Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 121 poz. 3864

Uchwała nr VI/59/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zgodnie z art. 90 ust. 1a, 2-2a, 3-3a, 3c-4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, następujących typów i rodzajów jednostek oświatowych:

a) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz ponadgimnazjalnych w tym specjalnych i policealnych specjalnych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

b) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w lit. a,

c) oraz internatów i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

2) wysokość kwoty dotacji należnej na jednego ucznia lub wychowanka szkoły lub placówki wymienionej w pkt.1;

3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt. 1.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) jednostce – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, o których mowa w § 1 pkt 1;

3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia, wychowanka lub dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w dotowanej jednostce;

4) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową określoną w art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), udzielaną z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na zasadach określonych w art. 90 ustawy oraz w przepisach niniejszej uchwały, na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;

5) podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć:

a) wymienioną w art. 90 ust. 1a, 2a-2b i 3a ustawy kwotę nie niższą niż przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Warszawski Zachodni w roku, na który udzielana jest dotacja,

b) wymienioną w art. 90 ust. 3 ustawy kwotę nie niższą niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia w roku, na który udzielana jest dotacja;

6) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Warszawski Zachodni;

7) Starostwie Powiatu – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 3. 1. Ustala się kwotę dotacji należnej na jednego ucznia w poszczególnych typach i rodzajach szkół oraz placówek w wysokości równej minimalnej kwocie podstawy obliczania dotacji określonej odpowiednio w § 2 pkt 5 lit. a-b.

2. Łączna kwota pieniężna rat wypłacanych na rzecz jednostki w ciągu roku kalendarzowego, przypadających na rzeczywistą liczbę uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki we wszystkich miesiącach jej działania, uwzględniająca odpowiednie kwoty dotacji należnej na każdego ucznia, stanowi roczną kwotę dotacji należnej dla jednostki.

§ 4. 1. Przy obliczaniu kwoty podstawy dotacji, a także przy obliczaniu kwoty dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki zaokrągla się do pełnych groszy.

2. Przy obliczaniu kwoty dotacji należnej dla jednostki wynik zaokrągla się do pełnych złotych.

Rozdział 2.
Udzielanie i przekazywanie dotacji

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania dotacji, o której mowa w § 2 pkt 4 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, są jednostki wymienione w § 1 pkt 1 posiadające zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz posiadające prawomocną decyzję o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej w przypadku jednostek wymienionych w art. 90 ust. 2a i 3 ustawy.

§ 6. 1. Warunkiem udzielenia rocznej dotacji dla jednostki, jest podanie planowanej liczby uczniów do Powiatu, przez osobę prawną lub fizyczną prowadząca niepubliczną jednostkę, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Dane o planowanej liczbie uczniów osoba prowadząca jednostkę podaje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Do czasu ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ustalenia przez Powiat Warszawski Zachodni kwot podstawy obliczania dotacji na rok, na który jest udzielana, przy określaniu wysokości planowanej rocznej kwoty dotacji stosuje się podstawę obliczania dotacji z roku poprzedzającego.

2. Powiat pisemnie zawiadamia jednostkę o zatwierdzonej wysokości planowanej rocznej kwoty dotacji, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 8. 1. Dotacja przekazywana jest jednostce przez Powiat w 12 ratach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.

2. Kwota raty dotacji na każdy miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od jednostki, o rzeczywistej liczbie uczniów według stanu na dzień 10 danego miesiąca, przekazywanej do Starostwa Powiatu w terminie do 15 dnia miesiąca, na który jest obliczana rata dotacji.

3. Informacja określona w ust. 2, zawierająca dane o ogólnej liczbie uczniów jednostki oraz liczbie uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych wag zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, przekazywana jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz w postaci elektronicznego pliku systemu informacji oświatowej (SIO).

4. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 2-3, kolejna rata dotacji przekazywana jest w wysokości ustalonej na podstawie ostatniej informacji przekazanej przez jednostkę.

5. Po usunięciu uchybienia określonego w ust. 4, przez dostarczenie zaległych informacji, po weryfikacji danych o rzeczywistej liczbie uczniów, odpowiednio o ustaloną różnicę zwiększa się lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaległe informacje zostały dostarczone.

§ 9. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Powiat dokonuje ponownego ustalenia i zatwierdzenia planowanej rocznej kwoty dotacji dla jednostki.

2. O zatwierdzonej ponownie planowanej rocznej kwocie dotacji Powiat pisemnie zawiadamia jednostkę, i odpowiednio o ustaloną różnicę zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiadomienie zostało przekazane.

Rozdział 3.
Rozliczanie dotacji

§ 10. 1. Kwota dotacji należnej udzielonej w roku kalendarzowym podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez Powiat i rozliczeniu po:

1) przedstawieniu przez jednostkę informacji rocznej o wydatkach bieżących, na które wykorzystano należną dotację, składanej do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

2) ostatecznej weryfikacji kwot dotacji należnej i wydatków bieżących jednostki oraz ustaleniu przypadającej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustaleniu kwoty zobowiązania Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rzecz jednostki.

2. Powiat Warszawski Zachodni zawiadamia pisemnie dotowaną jednostkę o zatwierdzeniu kwoty dotacji należnej udzielonej w roku kalendarzowym oraz rozliczenia wykorzystania dotacji.

3. Zwrot kwoty należności na rzecz Powiatu z tytułu zwrotu dotacji pobranej w wysokości wyższej niż ostatecznie ustalona kwota dotacji należnej lub niewykorzystanej na wydatki bieżące, następuje na rachunek wskazany w pisemnym zawiadomieniu wymienionym w ust. 2, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.

4. Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Warszawskiego Zachodniego z tytułu wyrównania dotacji należnej jednostce za rok kalendarzowy, przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia zgodnie z ust. 2.

§ 11. 1. Jednostka, która w ciągu roku budżetowego zamierza zakończyć działalność, zobowiązana jest do przekazania do Powiatu informacji o:

1) planowanym terminie zakończenia swojej działalności, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed zamknięciem szkoły lub placówki;

2) wydatkach bieżących jednostki, na które wykorzystano należną dotację, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, najpóźniej w dniu zakończenia działalności.

2. Do rozliczenie dotacji jednostki, która w ciągu roku budżetowego zakończyła działalność odpowiednio stosuje się przepisy § 10 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-4.

Rozdział 4.
Kontrola wykorzystania dotacji

§ 12. 1. Jednostka wymieniona w § 1 pkt 1, która otrzymała dotację z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji na wydatki bieżące, po uprzednim powiadomieniu dyrektora jednostki dotowanej.

2. Upoważnione osoby kontrolujące maja prawo żądać udzielania informacji, wyjaśnień pisemnych oraz kopii dokumentacji w zakresie danych wymienionych w ust. 1.

§ 13. Stwierdzona w wyniku kontroli kwota nadpłaconej dotacji podlega przekazaniu do Powiatu Warszawskiego Zachodniego najpóźniej w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sporządzono protokół kontroli.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. 1. Traci moc Uchwała Nr 35/2003 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oświatowym placówkom niepublicznym.

2. Uchyla się Uchwałę Nr XXVIII/241/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lisopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca, następującego po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od jej ogłoszenia zgodnie z przepisem § 17.

2. Do rozliczenia wykorzystania dotacji w zakresie rat dotacji przekazanych w roku 2011 przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się odpowiednio przepisy w niej określone.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/2011
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/2011
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/59/2011
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe