Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4844

Uchwała nr 77/XX/12 Rady Gminy Sierpc

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku   o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku   o ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.)   , po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w   Sierpcu, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz   przez   dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich,   Rada Gminy Sierpc uchwala co następuje:  

§   1.  

Przyjmuje się   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w   2012 roku   w brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Sierpc  


Iwona   Janiszewska

 


Załącznik   do Uchwały Nr 77/XX/12    
Rady Gminy Sierpc    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w   2012 roku  

WPROWADZENIE  

Zgodnie z   zapisem art. 1   ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku   o ochronie zwierząt   (Dz. U. z   2003   r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.)   „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do   odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i   opiekę."  

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Sierpc uchwały w   sprawie przyjęcia   „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w   2012 roku”   , zwanego dalej   Programem,   jest art. 11a w/cyt. ustawy   o ochronie zwierząt.  

Niniejszy program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w   szczególności psów i   kotów, w   tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  

Większość działań określonych w   Programie   dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w   całym kraju. Podobna sytuacja występuje również na   terenie Gminy Sierpc.  

Bezdomność zwierząt   jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1) niekontrolowane rozmnażanie,  

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,  

3) ucieczki zwierząt,  

4) łatwość pozyskiwania zwierząt,  

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,  

6) brak edukacji i   wiedzy społeczeństwa w   zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze   szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i   kastracji.  

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w   sprawie przestrzegania praw zwierząt z   dnia 23   sierpnia 2011 roku, zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i   ma tendencję wzrostową.  

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt   to jedna z   głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Sterylizacja i   kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania)   zwierząt bezdomnych oraz   domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i   kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych.  

Koty wolno żyjące   , bytujące głównie w   opustoszałych budynkach, są elementem ekosystemu wiejskiego, a   ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i   szczurów). Koty te nie są uważane za zwierzęta bezdomne, dlatego nie należy ich   wyłapywać ani   wywozić. Urząd Gminy w   Sierpcu podejmie działania zmierzające do   dokarmiania kotów wolno żyjących.  

Realizacja wszystkich zadań, określonych w   rozdziale 2   Programu   , zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w   Węgrowie k/Grudziądza.  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w   Sierpcu, przy pomocy którego Wójt Gminy Sierpc wykonuje zadania;  

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Węgrowie k/Grudziądza, z   którym Gmina Sierpc ma podpisaną umowę na świadczenie usług w   zakresie wyłapywania oraz opieki nad bezpańskimi psami w   2012 roku;  

3) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a   nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;  

4) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z   człowiekiem w   jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w   charakterze jego towarzysza;  

5) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w   rozumieniu przepisów o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności w   warunkach niezależnych od człowieka;  

7) Programie, należy przez to rozumieć   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w   2012 roku.  

§   2.  

1.   Koordynatorem   Programu   jest Wójt Gminy Sierpc, za pośrednictwem Referatu Rozwoju Gospodarczego i   Promocji Urzędu Gminy w   Sierpcu.  

2.   Realizatorami   Programu   są:  

1) Wójt Gminy Sierpc, za pośrednictwem Referatu Rozwoju Gospodarczego i   Promocji Urzędu Gminy w   Sierpcu.  

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.  

Rozdział 2.
CEL I   ZADANIA PROGRAMU  

§   3.  

1.   Celem   Programu   jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2.   Zadania priorytetowe   Programu   to:  

1) zapewnienie opieki i   miejsca w   Schronisku bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy Sierpc;  

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie;  

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

4) odławianie bezdomnych zwierząt;  

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt;  

6) edukacja mieszkańców Gminy Sierpc w   zakresie opieki nad zwierzętami.  

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  

§   4.  

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację zwierząt bezdomnych, w   szczególności psów realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i   kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z   wyjątkiem zwierząt u   których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z   uwagi na ich stan zdrowia i/lub wiek.  

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI  

§   5.  

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy Sierpc realizuje Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych odłowionych z   terenu Gminy Sierpc.  

§   6.  

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie realizuje Urząd poprzez dokarmianie kotów w   miejscach ich bytowania.  

§   7.  

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i   oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i   zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.  

§   8.  

Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy Sierpc realizuje Schronisko, które posiada przeszkolonych pracowników w   zakresie odławiania zwierząt bezdomnych, a   także odpowiedni sprzęt. Wyłapane zwierzęta są bezpośrednio przekazywane do Schroniska.  

§   9.  

W wyjątkowych sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych działań (np. w   przypadku zwierząt agresywnych, rannych, itp.) odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy Sierpc realizują podmioty posiadające przeszkolonych pracowników oraz   odpowiedni sprzęt. Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną przewiezione do zakładu leczniczego, a   stamtąd do Schroniska.  

§   10.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt realizuje Urząd.  

§   11.  

Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z   art. 11a ust. 2   pkt 6   ustawy   o ochronie zwierząt   realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.  

§   12.  

Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich będzie gospodarstwo rolne, którego właścicielem jest Pan Tomasz Dudkiewicz, zlokalizowane w   miejscowości Białyszewo, Gmina Sierpc. W   gospodarstwie tym zwierzęta będą miały zapewnione odpowiednie warunki bytowania. Gospodarstwo rolne Pana Tomasza Dudkiewicza spełnia standardy sanitarne i   weterynaryjne, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 11 marca 2004 roku   o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2008 r. Nr 213, poz. 1342 z   późn. zm.).  

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW  

§   13.  

Urząd prowadzi działania edukacyjne w   zakresie odpowiedzialnej i   właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i   kastracji, a   także adopcji zwierząt bezdomnych.  

Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU  

§   14.  

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z   Programu   zabezpieczone zostały w   budżecie Gminy Sierpc na 2012 rok według tabeli stanowiącej załącznik do   Programu.  

§   15.  

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i   dostaw, zgodnie z   ustawą z   dnia 29 stycznia 2004 roku –   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późn. zm.).  


Załącznik do  
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Sierpc w   2012 roku  

Zadania realizowane przez jednostki w   ramach   Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w   2012 roku,   z   uwzględnieniem środków finansowych  

 

Lp   .  

jednostka realizująca  

środki finansowe (zł)  

zadania  

1.  

Urząd Gminy w   Sierpcu  

50.000,00  

1) zapewnienie opieki i   miejsca w   Schronisku bezdomnym zwierzętom z   terenu Gminy Sierpc;  
2) odławianie bezdomnych zwierząt;  
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie;  
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla   bezdomnych zwierząt;  
5) wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla   zwierząt gospodarskich;  
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt;  
7) edukacja mieszkańców Gminy Sierpc  
w zakresie opieki nad zwierzętami  

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe