Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 98

Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Sochocin lub pocztą na wskazany adres.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1) do dnia 28 lutego 2013 roku - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów, lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za gospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XVIII/146/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na radzie gminy spoczywa obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściwe naliczanie opłaty zapewni deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości na obszarze, której wytwarzane są odpady komunalne. Osoba wypełniająca deklarację jest zobowiązana podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, w tym zwłaszcza adres nieruchomości oraz liczbę mieszkańców nieruchomości. W deklaracji należy określić sposób zbierania odpadów tj. metodę zbierania powstałych odpadów (czy będą to odpady zbierane w sposób selektywny, czy będą to mieszane odpady komunalne). Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć niniejszą deklarację do Wójta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Podjęcie uchwały jest bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/146/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwaly 146.2012

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe