania, do ilości dostępnego miejsca na elewacji; ogranicza się ilość szyldów na elewacji do jednego dla każdego lokalu dostępnego z podwórza lub przejazdu bramnego, z wyłączeniem lokali dostępnych bezpośrednio z ulicy,

d) naklejek o treściach informacyjnych lub reklamowych na szybach witryn wystawowych, okien i drzwi wejściowych do lokalu, o powierzchni do 10% powierzchni pojedynczego szklenia witryny, umieszczanych centralnie, w dolnej lub w górnej części witryny,

e) gablot umieszczanych przy witrynie lub wejściu do lokalu, o ile nie będą przesłaniać lub dezintegrować detalu architektonicznego elewacji; wielkość oraz forma i wygląd gabloty powinny zostać dostosowane do kompozycji oraz charakteru elewacji danego budynku,

f) kasetonów w formie ograniczonej do logo firmy działającej w danym lokalu pod warunkiem montowania takiego kasetonu w górnej części witryny lub okna od strony wnętrza lokalu, wycofanego względem płaszczyzny witryny o min. 20 cm, umieszczonego symetrycznie względem osi witryny, z zachowaniem min. 10 cm odstępów od jej krawędzi,

g) neonów w formie logo lub napisu, pod warunkiem montowania takiego neonu w górnej części witryny lub okna od strony wnętrza lokalu, wycofanego względem płaszczyzny witryny o min. 20 cm, umieszczonego symetrycznie względem osi witryny, z zachowaniem min. 10 cm odstępów od jej krawędzi;

2) zakazuje się przesłaniania światła witryn, okien lub drzwi wejściowych do lokalu m.in. folią perforowaną lub pełną, roletami, banerami, plakatami i ulotkami przyklejanymi bezpośrednio
do szyby oraz naklejkami z wyjątkiem:

a) działań związanych z organizowanymi imprezami w trakcie ich trwania,

b) witryn, okien lub drzwi lokali, których przesłonięcie jest konieczne ze względu na profil działalności danego lokalu lub na funkcję danego pomieszczenia; w wymienionych przypadkach przesłonięcie witryn, okien lub drzwi powinno nastąpić przy pomocy folii imitującej mrożone szkło lub ciekawych aranżacji wystawowych charakteryzujących się wysoką wartością estetyczną;

3) zakazuje się prezentowania w witrynie towarów w sposób nieestetyczny, nieuporządkowany
i chaotyczny lub z wykorzystaniem materiałów niskiej jakości, zabrudzonych, zniszczonych, bądź znajdujących się w złym stanie estetycznym, z wyjątkiem aranżacji wystawowych
o charakterze artystycznym;

4) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych powyżej pasa reklamowego, w tym
w oknach na elewacji budynku, z wyjątkiem:

a) liter przestrzennych umieszczonych zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 lit. b,

b) neonów umieszczanych prostopadle do elewacji,

c) murali wykonanych na gładkich ścianach szczytowych budynku z wkomponowanymi treściami reklamowymi, których powierzchnia nie może przekraczać 20% całej kompozycji, pod warunkiem zachowania wysokiego poziomu estetycznego takiej kompozycji,

d) instalacji artystycznych;

5) ogranicza się umieszczanie reklamowych siatek ochronnych na rusztowaniach w trakcie trwania prac budowlanych związanych z remontem lub konserwacją elewacji na okres do 8 miesięcy; umieszczenie reklamowych siatek ochronnych jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem,
że treści reklamowe nie będą zajmowały więcej niż 30% powierzchni siatki ochronnej,
a na pozostałej części siatki umieszczony zostanie wizerunek remontowanej elewacji; zakazuje się oświetlania lub podświetlania reklamowych siatek ochronnych; te same lub kolejne działania reklamowe mogą być prowadzone na rusztowaniach nie wcześniej niż po upływie
5 lat liczonych od ostatniego okresu, o którym mowa w niniejszym pkt;

6) zakazuje się umieszczania reklam wielkoformatowych na elewacjach budynków oraz na ich ścianach szczytowych;

7) zakazuje się umieszczania na elewacjach budynków nośników reklamowych w formie chorągwi, chorągiewek, proporczyków z wyjątkiem nośników związanych z organizowanymi imprezami w trakcie ich trwania;

8) zakazuje się umieszczania na elewacjach budynku więcej niż 3 nośników reklamowych jednego podmiotu, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c;

9) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych usytuowanych w przestrzeni nad drogami wewnętrznymi, drogami publicznymi i placami z wyjątkiem:

a) wysięgników montowanych na elewacji w poziomie pasa reklamowego, w sąsiedztwie witryny lub przejazdu bramnego; wysięgniki należy umieszczać w taki sposób, aby dolna krawędź kasetonu lub tabliczki znajdowała się min. 250 cm ponad poziomem posadzki chodnika, a ich wymiary nie przekraczały 80 cm wysięgu (odległości od elewacji do krańca wysięgnika z semaforem) oraz powierzchni reklamowej 0,3 m2,

b) dekoracji świątecznych lub dekoracji okolicznościowych związanych z organizowanymi imprezami na czas trwania tych imprez,

c) neonów umieszczanych prostopadle do elewacji;

10) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych
z wyjątkiem:

a) nośników związanych z organizowanymi imprezami na czas trwania tych imprez,

b) nośników będących elementem kompozycji oświetlenia świątecznego;

11) zakazuje się umieszczania wolnostojących nośników reklamowych, w tym mobilnych urządzeń jak pojazdy, w tym pojazdy silnikowe, rowery, przyczepy i naczepy,
z przymocowanymi nośnikami reklamowymi, z wyjątkiem:

a) stojaków z menu prezentujących ofertę lokalu gastronomicznego niedostępnego bezpośrednio
z ulicy, wystawianych w sąsiedztwie przejazdu bramnego, na czas otwarcia tego lokalu;
dla każdego lokalu gastronomicznego niedostępnego bezpośrednio z ulicy dopuszczalny jest jeden stojak z menu,

b) słupów ogłoszeniowo-reklamowych należących do miasta Łodzi lub instytucji kulturalnych przeznaczonych do promowania wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych, a także inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych, wyłącznie o wyglądzie stylizowanym, zgodnym ze wzorem historycznym, w miejscach do tego wyznaczonych; wykaz miejsc,
w których możliwe jest ustawianie słupów ogłoszeniowo-reklamowych, określa załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały,

c) wolnostojących gablot ekspozycyjnych ujednoliconych stylistycznie,

d) nośników SIM;

12) zakazuje się obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych, w tym nośników o charakterze dźwiękowym, w przestrzeni publicznej z wyjątkiem nośników reklamowych na pojazdach komunikacji miejskiej;

13) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych na pojazdach służących do obsługi ruchu turystycznego na terenie parku kulturowego;

14) zakazuje się umieszczania urządzeń nagłaśniających służących do emitowania treści reklamowych lub informacyjnych poza budynkami z wyjątkiem urządzeń określonych
w § 5 pkt 12;

15) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych w odległości mniejszej niż 0,5 m
od numerów adresowych budynków i nazw ulic;

16) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych o jaskrawej lub fosforyzującej kolorystyce, odbijających światło lub odblaskowych, emitujących sygnały świetlne, w szczególności
o barwie czerwonej, żółtej, zielonej i/lub niebieskiej, w tym: projekcji świetlnych na elewacjach, elementów ruchomych, źródeł intensywnego światła o stałym lub zmiennym natężeniu, wyświetlaczy, paneli LED, z wyjątkiem:

a) elementów świetlnych oraz projekcji i oświetlenia związanego z organizowanymi imprezami na czas trwania tych imprez,

b) nośników będących elementem kompozycji oświetlenia świątecznego,

c) neonów,

d) ekranów telewizyjnych montowanych w świetle witryny lub okna od strony wnętrza lokalu, wycofanych względem płaszczyzny witryny o min. 20 cm, umieszczonych symetrycznie względem osi witryny, z zachowaniem min. 30 cm odstępów od jej krawędzi;

17) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych zniszczonych, zabrudzonych, znajdujących się w złym stanie technicznym lub estetycznym, a także naruszających interesy osób trzecich lub emitujących treści obraźliwe oraz odbierane jako pornograficzne;

18) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych przesłaniających: detale architektoniczne, otwory okienne, drzwiowe i wentylacyjne, nośniki SIM, kamery wizyjne systemu monitoringu miejskiego, a także zagrażających bezpieczeństwu;

19) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych w sposób, który powoduje przesłonięcie znaków lub sygnałów drogowych oraz umieszczania nośników reklamowych w formie graficznej przypominającej znaki drogowe;

20) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych na wiatach śmietnikowych oraz elementach wygrodzeniowych widocznych z przestrzeni publicznej;

21) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych na ogrodzeniach z wyjątkiem szyldów zgodnych z zasadami określonymi w pkt 1 lit. c oraz gablot, umieszczanych na elementach murowanych ogrodzenia (słupkach) lub w przypadku ich braku - na ażurowych przęsłach; ilość oraz rozmiary szyldów i gablot są ograniczone rozmiarami pojedynczego elementu, na którym nośniki są umieszczane, przy czym nośniki te nie mogą zajmować więcej niż 60% powierzchni danego elementu ogrodzenia; zakazuje się umieszczania szyldów i gablot na więcej niż dwóch elementach ogrodzenia jednocześnie.

§ 5. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności usługowej w sezonowych ogródkach gastronomicznych:

1) ogranicza się umieszczanie sezonowych ogródków gastronomicznych w przestrzeni
ulicy Piotrkowskiej do:

a) ogródków o szerokości do 1,5 m umieszczonych w całości na chodniku, bezpośrednio przed witryną lokalu,

b) ogródków zlokalizowanych przy krawężniku, w odległości minimum 3 m od elewacji,

c) ogródków mieszanych (umieszczanych jednocześnie bezpośrednio przed witryną lokalu oraz przy krawężniku), z zachowaniem wolnej przestrzeni chodnika o szerokości minimum 1,5 m umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych, uwzględniając w tym miejsca występowania elementów małej architektury i infrastruktury drogowej,

d) ogródków o długości nieprzekraczającej długości elewacji w obrębie lokalu wystawiającego ogródek, chyba że właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na przedłużenie ogródka o długość sąsiedniego lokalu, z zastrzeżeniem, że jego długość nie będzie większa niż 20 m,

e) ogródków zlokalizowanych w taki sposób, aby zapewnione zostało swobodne dojście
do budynku obejmujące szerokość bramy wejściowej lub wjazdowej oraz po 0,5 m
po obu stronach bramy licząc od krawędzi zewnętrznych prześwitu bramowego;

2) ogranicza się umieszczanie sezonowych ogródków gastronomicznych w przestrzeni pasażu Rubinsteina do:

a) ogródków zlokalizowanych w pasie rozdzielającym pasaż od pasa drogowego
ulicy Piotrkowskiej, o szerokości do 4 m i długości do 12 m oraz o powierzchni nie większej
niż 48 m2,

b) ogródków o długości nieprzekraczającej długości elewacji w obrębie lokalu wystawiającego ogródek;

3) ogranicza się umieszczanie ogródków gastronomicznych w przestrzeni podwórców (woonerfów) do:

a) ogródków umieszczonych bezpośrednio przed witryną lokalu, o szerokości do 2 m,

b) ogródków zlokalizowanych w pasie rozdzielającym ciągi komunikacyjne o szerokości
do 2,4 m,

c) ogródków mieszanych (umieszczanych jednocześnie bezpośrednio przed witryną lokalu oraz w pasie rozdzielającym ciągi komunikacyjne), z zachowaniem wolnej przestrzeni
o szerokości minimum 1,5 m umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych, uwzględniając w tym miejsca występowania elementów małej architektury i infrastruktury drogowej,

d) ogródków o długości nieprzekraczającej długości elewacji w obrębie lokalu wystawiającego ogródek, chyba że właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na przedłużenie ogródka o długość sąsiedniego lokalu, z zastrzeżeniem, że jego długość nie będzie większa niż 20 m,

e) ogródków zlokalizowanych w taki sposób, aby zapewnione zostało swobodne dojście
do budynku obejmujące szerokość bramy wejściowej lub wjazdowej oraz po 0,5 m po obu stronach bramy licząc od krawędzi zewnętrznych prześwitu bramowego;

4) ogranicza się umieszczanie ogródków gastronomicznych w przestrzeni pozostałych dróg publicznych, dróg wewnętrznych i placów do:

a) ogródków lokalizowanych z zachowaniem wolnej przestrzeni przejścia pieszego szerokości minimum 1,5 m umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych, uwzględniając w tym miejsca występowania elementów małej architektury i infrastruktury drogowej oraz wolnej przestrzeni dla ruchu pojazdów szerokości minimum 4,5 m,

b) ogródków o długości nieprzekraczającej długości elewacji w obrębie lokalu wystawiającego ogródek, chyba że właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na przedłużenie ogródka o długość sąsiedniego lokalu, z zastrzeżeniem, że jego długość nie będzie większa niż 20 m,

c) ogródków zlokalizowanych w taki sposób, aby zapewnione zostało swobodne dojście
do budynku obejmujące szerokość bramy wejściowej lub wjazdowej oraz po 0,5 m po obu stronach bramy licząc od krawędzi zewnętrznych prześwitu bramowego;

5) ogranicza się umieszczanie ogródków niezwiązanych z lokalami gastronomicznymi
w przestrzeni dróg wewnętrznych, dróg publicznych i placów do ogródków składających się jedynie z małych stolików i krzeseł umieszczonych w całości na chodniku, z zachowaniem wolnej przestrzeni chodnika o szerokości minimum 1,5 m umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych, uwzględniając w tym miejsca występowania elementów małej architektury
i infrastruktury drogowej, o długości nieprzekraczającej długości lokalu;

6) zakazuje się umieszczania ogródków w sposób, który powoduje przesłonięcie bądź zakłócenie ekspozycji obiektów małej architektury, obiektów o charakterze artystycznym będących stałym elementem ulicy Piotrkowskiej oraz wmurowanych w posadzkę ulicy płyt pamiątkowych;

7) zakazuje się umieszczania ogródków w świetle przejścia dla pieszych lub w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeśli elementy ogródka będą zasłaniać ten znak lub sygnał;

8) zakazuje się stosowania jako podłoża ogródków podestów, podłóg lub wykładzin na istniejącej nawierzchni drogi lub placu;

9) zakazuje się stosowania ścian, przegród oraz elementów wygrodzeniowych ogródka
z wyjątkiem:

a) ażurowego ogrodzenia o wysokości do 0,9 m,

b) ruchomych donic z formami zieleni, niepołączonych ze sobą;

10) zakazuje się stosowania elementów zadaszenia ogródków gastronomicznych, z wyjątkiem parasoli składanych lub markiz zamontowanych na elewacji budynku; parasole i markizy powinny być w kolorze ecru; zastosowanie innej kolorystyki elementów zadaszenia ogródka jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki zarządzającej;

11) zakazuje się umieszczania treści reklamowych na terenie ogródków z wyjątkiem:

a) nazwy i logo podmiotu prowadzącego działalność gastronomiczną w ogródku, umieszczonych na lambrekinach parasoli i markiz stanowiących zadaszenie ogródka. Wysokość lambrekinu nie może przekraczać 0,25 m,

b) nazwy i logo produktów oferowanych w ogródku, umieszczonych na elementach wygrodzeniowych, pod warunkiem wkomponowania reklamy w taki element oraz ograniczenia jej powierzchni do 20% powierzchni elementu;

12) zakazuje się umieszczania na terenie ogródków urządzeń technicznych, gastronomicznych
i stoisk handlowych, z wyjątkiem ekranów telewizyjnych i sprzętu nagłaśniającego,
o ile transmisje te są skierowane do wnętrza ogródka i nie powodują uciążliwości
dla użytkowników drogi;

13) zakazuje się przesłaniania lub umieszczania na osłonach wokół drzew istniejących
w przestrzeni publicznej jakichkolwiek urządzeń i mebli.

§ 6. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia pozostałej działalności usługowej oraz działalności handlowej:

1) zakazuje się prowadzenia działalności handlowej poza budynkami, w przejściach i przejazdach bramowych, w podcieniach budynków oraz w przestrzeni dróg publicznych, dróg wewnętrznych i placów z wyjątkiem:

a) stoisk na cele ekspozycyjno-handlowe zgodne z profilem działalności lokalu handlowego, wystawianych przed budynkiem, w którym znajduje się ten lokal, posiadający wejście
od strony ulicy lub placu, przy których jest zlokalizowany, w godzinach otwarcia tego lokalu; stoisko powinno być ustawione bezpośrednio przy ścianie budynku, w świetle witryny
lub na długości wszystkich witryn lokalu, o maksymalnej szerokości 1 m, o ile zarządca budynku nie wniesie zastrzeżeń; stoisko powinno prezentować asortyment lokalu w formie zaaranżowanej ekspozycji wystawowej; zakazuje się wystawiania na stoisku obiektów
lub elementów zabrudzonych, zniszczonych lub w złym stanie technicznym lub estetycznym,

b) działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej prowadzonej w specjalnie do tego celu zorganizowanych tymczasowych obiektach, stanowiących element zagospodarowania stref działalności kreatywnej prowadzonej na adaptowanych do nowych funkcji terenach postindustrialnych, wskazanych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

c) działalności handlowej stanowiącej część organizowanych imprez, prowadzonej w specjalnie do tego celu zorganizowanych tymczasowych obiektach;

2) zakazuje się działalności gastronomicznej poza budynkami, w przejściach i przejazdach bramowych, w podcieniach budynków oraz w przestrzeni dróg publicznych, dróg wewnętrznych i placów, z wyjątkiem:

a) działalności gastronomicznej prowadzonej w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych zgodnie z zasadami określonymi w § 5,

b) działalności gastronomicznej polegającej na sezonowej sprzedaży napojów z wózków
z saturatorami,

c) działalności gastronomicznej stanowiącej część zorganizowanych imprez, prowadzonej
w specjalnie do tego celu organizowanych tymczasowych obiektach;

3) zakazuje się działalności usługowej poza budynkami, w przejściach i przejazdach bramowych, w podcieniach budynków oraz w przestrzeni dróg publicznych, dróg wewnętrznych i placów,
z wyjątkiem:

a) działalności z zakresu obsługi ruchu turystycznego,

b) działalności z zakresu obsługi ruchu turystycznego w formie riksz, wypożyczanych osobom trzecim w celu świadczenia usług transportowych; zapewniających bezpieczeństwo kierującemu i pasażerom o ujednoliconej kolorystyce,

c) działalności stanowiącej część organizowanych imprez, prowadzonej
w specjalnie do tego celu zorganizowanych tymczasowych obiektach;

4) ogranicza się prowadzenie działalności artystycznej, w tym eksponowania
i oferowania do sprzedaży towarów własnej produkcji, do stoisk zaaranżowanych
w sposób określony w pkt 1 lit. a.

§ 7. 1. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności usługowej polegającej na organizacji imprez:

1) ogranicza się możliwość organizacji imprez do organizacji renomowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych;

2) zakazuje się organizacji wydarzeń, które mają charakter stricte komercyjny, których celem jest wyłącznie reklamowanie i promowanie konkretnego produktu lub usługi.

2. W zakresie stosowania urządzeń i instalacji nagłaśniających na terenie parku kulturowego:

1) ogranicza się stosowanie urządzeń i instalacji nagłaśniających do nagłośnień w czasie uroczystości i imprez odbywających się na podstawie przepisów odrębnych oraz urządzeń
i instalacji nagłaśniających w ogródkach gastronomicznych, o których mowa w § 5 pkt 12;

2) zakazuje się stosowania urządzeń i instalacji nagłaśniających podczas występów artystów ulicznych.

§ 8. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów nietrwale związanych z gruntem typu kiosk, pawilonów, namiotów, straganów, kontenerów oraz wiat o funkcji handlowej, usługowej
lub gastronomicznej, z wyjątkiem:

a) ujednoliconych stylistycznie obiektów służących do obsługi istniejących parkingów naziemnych,

b) ujednoliconych stylistycznie obiektów ustawianych tymczasowo w trakcie trwania organizowanych imprez,

c) obiektów kontenerowych służących do obsługi zaplecza budowy, jedynie
na czas trwania budowy, pod warunkiem zachowania właściwego stanu technicznego oraz utrzymania czystości tego obiektu,

d) obiektów typu pawilon, o ażurowej konstrukcji i dużym stopniu przeszklenia elewacji,

e) obiektów na cele sanitarne,

f) kiosków przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży kwiatów lub prasy i asortymentu obejmującego: artykuły tytoniowe, bilety komunikacji miejskiej, karty telefoniczne, podstawowe produkty pierwszej potrzeby, w tym owoce, warzywa i pieczywo, drobne upominki i gadżety turystyczne, z wykluczeniem innych funkcji, w tym gastronomicznej, wyłącznie o wyglądzie stylizowanym, zgodnym z historycznym charakterem przestrzeni miejskiej, sytuowanych wyłącznie w strefach do tego wyznaczonych - w ilości jeden na daną strefę, pod warunkiem, że elewacja frontowa kiosku skierowana będzie w stronę ulic: Zachodniej, Sienkiewicza, Ogrodowej, Północnej lub alei Kościuszki, a lokalizacja kiosku zostanie wybrana z poszanowaniem zasad kompozycji architektoniczno-urbanistycznej
i zasad kształtowania zabudowy, nie będzie powodowała kolizji z układem kompozycyjnym wnętrza urbanistycznego lub strukturą przestrzenno-komunikacyjną ulicy oraz nie będzie ograniczała właściwego stanu funkcjonalnego i wizualnego przestrzeni publicznej; wykaz stref, w których dopuszczalne jest ustawianie kiosków, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów nietrwale związanych z gruntem typu kiosk, pawilonów, straganów oraz kontenerów o funkcji handlowej, usługowej i gastronomicznej, związanych
z funkcjonowaniem linii transportu zbiorowego, z wyjątkiem ujednoliconego systemu wiat przystankowych wraz z gablotami informacyjnymi, w tym tablicami informacji pasażerskiej, elementami małej architektury, a także elementami oświetleniowymi, znakami i urządzeniami służącymi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (biletomatów);

3) zakazuje się stosowania form i materiałów dla obiektów małej architektury, mebli miejskich, wiat przystankowych i elementów oświetleniowych innych niż ujednolicone stylistycznie,
z wyjątkiem obiektów zaprojektowanych indywidualnie o charakterze artystycznym;

4) zakazuje się lokalizacji wolnostojących masztów oraz budynków gospodarczych, technicznych
i jednokondygnacyjnych garaży nadziemnych w miejscach wyeksponowanych w przestrzeni publicznej;

5) zakazuje się lokalizacji na elewacjach, w prześwitach bramowych oraz w miejscach silnie wyeksponowanych w przestrzeni publicznej elementów technicznego wyposażenia budynków, w tym: klimatyzatorów, anten, anten satelitarnych, instalacji elektrycznych, przewodów dymowych i wentylacyjnych, za wyjątkiem elementów służących iluminacji budynków oraz skrzynek przyłączy, pod warunkiem wbudowania ich w elewację lub ogrodzenie i dostosowania ich wyglądu zewnętrznego do charakteru danej elewacji lub ogrodzenia (np. w formie skrzynek stylizowanych lub malowanych w kolorze elewacji lub ogrodzenia);

6) zakazuje się lokalizacji urządzeń technicznych służących wentylacji i klimatyzacji, kolektorów słonecznych, masztów antenowych, masztów telefonii komórkowych i anten na połaciach dachowych budynków frontowych i oficyn, jeśli ze względu na swoją wysokość i gabaryty są widoczne z przestrzeni publicznej;

7) zakazuje się wymiany zabytkowej stolarki otworowej, w tym: okien drzwi, witryn sklepowych, wrót bramowych, z ich elementami konstrukcyjnymi i dekoracyjnymi, jeśli ich stan zachowania i stan techniczny umożliwia skuteczną restaurację; w przypadku, gdy stan zachowania zabytkowej stolarki otworowej uniemożliwia jej restaurację, nowa stolarka otworowa powinna stanowić jej odtworzenie;

8) zakazuje się stosowania na elewacjach frontowych budynków historycznych okładzin innych, niż uzasadnione historycznie, w tym: płytek ceramicznych, gresu, paneli drewnianych itp.;

9) zakazuje się prowadzenia robót budowlanych w sposób powodujący obniżenie stanu estetycznego lub technicznego obiektów sąsiadujących z placem budowy;

10) zakazuje się prowadzenia robót remontowych polegających na częściowym odświeżaniu
(np. czyszczeniu, tynkowaniu, wtórnym malowaniu) lub przebudowie (np. powiększaniu
lub pomniejszaniu otworów okiennych i drzwiowych) elewacji w obrębie poszczególnych lokali;

11) zakazuje się malowania elewacji budynków lub ich fragmentów na kolory jaskrawe, niemające uzasadnienia historycznego lub odniesienia do miejscowej tradycji budowlanej, z wyjątkiem kompozycji plastycznych murali zgodnie z warunkami określonymi w § 4 pkt 4 lit. c;

12) zakazuje się prowadzenia robót budowlanych w sposób powodujący obniżenie estetyki otoczenia lub uciążliwość dla użytkowników przestrzeni publicznej ponad przeciętną miarę;

13) zakazuje się umieszczania lub składowania w miejscach wyeksponowanych w przestrzeni publicznej materiałów budowlanych, np. elementów betonowych lub ceramicznych,
z wyjątkiem placów budowy w czasie trwania budowy;

14) zakazuje się umieszczania elementów ogrodzeniowych poza liniami granic ewidencyjnych
lub historycznych działek i liniami rozgraniczającymi teren z terenem przestrzeni publicznej;

15) zakazuje się stosowania elementów ogrodzeniowych pełnych, wykonanych z siatki, blach trapezowych i falistych, prefabrykatów betonowych lub z tworzyw sztucznych oraz elementów drewnianych; elementy ogrodzeniowe stosowane w linii rozgraniczającej teren z terenem przestrzeni publicznej powinny zachowywać formy ażurowe (tradycyjne lub współczesne), wpisujące się w charakter otoczenia i zachowujące wysoki poziom estetyczny i techniczny,
z wyjątkiem:

a) ogrodzeń uzasadnionych historycznie,

b) ogrodzeń placów budowy w trakcie trwania robót budowlanych, pod warunkiem zachowania właściwego stanu technicznego oraz utrzymania czystości elementów takiego ogrodzenia; ogrodzenie placu budowy może być pokryte grafikami przedstawiającymi wizualizacje realizowanych inwestycji lub reprodukcjami historycznych zdjęć budynku, którego dotyczą prowadzone roboty budowlane lub reprodukcjami historycznych zdjęć ulicy Piotrkowskiej;

16) zakazuje się stosowania elementów wygrodzeniowych w przestrzeni publicznej, z wyjątkiem:

a) słupków metalowych odlewanych bądź kutych do wysokości 100 cm wolnostojących,
z dopuszczeniem połączenia ich łańcuchem, ujednoliconych stylistycznie z elementami stosowanymi w przestrzeni publicznej,

b) barier ażurowych do wysokości 120 cm metalowych odlewanych bądź kutych, wpisujących się w charakter otoczenia i zachowujących wysoki poziom estetyczny,

c) barierek trawnikowych niskich metalowych odlewanych bądź kutych, ujednoliconych stylistycznie z elementami stosowanymi w przestrzeni publicznej,

d) form zieleni,

e) form kamiennych,

f) zaprojektowanych indywidualnie form artystycznych.

§ 9. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące składowania i magazynowania odpadów:

1) zakazuje się składowania i magazynowania odpadów poza pojemnikami służącymi
do czasowego gromadzenia bieżących odpadów stałych, z uwzględnieniem segregacji odpadów
w miejscu ich powstawania, zgodnie z przepisami odrębnymi i przepisami prawa miejscowego;

2) zakazuje się zbierania i magazynowania odpadów komunalnych poza pojemnikami służącymi do ich czasowego gromadzenia, z uwzględnieniem zasad selektywnego zbierania w miejscu powstawania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 i 1539 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 1045
i 1269) oraz przepisami prawa miejscowego.

§ 10. Na terenie parku kulturowego ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych:

1) zakazuje się sytuowania tymczasowych parkingów naziemnych na niezabudowanych terenach
i placach, jeśli parkingi te nie posiadają urządzonej zieleni, nawierzchni pod miejsca parkingowe wyłożonej geokratą lub utwardzonej bitumicznej, kostkowej, klinkierowej
lub brukowcowej, a także ogrodzenia spełniającego warunki, o których mowa w § 8 pkt 15 niniejszej uchwały oraz infrastruktury zapewniającej odpowiednie funkcjonowanie parkingu,
w tym budki zgodnej z warunkami, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a niniejszej uchwały;

2) zakazuje się sytuowania tymczasowych placów targowych i miejsc przeznaczonych
na handel obwoźny, a także organizowania targowisk na niezabudowanych terenach
i placach.

Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11. Właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości, użytkownicy obiektów
i elementów zagospodarowania przestrzeni, położonych na terenie parku kulturowego, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów niniejszej uchwały poprzez:

1) demontaż nośników reklamowych i innych obiektów, o których mowa w niniejszej uchwale, zlokalizowanych niezgodnie z jej postanowieniami w terminie 6 miesięcy od daty wejścia
w życie niniejszej uchwały,

2) dokonanie zmiany formy nośników reklamowych, stoisk handlowych i ekspozycyjnych, elementów ogrodzeniowych i wygrodzeniowych oraz innych elementów zagospodarowania przestrzeni, o których mowa w niniejszej uchwale oraz ujednolicenie kolorystyki zgodnie
z § 8 pkt 11 w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały,

3) usunięcie lub zmianę formy zewnętrznej obiektów handlowych typu kiosk w terminie
12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 12. Przepisy uchwały nie naruszają praw i obowiązków osób trzecich wynikających
z ostatecznych decyzji administracyjnych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/483/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/483/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/483/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/483/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 9 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe