Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3915

Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 29 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1591 ze zmianami ), art. .14 ust . 5   w związku z   art. 6   ust . 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty  
(tekst jednolity: Dz.U.2004.256.2572 ze zmianami), Rada Miejska w   Łomiankach uchwala, co następuje :  

§   1.   .   W uchwale Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w   Łomiankach z   dnia 21 lipca 2011 r. w   sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w   publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki wprowadza się następujące zmiany :  

1.   w § 1. wprowadza się ust .3 w   brzmieniu :  

3 Bezpłatne realizowanie usług świadczonych przez przedszkola w   zakresie podstawy programowej w   wymiarze 5   godzin dziennie odbywać się będzie w   godzinach określonych w   projektach organizacyjnych przedszkoli . .

2.   w § 2. wprowadza się ust. 3   i 4   w brzmieniu :  

3 Opłatę za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w   porozumieniu z   Radą Rodziców w   oparciu o   kalkulację kosztów produktów zużytych do przygotowania posiłków . .

4 W   przypadku nieobecności dziecka w   przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzice, opiekunowie prawni dziecka informują przedszkole o   nieobecności dziecka i   przewidywanym czasie jej trwania . .

§   2.   .   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek .  

§   3.   .   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od 1kwietnia br.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łomiankach  


Jan   Grądzki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe