| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rząśnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. poz. 250 ) - Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Rząśni:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. Deklarację, o której mowa w ust. 2, można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Rząśnia na platformie ePUAP:

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa w formatach:

a) DOC, RTF, ODT,

b) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,

c) PDF,

d) ZIP (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowane formaty załączników);

2) format elektroniczny deklaracji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia oraz na stronie internetowej Gminy Rząśnia;

3) układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały;

4) deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP , zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

§ 2. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Rząśnia zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

§ 3. 1. Traci moc uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy w Rząśni z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rząśnia.

2. Dotychczas złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachowują swoją moc i są wiążące.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia


Sylwester Sobczak


Załącznik do Uchwały Nr XX/115/2016
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 7 lipca 2016 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »