| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/91/2013 Rady Gminy Joniec

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, pkt. 9   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. roku o   finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/  
Rada Gminy Joniec uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dochody w   łącznej kwocie – 6.313.705,00 zł, w   tym:  

1) dochody bieżące w   kwocie – 6.113.705,00 zł  

2) dochody majątkowe w   kwocie – 200.000,00 zł  

- zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1. Wydatki w   łącznej kwocie – 6.173.705,00 zł, w   tym:  

1) wydatki bieżące w   kwocie – 5.921.395,00 zł  

2) wydatki majątkowe w   kwocie – 252.310,00 zł  

-zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

1. Różnica między dochodami, a   wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w   kwocie 140.000,00 zł z   przeznaczeniem na spłatę pożyczek.  

2. Ustala się rozchody budżetu w   wysokości 140.000,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie – 80.000,00 zł.  

§   5.  

W budżecie tworzy się:  

2. rezerwę ogólną w   wysokości – 37.800 zł.  

3. rezerwę celową w   wysokości – 12.200 zł z   przeznaczeniem na realizacje zadań zgodnie z   ustawą o   zarządzeniu kryzysowym.  

§   6.  

1. Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

2. Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

1. Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z   załącznikiem Nr 6   do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z   załącznikiem Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   8.  

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury w   wysokości – 52.000 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   9.  

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z   załącznikiem Nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   10.  

Upoważnia się Wójta gminy do:  

1) zaciągania zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 80.000 zł.  

2) dokonywania zmian w   planie wydatków na wynagrodzenia i   uposażenia ze stosunku pracy w   ramach działu z   wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową.  

3) dokonywania zmian polegających na zmianach w   planie wydatków majątkowych określonych w   załączniku nr 9   w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o   ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w   danym dziale, w   wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i   likwidacji zadań istniejących.  

§   11.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, obowiązuje w   roku budżetowym 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Grzegorz   Nowiński

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/91/2013
Rady Gminy Joniec
z dnia 11 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »