| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1-4 i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Wieruszowie zwaną dalej strefą, której obszar określony jest w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie, które są określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się Regulamin strefy płatnego parkowania stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Śpigiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 25 lutego 2016 r.

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Wieruszowie

§ 1. Strefa płatnego parkowania obejmuje ul. Rynek.

§ 2. Graficzny obszar Strefy przedstawia się następująco:

Mapa z wyznaczeniem strefy.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 25 lutego 2016 r.

Wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Wieruszowie

§ 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie wynoszą:

Rodzaj opłaty

Wysokość (zł)

1) za parkowanie do pół godziny

0,50

2) za parkowanie za pierwszą godzinę

1,50

3) za parkowanie za drugą godzinę

1,70

4) za parkowanie za trzecią godzinę

2,00

5) za parkowanie za czwartą i kolejne godziny

1,50

6) abonament miesięczny ważny na określony pojazd

100,00Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/148/2016
Rady Miejskiej w Wieruszowie
z dnia 25 lutego 2016 r.

REGULAMIN
strefy płatnego parkowania w Wieruszowie

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) uchwała - obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Wieruszowie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej Strefie i sposobu ich pobierania;

2) Strefa - należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania tj. część obszaru miasta Wieruszowa, określoną w załączniku Nr 1, w którym wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, oznakowany na wjazdach do strefy znakami pionowymi
D-44 (strefa parkowania) i na wyjazdach znakami pionowymi D-45 (koniec strefy parkowania) określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220 poz. 2181) w pkt. 5.2.50 i 5.2.51 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt. 5.2.4, 5.2.6 i 5.2.9.2;

3) miesiąc - rozumie się przez to 30 kolejnych dni licząc od początkowej daty obowiązywania abonamentu, z tym, ze w przypadku rozpoczęcia biegu terminu w określonym dniu miesiąca jego koniec wyznaczany jest przez dzień poprzedzający dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, w przypadku gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było, w ostatnim, dniu tego miesiąca;

4) abonament parkingowy - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) bilet parkingowy - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w załączniku Nr 2 do uchwały;

6) karta postojowa - dokument uprawniający do postoju w strefie płatnego parkowania osoby, które są objęte stawką zerową zgodnie z § 8 pkt 3 i 4 regulaminu strefy płatnego parkowania;

7) kontroler - należy przez to rozumieć osobę posiadającą imienne upoważnienie do kontroli wniesionych opłat za parkowanie w Strefie, wystawione przez kierownika jednostki upoważnionej;

8) parkomat - należy przez to rozumieć urządzenie techniczne, które po uiszczeniu opłaty za parkowanie wydaje bilet parkingowy;

9) wezwanie - należy przez to rozumieć wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej lub okazania się ważnym dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty z tytułu parkowania w Strefie.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. 1. Opłacie za parkowanie pojazdów samochodowych podlega parkowanie w Strefie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.

2. Za parkowanie w Strefie pobiera się opłaty zgodnie z tabelą opłat określoną w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie można uiszczać w następujący sposób:

1) poprzez zakup biletu w parkomacie;

2) poprzez wykupienie w biurze Strefy abonamentu.

§ 4. Uiszczenie opłaty za parkowanie w Strefie nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym reklamowej, w pojeździe lub z pojazdu. Takie działanie traktowane będzie jako samowolne zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział 2.
Realizacja opłat za parkowanie w Strefie

§ 5. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd w Strefie jest opłacenie czasu postoju w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§ 6. 1. Opłatę wnosi się niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu w miejscu postojowym i nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca postojowego lub nie później niż po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu.

2. Dowód wniesienia opłaty parkingowej w postaci wydruku z parkomatu, abonamentu parkingowego lub kartę postojową umieszcza się niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

3. Wykupienie abonamentu nie upoważnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

Rozdział 3.
Zerowa stawka opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania

dla niektórych użytkowników drogi

§ 7. 1. Wprowadza się zerową stawkę opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla następujących użytkowników dróg publicznych:

1) kierujących osób niepełnosprawnych lub osób przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zmianami), parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych znakiem pionowym D-18 "parking", z tabliczką T-29 i znakiem P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej";

2) kierujących taksówkami osobowymi, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych odpowiednio znakami pionowymi D-19 "postój taksówek";

3) kierujących pojazdami kobiet w ciąży zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów;

2. Kartę postojową dla kierujących, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wydaje Burmistrz Wieruszowa na podstawie:

1) kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,

2) zaświadczenia wydanego przez lekarza ginekologa lub karty ciąży, nie wcześniej jednak niż przed rozpoczęciem 10 tygodnia ciąży;

Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów określonych w punkcie 1 ust. 2 niniejszego paragrafu.

3. Karta postojowa, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 wydawana jest na imię i nazwisko osoby uprawnionej i okres ważności zaświadczenia lekarskiego lub karty ciąży.

Rozdział 4.
Parkowanie wStrefie bez uiszczenia opłaty oraz procedura reklamacyjna

§ 8. Za parkowanie w Strefie bez uiszczonej opłaty parkingowej lub przekroczenie limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 2.

§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania pojazdu bez uiszczonej opłaty albo przekroczenia limitu czasu wskazanego na bilecie parkingowym, wystawia on wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Wezwanie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką.

3. Wezwanie musi zawierać wskazanie dnia, godziny i minuty jego wystawienia.

§ 10. 1. Opłatę dodatkową, o której mowa w § 9, należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania. Opłatę dodatkową wnosi się w formie gotówki lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wieruszów.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej, w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia wezwania ulega ona zmniejszeniu i wynosi 25,00 zł.

3. Za datę wniesienia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Gminy Wieruszów.

4. Uiszczenie opłaty dodatkowej nie upoważnia do parkowania w Strefie.

5. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 11. 1. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie bez uiszczenia opłaty wnosi się do biura Strefy w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji biuro Strefy powiadamia pisemnie osobę kwestionującą nałożenie opłaty dodatkowej. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji służy prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Wieruszowa.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji. Do odwołania winny być dołączone dokumenty uzasadniające jego wniesienie. Jeżeli odwołania nie wniesiono, opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzenia odwołania odwołujący się zostaje powiadomiony pisemnie. Rozstrzygnięcie Burmistrza Wieruszowa jest ostateczne.

5. Nieuwzględnienie złożonego odwołania skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

Rozdział 5.
Kontrola czasu postoju pojazdów w Strefie

§ 12. 1. Kontrolę w zakresie przestrzegania regulaminu Strefy prowadzą upoważnieni kontrolerzy Strefy.

2. Do obowiązków kontrolerów należy w szczególności:

1) sprawdzanie uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie;

2) sprawdzanie ważności abonamentu parkingowego;

3) wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku:

a) braku opłaty w postaci wydruku z parkomatu,

b) przekroczenia czasu określonego na wydruku z parkomatu,

c) braku ważności abonamentu parkingowego;

4) współpraca z Policją.

3. Kontrolerzy Strefy nie mają uprawnienia do pobierania opłaty dodatkowej oraz nie prowadzą sprzedaży abonamentu parkingowego i biletów parkingowych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Strefy oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi, przyjmowane są w biurze Strefy w godzinach funkcjonowania Strefy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »