Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4516

Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów

z dnia 21 maja 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:
§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Jaktorów na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają:
1) Wójt Gminy Jaktorów,
2) radni Gminy Jaktorów w liczbie co najmniej ośmiu,
3) mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 100 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:
1) wszyscy mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy,
2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,
3) inne zainteresowane podmioty.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1) przedmiot konsultacji,
2) zasięg terytorialny konsultacji,
3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,
4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:
1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy Jaktorów w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL),
2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy (co najmniej 100 osób).
5. Wójt Gminy rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.
6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Wójta Gminy wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma od wójta, o którym mowa w ust.5.
7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.
§ 3. 1. Wójt Gminy uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) zasięg terytorialny konsultacji,
5) formę przeprowadzenia konsultacji,
6) grupę docelową,
7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,
8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,
9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,
10) odpowiedzialnego za proces konsultacji.
3. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.jaktorow.pl, bip.jaktorow.pl i na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia konsultacji
§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:
1) poprzez sondaże internetowe za pośrednictwem gminnej platformy internetowej poświęconej konsultacjom www.bip.jaktorow.pl ,
2) poprzez badania ankietowe (ankiety drukowane - gminna platforma internetowa poświęcona konsultacjom www.bip.jaktorow.pl),
3) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.
2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.
§ 5. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Gminy Jaktorów prowadzi stronę internetową bip.jaktorów.pl na której zamieszczane są informacje poświęcone konsultacjom społecznym.
2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:
1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,
2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,
3) zarządzenia Wójta Gminy dotyczące wszczęcia konsultacji,
4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,
5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji.
§ 6. 1. Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:
1) lokalnych środków masowego przekazu,
2) strony internetowej bip.jaktorów.pl
3) Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Wójta Gminy odnośnie danej opinii.
§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy Jaktorów, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.
3. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe