Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2966

Uchwała nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 6 maja 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz..U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Karczewie:

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów w/w podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) określa i wprowadza wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie gminy Karczew pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się:

1) Agnieszka Bogusz c. Kazimierza - Brzezinka

2) Wiesław Zawadzki s. Jana - Całowanie

3) Iwona Sieczka c. Ryszarda - Glinki

4) Janusz Czarnecki s. Stanisława - Janów

5) Marian Gawin s. Aleksandra - Kępa Nadbrzeska, Władysławów

6) Karolina Deczewska c. Stanisława - Kosumce

7) Ryszard Lesiak s. Czesława - Łukówiec

8) Marianna Drabarek c. Michała - Nadbrzeż

9) Ryszard, Piotr Strzałkowski s. Józefa – Ostrówek

10) Marek Grzelak s. Adama - Ostrówiec

11) Małgorzata Jankowska c. Ryszarda – Otwock Mały

12) Stefan, Władysław Molęda s. Tadeusza - Otwock Wielki

13) Tadeusz Winiarek s. Stanisława - Piotrowice

14) Dorota, Marzena Zielińska c. Stanisława - Sobiekursk

15) Dariusz Poświata s. Sławomira - Wygoda

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Miejskiego w Karczewie w terminie 7 dni roboczych po dniu w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 13 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego w Karczewie podatków pobranych z sołectw.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Nr XXXIII/250/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/ 250/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może zarządzić pobór niektórych podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić ich wynagrodzenie. Art. 6 ust.12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zezwala radzie gminy na pobór podatków w drodze inkasa przez sołtysów. W związku z wyborem nowych sołtysów zachodzi konieczność podjęcia uchwały. Z chwilą określenia w uchwale przez radę gminy inkasenta, między Gminą i inkasentem nawiązuje się stosunek o charakterze administracyjno-prawnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe