Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 110 poz. 3511

Uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Malużyn, Śródborze, Ościsłowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Glinojecku, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck uchwalonego uchwałą Nr XXV/213/2002 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 czerwca 2002 r. uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Malużyn, Śródborze, Ościsłowo, zwany dalej „planem”.

2) Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Granice planu określa uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach Malużyn, Śródborze, Ościsłowo.

2) Rysunek planu stanowią załączniki: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały, sporządzone na mapach zasadniczych w skali 1:2000 i obowiązujące w następującym zakresie ustaleń planu:

a) granic planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MU zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, RL – rolne.

3) Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1)

Nr-y załączników do uchwały oraz obr. geodezyjne, których dotyczą

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu:

1
obr. Malużyn

1MU

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

2
obr. Ościsłowo

1MU

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

3
obr. Śródborze

1RL

rola,zabudowa zagrodowa przy spełnieniu warunku średniej gminnej powierzchni gospodarstwa rolnego

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami

a) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zasad kształtowania zabudowy.

2) W granicach planu nie ustala się terenów lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) W granicach planu mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu położenia terenów w ”Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu”.

2) Tereny oznaczone w rysunku planu symbolem MU są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed hałasem.

§ 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1)

Oznaczenie terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

zał. Nr 1:
1MU
zał. Nr 2:
1MU

1. Dla zabudowy istniejącej zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.
2. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.
3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.
4. Ustala się możliwość lokalizacji budynku usługowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.
5. Ustala się możliwość lokalizacji budynków: gospodarczo-garażowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.
6. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.
7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 50%.

zał. Nr 3:
1RL

1. Zabudowę zagrodową należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.
2. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.
3. Ustala się możliwość lokalizacji budynków: gospodarczych, inwentarskich i garażowych o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 2.
4. Dla obiektów inżynierskich związanych z produkcją rolną ustala się maksymalną wysokość 15 m.
5. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 45%.
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.

2) Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości na działki budowlane.

1) W granicach planu podziały nieruchomości na działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu.

2) Minimalną powierzchnię dla działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami ustala się w wielkości 1000 m2 .

3) W granicach planu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na działkach budowlanych zezwala się na zabudowę w ilości jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego oraz jednego budynku usługowego.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowią:

a) załącznik Nr 1 - gminna droga publiczna,

b) załącznik Nr 2 - droga krajowa,

c) załącznik Nr 3 - droga krajowa.

2) Dla zabudowy w granicach planu miejsca parkingowe należy lokalizować w granicach działek budowlanych przedmiotowych inwestycji.

3) W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi

4) W granicach planu:

a) każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,

b) zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 3,

c) zaopatrzenie w wodę należy realizować z gminnej sieci wodociągowej. Zezwala się na indywidualne ujęcia wody,

d) wody opadowe należy odprowadzić na teren nieutwardzony działek budowlanych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego),

e) W robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców obowiązujących we właściwym terenowo dysponencie sieci. Rezerwuje się pas terenu w chodnikach ulic dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacją złączy kablowo-pomiarowych oraz projektowanych stacji transformatorowych.

5) Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach planu następuje przez przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie wykonana zgodnie z „Koncepcją programowo-przestrzenną podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla gminy Glinojeck”. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych. W momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej ustala się nakaz bezwzględnego podłączenia się do w/w sieci i likwidacja zbiorników bezodpływowych.

6) Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punktach: 3 i 4 a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

7) W granicach planu ustala się możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w granicach działek budowlanych

8) W granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 9. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu

Stawka w %

zał. Nr 1:1MU
zał. Nr 2:1MU

20

zał. Nr 3:1RL

*

*) dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania

§ 10. 1) W granicach planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck (uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2007 r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05.10.2007 r., poz. 5703).

2) Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 12. 1) Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe