| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Przesmyki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)oraz z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) )uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/114/2012
Rady Gminy Przesmyki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie selektywnie zbierane odpady komunalne.

2. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, segregacji odpadów komunalnych i przekazywania ich do odbioru określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przesmyki.

§ 2. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) Grupa odpadów podstawowa:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

c) papier i tektura,

d) szkło,

e) tworzywa sztuczne,

f) metal oraz opakowania wielomateriałowe,

- co najmniej raz na dwa miesiące.

2) Grupa odpadów dodatkowa:

a) przeterminowane leki i chemikalia;

b) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe;

f) zużyte opony

- co najmniej raz w roku

2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym Gmina Przesmyki zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych zobowiązany jest dokonywać odbioru wyżej wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, Harmonogram odbiorów zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przesmykach oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach Gminy Przesmyki

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałej mają możliwość samodzielnego dostarczenia do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów zebranych w sposób selektywny, wymienionych w grupie dodatkowej oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych.

4. Informację o lokalizacji, dniach i godzinach świadczenia usług przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przesmykach oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w sołectwach Gminy Przesmyki.

§ 3. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne, odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone w odpowiednich pojemnikach (w tym workach) o określonej kolorystyce.

2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników (w tym worków) do odbioru odpadów segregowanych:

1) papier i tektura – kolor niebieski

2) szkło – kolor zielony

3) tworzywa sztuczne – kolor żółty

4) metal oraz opakowania wielomateriałowe – kolor różowy

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – kolor brązowy.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. Nr 96, poz.567

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »