| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Starosta Ciechanowski składa Radzie Powiatu Ciechanowskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok o następującej treści:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku pracowała na podstawie przyjętego rocznego planu pracy. Odbyły się trzy posiedzenia Komisji w miesiącach: maj, czerwiec, grudzień.

W posiedzeniach Komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Pan Tomasz Bulc oraz zaproszeni goście: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z-ca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbnik Powiatu Ciechanowskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ramach realizacji planu pracy na posiedzeniu w dniu 7 maja 2010 roku rozpatrzyła informację z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu ciechanowskiego na lata 2006-2009” oraz zapoznała się z przedstawioną przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacją o działalności instytucjonalnej i społecznej w zakresie przeciwdziałaniu patologiom społecznym. W informacji uwzględniono zagadnienia dotyczące: organizowania opieki w rodzinach zastępczych, udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, wypłacania wynagrodzenia zawodowym niespokrewnionym rodzinom zastępczym, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizowanie poradnictwa specjalistycznego.

W związku z pojawiającym się nowym problemem jakimi są środki odurzające powszechnie zwane „dopalaczami”, „wyrobami kolekcjonerskimi” oraz łatwym dostępem do nich młodzieży szkolnej, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zwróciła się do Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Zdrowia o wystąpienia do dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat o omówienie z młodzieżą problemu dotyczącego używania tych środków i jednoczesne zorientowanie się w poziomie wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych z zażyciem niebezpiecznych używek. Zobowiązano dyrektorów szkół do zorganizowania cyklu prelekcji, które pozwolą zorientować potencjalnych nabywców z ryzykiem zdrowia i życia w przypadku zażycia tychże środków.

Ponadto Komisja ustaliła harmonogram prac związanych z przygotowaniem projektu „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu ciechanowskiego”. Powołano przewodniczącego oraz członków zespołu roboczego do opracowania projektu programu. W skład zespołu powołano przedstawicieli: Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, Biura ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych.

Członkowie Komisji uzgodnili, iż Program będzie obejmował okres trzyletni, będą kontynuowane cele z poprzedniego Programu oraz ujęte nowe zagadnienia wskazane przez instytucje które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa.

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpatrzyła informację dotyczącą wiosennego przeglądu dróg na terenie powiatu ciechanowskiego, którą przedstawił z-ca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

W okresie od 21 maja do 01 czerwca 2010 roku na terenie powiatu ciechanowskiego dokonano przeglądu dróg powiatowych i gminnych o nawierzchniach twardych, tj: drogi powiatowe zamiejskie (53) co stanowi około 390 km, drogi powiatowe miejskie - ulice (16) tj. 17,8 km (teren miasta Ciechanowa i Glinojecka), drogi gminne - ulice (215) w m. Ciechanów i Glinojeck, drogi gminne zamiejskie (160) na terenach gmin powiatu.

Wyniki kontroli w zakresie bezpieczeństwa ruchu wykazały, iż niektóre znaki pionowe są zniszczone lub mało czytelne, występują braki w oznakowaniu skrzyżowań, niebezpiecznych zakrętów, tablic miejscowych oraz oznakowania obszarów zabudowanych zwłaszcza na drogach gminnych zamiejskich.

Protokóły z kontroli przekazano do właściwych zarządców dróg, celem realizacji zawartych ustaleń.

Informacje o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji, zapoznał członków Komisji z danymi statystycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu ciechanowskiego. Informacja obejmowała okres od 01.01.2010 r.- 31.05.2010 r.. Analiza bezpieczeństwa na drogach powiatu ciechanowskiego wskazała, iż nastąpił niewielki wzrost ogółem zdarzeń drogowych, w tym wypadków drogowych, osób rannych oraz kolizji drogowych w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku (w 2009 r. – 481, w 2010 r. – 491). Wypadki ze skutkiem śmiertelnym oraz liczba ofiar tych wypadków utrzymała się na tym samym poziomie – 2 wypadki w wyniku, których dwie osoby poniosły śmierć.

Zostały przedstawione zadania realizowane przez Komendę Powiatową Policji w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatu ciechanowskiego.

Stosownie do Wytycznych Wojewody Mazowieckiego do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 roku. Komisja włączyła do planu pracy problematykę „Bezpiecznych Wakacji 2010” , na posiedzeniu zapoznano się z informacjami w zakresie przygotowania do sezonu letniego w tym ocena stanu sanitarno -epidemiologicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, porządku publicznego.

Informacje tematyczne przedstawili: Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego Komenda Powiatowa Policji działania edukacyjno – informacyjne związane z letnim wypoczynkiem realizowała przed wakacjami w trakcie trwania roku szkolnego, z uwzględnieniem grup wiekowych. Spotkania w placówkach oświatowych miały na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wakacyjnymi zagrożeniami, edukowano odnośnie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, bezpiecznych wyjazdów i powrotów, bezpiecznych zachowań podczas trwających prac polowych oraz zagrożeń, które mogą spotkać młodych ludzi w pubach i dyskotekach.

Działania Policji ukierunkowano na kontrolę stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież do miejsc zorganizowanego wypoczynku letniego, kontrolę kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych, patrolowanie i kontrolowanie miejsc masowej rozrywki pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej oraz zjawisk alkoholizacji osób nieletnich, zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprez masowych, prowadzenie działań profilaktyczno-prewencyjnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących, osób będących pod wpływem narkotyków, przekraczających prędkość.

W ramach realizacji przyjętych przedsięwzięć Policja współdziałała z innymi instytucjami tj. Strażą Miejską, Sanepidem, WOPRem, Żandarmerią Wojskowa, Państwową Strażą Rybacką.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrole stanu sanitarno - porządkowego miejscowości i tras turystycznych na terenie powiatu oraz stanu sanitarnego: dworców, stacji, przystanków kolejowych i autobusowych, autobusów i transportu miejskiego, bazy noclegowej (hotele, pokoje gościnne, domu wypoczynkowego i gospodarstw agroturystycznych) oraz prowadzono nadzór nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi.

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, wystąpiono do organizatorów wypoczynku przypominając, że obowiązkiem organizatora jest zapewnienie uczestnikom bezpiecznych i higienicznych warunków oraz o wymogach jakie powinny spełniać obiekty pod względem bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.

Sezonowym nadzorem sanitarnym w zakresie stanu sanitarno-technicznego oraz jakości wody objęto dwa kąpieliska śródlądowe (staw-glinianka Krubin w Ciechanowie i rzeka Wkra w Glinojeck), jeden basen odkryty w Ciechanowie.

Interwencji wymagało odpowiednio wczesne, dokonywanie przez jednostki zarządzające zgłoszenia kąpielisk do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W okresie wakacyjnym na bieżąco informowano o jakości wody poprzez wydawane komunikaty, przekazywane władzom samorządowym oraz do WOPR-u i rozpowszechniane przez lokalne media.

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła szczegółowe kontrole dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego dwóch obiektów zgłoszonych przez organizatorów do zorganizowania półkolonii letnich.

W okresie przed wakacyjnym umożliwiono odwiedzenie dzieciom i młodzieży strażnicy, zapoznanie się ze specyfiką pracy strażaka oraz zorganizowano pokaz sprzętu ratowniczego. Przeprowadzono pogadanki o bezpieczeństwie pożarowym.

Ponadto w ramach profilaktyki bezpieczeństwa dla poprawy wypoczynku przed rozpoczęciem sezonu prowadzono działania: przeszukania i oczyszczania dna otwartego kąpieliska miejskiego.

Prowadzono ścisłą współpracę z lokalnymi mediami na temat zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz występujących zagrożeń, inspirując, apelując, edukując. Informowano na bieżąco lokalną społeczność o zdarzeniach i niepokojących zjawiskach w powiecie co miało wpłynąć na wyobraźnię, zwiększyć czujność i zachęcić do przestrzegania prawa oraz zasad ruchu drogowego.

W ramach kampanii i działań informacyjno- edukacyjnych prowadzono dystrybucję plakatów, kolportowano ulotki t.j.: „Płytka wyobraźnia to kalectwo – Pomyśl zanim skoczysz”, „Bezpieczne wakacje”, „ Dziecko – świadek szczególnej troski”, „Stop przemocy seksualnej w Polsce”.

Z przekazanych przez powiatowe służby, inspekcje i straż materiałów dotyczących akcji „Bezpieczne Wakacje 2010”, Wydział Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych sporządził zbiorczą informację o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim. Informacja została przedłożona Wojewodzie Mazowieckiemu.

Ponadto został przedstawiony i omówiony projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu ciechanowskiego”, po wniesionych poprawkach został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji.

W projekcie zostały ujęte cele: wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie – przeciwdziałanie wandalizmowi, poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przestępczości i demoralizacji nieletnich, zapobieganie patologiom w rodzinie, poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego świadomości obywateli, poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Program obejmuje lata 2010-2013.

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu ciechanowskiego na lata 2010-2013 ” został przyjęty przez Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwałą Nr III/37/253/10 w dniu 27 września 2010 roku.

Na posiedzeniu grudniowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaopiniowała projekt budżetu powiatu ciechanowskiego na 2011 rok w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Projekt budżetu na 2011 rok w dziale 754 przedstawiła Skarbnik Powiatu.

Sprawozdanie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta Ciechanowski


Sławomir Morawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »