| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U   z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z   2012 r. poz. 567) i   art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 2   lub § 3.  

§ 2.  

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

§ 3.  

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 5,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w   przypadku gdy odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady  


inż.   Tadeusz   Sieński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/131/2012
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 12 grudnia 2012 r.

W związku z   nowelizacją ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 roku, poz. 391) opracowany został projekt uchwały w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z   treścią art. 6j ust.1 w/w ustawy, może stanowić iloczyn:  

1)   liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo  

2)   ilości zużytej wody z   danej nieruchomości, albo  

3)   powierzchni lokalu mieszkalnego  

-   oraz stawki opłaty.  

Na podstawie art. 6j ust.2 w/w ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.  

Zaproponowana w   projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Spośród wymienionych wariantów, metoda ta jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkim od liczby zamieszkujących na niej osób. Prawdopodobna jest sytuacja utajniania rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, lecz w   takich sytuacjach przewiduje się wprowadzenie wyrywkowej kontroli ilości zamieszkałych osób.  

Uchwalając stawkę opłaty, rada gminy ma obowiązek uwzględnienia liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i   utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i   obsługi administracyjnej tego systemu, a   także przypadki, w   których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w   szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.  

Obecna liczba mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna 4188.  

Kalkulację stawki przedstawiają poniższe zestawienia:  

Do obliczeń ilości odpadów powstających na terenie gminy przyjęto lata 2007- 2011.  

Obliczenie średniej ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez jednego mieszkańca w   ciągu roku  

 

ROK  

Ilość mieszkańców  

Ilość wytworzonych  
odpadów w   roku (Mg)  

Odpady na rok wytworzone przez mieszkańca (Mg)  

2007  

4301  

552,12  

0,128  

2008  

4287  

486,25  

0,113  

2009  

4273  

527,25  

0,123  

2010  

4233  

609,86  

0,144  

2011  

4209  

673,25  

0,159  

Średnia ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w   ciągu roku wynosi: 0,133 Mg.  

Obliczenie ilości odpadów, które mogą powstać w   gminie w   ciągu roku:   Liczba mieszkańców na dzień obecny x średnia ilość odpadów wytworzona przez mieszkańca w   ciągu roku  

4 188 x 0,133 = 557 Mg  

Koszty systemu stanowią łączne koszty odbioru, transportu, zbierania odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i   utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów, koszty obsługi administracyjnej systemu.  

Z informacji uzyskanej z   firmy USKOM Sp. z   o.o. w   Mławie wpisanej do rejestru działalności regulowanej koszt odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynosi 250 zł/Mg.  

557 Mg x 250 zł/Mg = 139 250 zł  

Do tego dochodzą koszty usługi odbioru, transportu i   zbierania odpadów komunalnych: Przyjęto do obliczeń 20 zł/Mg  

Koszty usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosą rocznie:  

557 Mg x 270 zł/Mg = 150 390 zł  

Biorąc pod uwagę, że może wystąpić niedoszacowanie systemu dolicza się 30%  

150 390 zł x 30% = 195 507 zł  

Koszty tworzenia i   utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów:  

Przewidywane koszty tworzenia i   utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów wyniosą   77 000 zł  

Przewidywana ilość właścicieli nieruchomości zobowiązanych do wnoszenia opłat wynosi 1   066.  

Obsługa administracyjna systemu rocznie:  

Przewidywane koszty obsługi administracyjnej systemu:  

1.   Koszt pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarowania odpadami 1/2 etatu -   15 000 zł  

2.   Program komputerowy do obsługi systemu -   3 000 zł  

3.   Materiały biurowe (papier, koperty, zwrotki, segregatory, tonery -   2 000 zł  

4.   Koszty pocztowe:  

a)   przewidując, że 10 % zobowiązanych nie złoży deklaracji o   wysokości opłaty koszty wysyłki pism (3 wysyłki: zawiadomienie o   wszczęciu postępowania, zawiadomienie o   zakończeniu postępowania, decyzja) wyniosą:  

107 zobowiązanych x 3   pisma x 5,65 -   1 813,65 zł  

b)   przewidując, że 10% zobowiązanych nie będzie uiszczać opłat w   terminie, a   upomnienia będą wysyłane co miesiąc koszty pocztowe wyniosą:  

107 zobowiązanych x 12 upomnień w   roku x 5,65 zł -   7 254,60 zł  

Przewidywane koszty obsługi administracyjnej systemu rocznie 29 068,25zł  

W związku z   powyższym przewidywane koszty systemu wyniosą rocznie: 301 575,25 zł  

Stawka opłaty na mieszkańca:  

Stawka opłaty = koszt systemu : ilość mieszkańców  

301 575,25 zł : 4188 = 72,00 zł na mieszkańca rocznie  

72,00 zł : 12 miesięcy = 6,00 zł  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  

 

 

Przewodniczący Rady  


inż.   Tadeusz   Sieński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »