| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 12 Zarządu Powiatu w Sochaczewie

z dnia 13 listopada 2012r.

zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś - Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura - Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Teresy Pawelak,zwanym dalej "Powierzającym",a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc - Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ireny Brejny,zwanym dalej "Przyjmującym"do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający

zawarty na podstawie §4 Porozumienia, o   następującej treści  

§   1.   1.   §3 Porozumienia otrzymuje brzmienie: „§3 Wysokość dotacji przekazywana przez Powierzającego na konto Przyjmującego jest iloczynem liczby uczniów i   kosztów kształcenia jednego ucznia określonego przez strony na rok szkolny 2012/2013 w   wysokości 330 zł. Podstawą wniesienia opłaty jest nota księgowa wystawiona przez Przyjmującego po zakończonym kursie”  

2.   Załącznik do Porozumienia otrzymuje brzmienie określone w   Załączniku do niniejszego aneksu i   stanowi jego integralną część.  

§   2.   Inne postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks sporządzono w   czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   4.   Aneks do Porozumienia wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie do uczniów kierowanych na dokształcanie zawodowe od dnia 05.11.2012r. Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający  

 

Starosta Sochaczewski  


Pan   Tadeusz   Koryś


Wicestarosta Sochaczewski  


Pan   Janusz   Ciura


Skarbnik  


Pani   Teresa   Pawelak

Starosta Żuromiński  


Pan   Janusz   Welenc


Wicestarosta Żuromiński  


Pan   Mieczysław   Olszlegier


Skarbnik  


Pani   Irena   Brejna

 


Załącznik do Aneksu Nr  12
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
z dnia 13 listopada 2012 r.

Załącznik do Aneksu Nr 12 z   dnia 13 listopada 2012 r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a   Powiatem Żuromińskim w   dniu 29 czerwca 2005 r. ze zm.  

1.   Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Żurominie, wchodzący w   skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i   Praktycznego w   Żurominie zobowiązuje się do przeprowadzenia w   formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w   Sochaczewie.  

2.   Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i   terminarz kursów opracowany przez Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy ZS Nr 3   w Ciechanowie:  

a)   Kurs II stopnia w   zawodzie elektryk, w   terminie 05.11.-30.11.2012r. – 2   uczniów z   Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w   Sochaczewie, wg imiennego skierowania sporządzonego przez szkołę.  

3.   Zajęcia z   teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z   obowiązującymi planami i   programami nauczania zawodu elektryk.  

4.   Powierzający wniesie dotację za kurs ogółem: 2   uczniów x 330,00 zł = 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).  

 

Starosta Sochaczewski  


Pan   Tadeusz   Koryś


Wicestarosta Sochaczewski  


Pan   Janusz   Ciura


Skarbnik  


Pani   Teresa   Pawelak

Starosta Żuromiński  


Pan   Janusz   Welenc


Wicestarosta Żuromiński  


Pan   Mieczysław   Olszlegier


Skarbnik  


Pani   Irena   Brejna

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »