| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/165/2012 Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i   art. 243 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 122 ust.2 i   3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz. U   Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z   dnia 30 czerwca 2005r o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ust 8   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych   Rada Miejska w   Piastowie uchwala, co następuje ;  

§   1.   W uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/85/2011 z   dnia 27 grudnia 2011 roku w   sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 –2017 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Załącznik nr 1   składający się z   tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i   kontrolne oraz z   objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Piastowie  


Maria   Ziółek

 


Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w   Piastowie Nr XXIX/ 165 /2012  
z dnia 18 grudnia 2012 roku  

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piastowana lata 2012 - 2017  

 

 

Formuła  

Wyszczególnienie  

Prognoza 2012  

Prognoza 2013  

Prognoza 2014  

Prognoza 2015  

Prognoza 2016  

Prognoza 2017  

1  

[1a]+[1b]  

Dochody ogółem, z   tego:  

56 224 925,30  

58 109 204,00  

60 794 560,00  

61 287 316,00  

62 513 062,00  

63 763 323,00  

1a  

 

dochody bieżące  

54 754 613,30  

56 859 204,00  

58 885 604,00  

60 487 316,00  

61 805 572,00  

63 145 323,00  

1a1  

 

w tym: środki z   UE*  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

1b  

 

dochody majątkowe, w   tym  

1 470 312,00  

1 250 000,00  

1 200 000,00  

800 000,00  

707 490,00  

618 000,00  

1c  

 

ze sprzedaży majątku  

1 137 445,00  

1 000 500,00  

450 000,00  

-  

-  

-  

1d  

 

środki z   UE*  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

2  

 

Wydatki bieżące (bez odsetek i   prowizji od: kredytów i   pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w   tym:  

52 624 348,30  

55 437 654,00  

55 555 804,00  

55 536 549,00  

55 656 921,00  

55 730 570,00  

2a  

 

na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

27 751 271,00  

28 757 176,00  

30 114 915,00  

31 018 362,00  

31 948 913,00  

32 907 380,00  

2b  

 

związane z   funkcjonowaniem organów JST  

626 942,00  

638 460,00  

651 230,00  

664 255,00  

677 540,00  

691 090,00  

2c  

 

z tytułu gwarancji i   poręczeń, w   tym:  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

2d  

 

gwarancje i   poręczenia podlegające wyłączeniu z   limitów spłaty zobowiązań z   art. 243 ufp/169sufp  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

2e  

 

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4   ufp  

6 627,00  

226 627,00  

245 255,00  

-  

-  

-  

2f  

 

na projekty realizowane przy udziale środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2  

-  

15 687,00  

9 450,00  

-  

-  

-  

3  

[1]-[2]  

Różnica (1-2)  

3 600 577,00  

2 671 550,00  

5 238 756,00  

5 750 767,00  

6 856 141,00  

8 032 753,00  

4  

 

Nadwyżka budżetowa z   lat ubiegłych plus wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust.1 pkt 6   ufp, angażowane w   budżecie roku bieżącego  

3 201 754,00  

-  

-  

-  

-  

-  

4a  

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu  

1 028 855,00  

-  

-  

-  

-  

-  

5  

 

Inne przychody nie związane z   zaciągnięciem długu  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

5a  

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

6  

[3]+[4]+[5]  

Środki do dyspozycji (3+4+5)  

6 802 331,00  

2 671 550,00  

5 238 756,00  

5 750 767,00  

6 856 141,00  

8 032 753,00  

7  

[7a]+[7b]  

Spłata i   obsługa długu, z   tego:  

3 087 512,00  

2 651 550,00  

2 631 560,00  

2 325 622,50  

1 210 952,00  

872 341,90  

7a  

 

rozchody z   tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  

2 172 899,00  

1 751 560,00  

2 031 560,00  

1 725 622,50  

673 952,00  

473 941,90  

7a1  

 

kwota wyłączeń z   art. 243 ust. 3   pkt 1   ufp oraz art. 169 ust. 3   sufp przypadająca na dany rok budżetowy  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

7b  

 

wydatki bieżące na obsługę długu  

914 613,00  

899 990,00  

600 000,00  

600 000,00  

537 000,00  

398 400,00  

7b1  

 

w tym: odsetki i   dyskonto  

914 613,00  

899 990,00  

600 000,00  

600 000,00  

537 000,00  

398 400,00  

8  

 

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

9  

[6]-[7]-[8]  

Środki do dyspozycji (6-7-8)  

3 714 819,00  

3 014 686,00  

2 607 196,00  

3 425 144,50  

5 645 189,00  

7 160 411,10  

10  

 

Wydatki majątkowe, w   tym:  

4 214 819,00  

3 014 686,00  

2 607 196,00  

3 425 144,50  

5 645 189,00  

7 160 411,10  

10a  

 

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4   ufp  

337 188,00  

389 188,00  

-  

-  

-  

-  

10b  

 

na projekty realizowane przy udziale środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

11  

 

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych  

500 000,00  

-  

-  

-  

-  

-  

11a  

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu  

500 000,00  

-  

-  

-  

-  

-  

12  

[9]-[10]+[11]  

Rozliczenie budżetu (9-10+11)  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

13  

 

Kwota długu  

6 656 636,40  

4 905 076,40  

2 873 516,40  

1 147 893,90  

473 941,90  

0,00  

13a  

 

w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i   pożyczek, itp.)  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

14  

 

Łączna kwota wyłączeń z   art. 170 ust. 3   sufp  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

15  

 

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w   danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z   art. 244 ufp  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

16  

 

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w   poszczególnych latach objętych prognozą **  

-  

1 751 560,00  

2 031 560,00  

1 725 622,50  

673 952,00  

473 941,90  

17  

 

Wartość przejętych zobowiązań  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

17a  

 

w tym od spzoz  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

18  

([13])/[1]  

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z   art. 170 sufp (bez wyłączeń)  

11,82%  

8,44%  

4,73%  

1,81%  

0,74%  

0,00%  

18a  

([13]-[14])/[1]  

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z   art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  

11,82%  

8,44%  

4,73%  

1,81%  

0,74%  

0,00%  

19  

([7a]+[7b1]+[2c])/[1]  

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z   art. 169 sufp (bez wyłączeń)  

5,48%  

4,56%  

4,33%  

3,66%  

1,89%  

1,34%  

19a  

([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]  

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z   art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  

5,48%  

4,56%  

4,33%  

3,66%  

1,89%  

1,34%  

20  

([1a]-[24]+[1c])/[1]  

Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o   której mowa w   art. 243 w   danym roku  

4,69%  

6,83%  

8,76%  

10,32%  

11,18%  

12,96%  

20a  

średnia z   trzech poprzednich lat [20]  

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z   art. 243 ufp  

8,20%  

4,75%  

4,50%  

6,76%  

8,64%  

10,09%  

21  

([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]  

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)  

5,48%  

4,56%  

4,33%  

3,66%  

1,89%  

1,34%  

21a  

[21]≤[20a]  

Spełnienie wskaźnika spłaty z   art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

22  

([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]  

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  

5,48%  

4,56%  

4,33%  

3,66%  

1,89%  

1,34%  

22a  

[22]≤[20a]  

Spełnienie wskaźnika spłaty z   art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

TAK  

23  

[1a]  

Dochody bieżące (1a)  

54 754 613,30  

56 859 204,00  

58 885 604,00  

60 487 316,00  

61 805 572,00  

63 145 323,00  

24  

[2]+[7b]  

Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  

53 538 961,30  

56 337 644,00  

56 155 804,00  

56 136 549,00  

56 193 921,00  

56 128 970,00  

25  

[23]-[24]  

Dochody bieżące - wydatki bieżące  

1 215 652,00  

521 560,00  

2 729 800,00  

4 350 767,00  

5 611 651,00  

7 016 353,00  

26  

[1]  

Dochody ogółem (1)  

56 224 925,30  

58 109 204,00  

60 794 560,00  

61 287 316,00  

62 513 062,00  

63 763 323,00  

27  

[10]+[24]  

Wydatki ogółem  

57 753 780,30  

59 352 330,00  

58 763 000,00  

59 561 693,50  

61 839 110,00  

63 289 381,10  

28  

[26]-[27]  

Wynik budżetu  

- 1   528 855,00  

1 751 560,00  

2 031 560,00  

1 725 622,50  

673 952,00  

473 941,90  

29  

[4]+[5]+[11]  

Przychody budżetu (4+5+11)  

3 701 754,00  

-  

-  

-  

-  

-  

30  

[7a]+[8]  

Rozchody budżetu (7a + 8)  

2 172 899,00  

1 751 560,00  

2 031 560,00  

1 725 622,50  

673 952,00  

473 941,90  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »