| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.182.2012 Rada Miejska w Halinowie

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)   Rada Miejska w   Halinowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z   załącznikami do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XLVI/388/10 Rady Miejskiej w   Halinowie z   dnia 22 października 2010 roku w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Halinowie  


Marcin   Pietrusiński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI.182.2012  
Rady Miejskiej w   Halinowie    
z dnia 27 marca 2012 r.  
 

Zasady konsultowania z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Zasady konsultowania z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

§   1.   1.   Przedmiotem konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego są projekty aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.  

2.   W konsultacjach mogą uczestniczyć działające na terenie Gminy Halinów:  

1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność społecznie użyteczną w   sferze zadań publicznych określonych w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".  

2)   Podmioty wymienione w   art. 3   ust. 3   ustawy.  

3.   Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji oraz innych podmiotów, o   których mowa w   ust. 2   w sprawach będących przedmiotem konsultacji.  

§   2.   1.   O przeprowadzeniu konsultacji postanawia Burmistrz Halinowa w   formie zarządzenia.  

2.   Zarządzenie w   sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno w   szczególności określać:  

1)   akt prawny będący przedmiotem konsultacji,  

2)   termin i   miejsce przeprowadzenia konsultacji,  

3)   formę i   tryb przeprowadzenia konsultacji,  

4)   sposób powiadomienia o   przeprowadzeniu konsultacji i   ich wynikach.  

§   3.   1.   Konsultację mogą być przeprowadzone w   następujących formach:  

1)   przedstawienie projektów aktów prawnych na spotkaniach z   przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o   których mowa w   § 1   ust. 2.  

2)   zamieszczenie projektów aktów prawnych na stronie internetowej Gminy Halinów i   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Halinowie, z   zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres mailowy lub do wyznaczonego w   tym celu pracownika,  

3)   przesyłanie projektów aktów prawnych do zaopiniowania organizacjom oraz innym podmiotom pocztą lub pocztą elektroniczną.  

2.   Wszelkie zgłoszone opinie i   uwagi należy przedstawić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały,  

3.   O wyborze formy konsultacji decyduje Burmistrz Halinowa.  

§   4.   1.   Ogłoszenie o   przeprowadzeniu konsultacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez:  

1)   publikację w   Biuletynie Informacji Publicznej i   na stronie internetowej Gminy Halinów,  

2)   umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w   Halinowie.  

2.   Termin na przeprowadzenie konsultacji nie może być krótszy niż 7   dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o   konsultacjach.  

§   5.   1.   Konsultacje przeprowadza upoważniony przez Burmistrza Halinowa pracownik Urzędu Miejskiego w   Halinowie.  

2.   Do zadań pracownika Urzędu Miejskiego upoważnionego przez Burmistrza Halinowa należy w   szczególności:  

1)   sporządzenie protokołu z   konsultacji,  

2)   przedstawienie Burmistrzowi Halinowa wszystkich zgłoszonych opinii i   uwag.  

3.   W przypadku przeprowadzenia konsultacji poprzez przedstawienie projektów aktów prawa miejscowego na spotkaniach z   przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o   których mowa § 1   ust. 2, pracownik, o   którym mowa w   ust. 1   pełni funkcję przewodniczącego zebrania. Obsługę techniczną zebrania zapewnia inny wyznaczony przez Burmistrza Halinowa pracownik Urzędu Miejskiego w   Halinowie.  

§   6.   1.   Wyniki konsultacji podaje się do wiadomości publicznej w   terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zakończenia poprzez umieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej i   na stronie internetowej Gminy Halinów.  

2.   Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i   nie są wiążące dla organu ogłaszającego konsultacje.  

3.   Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w   nich organizacji i   podmiotów.  

4.   Nieprzedstawienie opinii w   wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z   prawa do jej wyrażenia.  

§   7.   Niniejsze zasady mają również zastosowanie do konsultowania innych niż akty prawa miejscowego projektów uchwał organów Gminy Halinów w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i   podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy, w   tym rocznych i   wieloletnich programów współpracy.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.182.2012
Rada Miejska w Halinowie
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  


Uzasadnienie

Obecna uchwała powstała z   uwagi na potrzebę skonkretyzowania uwag i   opinii zawartych  
w konsultacjach, których forma jest pisemna lub elektroniczna. W   związku z   powyższym opracowano formularz stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały. Formularz pozwoli zawrzeć istotne uwagi oraz ich konstruktywną propozycję zmian. Zmiana dotycząca terminu na przeprowadzenie konsultacji ma istotny wpływ na przyspieszenie procesu legislacyjnego. Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami pozarządowymi w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z   art. 5   ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  
(Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.). Po przeprowadzeniu konsultacji ogłoszonych zarządzeniem  
Nr 18.2012 Burmistrza Halinowa z   dnia 13.02.2012 r., zostały usunięte zapisy o   prowadzeniu konsultacji za pomocą internetowego forum. Uchwała ma charakter porządkujący i   nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Gminy Halinów. W   związkuz powyższym proponuje się podjęcie powyższej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »