| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Wiązowna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 30 ust.6 i ust. 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Wiązowna stanowiącym załącznik do uchwały Nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9 ust. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje:

1) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę, według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,

2) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę, według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,

3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne dwujęzycznie oraz nauczycielom danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych w wysokości 2 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,

3. Nauczycielom pracującym w warunkach uciążliwych określonych w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę, według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

6. Dodatek za warunki pracy nie jest wypłacany za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, ale wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.”.

2) w § 11 w ust. 1 po słowach: „wymiaru zajęć” przecinek zastępuje się kropką i skreśla się wyrazy: „ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Sokołowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »