| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )[1]) oraz art. 4 i art. 6 ust. 1a, 4, 4a, 5, 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz.391.), oraz 22 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897)o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw- Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”, w treści załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XI/70/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 184, poz. 6564 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/266/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 6 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek, w zakresie, w którym zasad tych nie regulują inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.),

2) Gospodarstwie domowym – rozumie się przez to zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe,

3) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami - KPGO – należy rozumie ć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628),

4) RIPOK – funkcjonująca instalacja, spełniająca wymagania definicji instalacji regionalnej, w tym wymagania ilościowe dotyczące przetworzenia odpadów od co najmniej 120 000 mieszkańców z regionu, w którym się znajduje,

5) PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

6) Zastępcza instalacja – planowany RIPOK – zakłady posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy lub budowy nowej instalacji spełniającej wymagania definicji instalacji regionalnej,

7) Zastępcza instalacja – po rozbudowie RIPOK – zakłady niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej oraz nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych przed 1 stycznia 2012 dla rozbudowy lub modernizacji instalacji. Jest to grupa funkcjonujących instalacji, które posiadają potencjał techniczny pozwalający spełnić wymagania RIPOK po doposażeniu lub które uzyskały decyzję po 1 stycznia 2012 roku,

8) Zastępcza instalacja do czasu wybudowania RIPOK – pozostałe instalacje i urządzenia mobilne niespełniające wymagań definicji instalacji regionalnej i nieposiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych przed 1 stycznia 2012 roku dla rozbudowy lub modernizacji instalacji.

Rozdział 2.
Wymogi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątanie śmieci, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności poprzez:

1) uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych np.: sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek, okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego,

2) utrzymywanie przez uprawniony w tym zakresie podmiot czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami,

3) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków,

4) niezwłoczną wymianę piasku na placach zabaw dla dzieci w przypadku stwierdzenia jego zanieczyszczenia odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających.

5) utrzymanie w czystości i porządku nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana,

6) inne obowiązki wskazane w Ustawie oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział 3.
Zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Właściciel nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek jest obowiązany do zbierania odpadów komunalnych, powinien także zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach selektywnie zbierać odpady i przekazywać je przedsiębiorcy na zasadach określonych w ustawach oraz w niniejszym regulaminie

§ 6. Ustala się następujące szczegółowe zasady w zakresie zbierania i odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych:

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia jej w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych,

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki, o których mowa w pkt. 1, w miejscach spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) przedsiębiorca dostarczy właścicielowi nieruchomości oznakowanie pojemników,
o których mowa w pkt. 1, z nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości,

4) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu zmieszanych odpadów komunalnych pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć,

5) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem zatwierdzonym przez Miasto.

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów z terenu nieruchomości zamieszkanych:

1) worki do selektywnego zbierania odpadów dostarcza przedsiębiorca,

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki, o których mowa w pkt. 1, w miejscach spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a. szkło,

b. papier,

c. tworzywa sztuczne,

d. metale,

e. ubrania i tekstylia,

f. opakowania wielomateriałowe

g. odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone (bioodpady);

h. przeterminowane lekarstwa,

i. zużyte baterie i akumulatory,

j. inne odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbachi lakierach, itp.),

k. zużyte opony,

l. odpady wielkogabarytowe,

m. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) właściciel nieruchomości położonej w zabudowie zagrodowej lub jednorodzinnej na działkach o powierzchni minimum 600 m², może korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu oraz właściciel nieruchomości zgłosił to w deklaracji i podpisał zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy,

5) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorcy lub spalić; przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebrać wyłącznie odpady pochodzące z nieruchomości o powierzchni nie większej niż 1500 m², odpady nie spełniające tego kryterium przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, która zostanie określona w wyniku przetargu, w umowie z Miastem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

6) właściciel nieruchomości obowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 3 zgodnie z następującymi zasadami:

a) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość,

b) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka,

7) selektywnie zebrane odpady odbierane będą na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Sulejówek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8) zebrane selektywnie odpady odbierane będą w zamkniętych workach lub z pojemników oznaczonych napisami:

a. „SZKŁO”,

b. „MIX” (tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, ubrania i tekstylia, opakowania wielomateriałowe),

c. „BIODEGRADACJA”,

9) przedsiębiorca dostarczy właścicielowi nieruchomości oznakowanie worków, o których mowa w pkt. 8, z nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości oraz rodzaj przekazywanego odpadu,

10) dla celów poprawnego rozliczenia właściciela nieruchomości z zabudową wielorodzinną z dysponującymi lokalami, Miasto dostarcza mu informacje o ilościach zebranych i przekazanych odpadów komunalnych,

11) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady, właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić ten pojemniku przedsiębiorcy, odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe należy usunąć z terenu nieruchomości w terminie 48 godzin od ich wytworzenia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego :

1) nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej :

a. zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

b. zebrane selektywnie odpady komunalne grupy podstawowej tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne i tekstylia, opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc,

c. zebrane selektywnie odpady komunalne grupy dodatkowej odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, odpady kuchenne) dostarczane przez właścicieli nieruchomości na bieżąco do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – odbierane z PSZOK w miarę potrzeb minimum raz na tydzień,

d. pozostałe zebrane selektywnie odpady komunalne grupy dodatkowej tj. przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach, itp.), zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dostarczane przez właścicieli nieruchomości na bieżąco do PSZOK – odbierane z PSZOK w miarę potrzeb minimum raz na kwartał,

e. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach „Akcji wystawka” poprzez wystawienie ich przed nieruchomość na chodnik lub pobocze – odbiór sprzed posesji w miarę potrzeb minimum raz na rok;

2) nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej :

a. zmieszane odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,

b. zebrane selektywnie odpady komunalne grupy podstawowej tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne i tekstylia, opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie,

c. zebrane selektywnie odpady komunalne grupy dodatkowej odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, odpady kuchenne) dostarczane przez dysponującego lokalem na bieżąco do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – odbierane z PSZOK w miarę potrzeb minimum raz na tydzień,

d. pozostałe zebrane selektywnie odpady komunalne grupy dodatkowej tj. przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne (chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach, itp.), zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dostarczane przez dysponującego lokalem na bieżąco do PSZOK – odbierane z PSZOK w miarę potrzeb minimum raz na kwartał,

e. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane w ramach „Akcji wystawka” poprzez wystawienie ich przed nieruchomość na chodnik lub pobocze – odbiór sprzed posesji w miarę potrzeb minimum raz na rok;

3) nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza:

a. częstotliwość odbioru odpadów komunalnych tak jak w pkt. 1,

b. częstotliwość odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w miarę potrzeb wynikających z zastosowanej technologii i materiałów,

4) nieruchomości niezamieszkane, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza - częstotliwość odbioru odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w miarę potrzeb wynikających z zastosowanej technologii i materiałów,

5) nieruchomości niezamieszkane inne niż w pkt. 4 - częstotliwość odbioru odpadów komunalnych tak jak w pkt. 1,

6) budynki zamieszkania zbiorowego – zmieszane odpady komunalne minimum 2 razy w tygodniu w sezonie zimowym i co najmniej 3 razy w tygodniu w sezonie letnim, zebrane selektywnie odpady komunalne jak w pkt. 2,

7) nieruchomości i tereny przeznaczonych do użytku publicznego:

a. opróżnianie koszy ulicznych i z przystanków – codziennie,

b. opróżnianie koszy z parków i skwerów w miarę potrzeb minimum dwa razy w tygodniu.

8) punkty gastronomiczne i handlowe zlokalizowane poza budynkami oraz targowiska - wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 9. Ustala się następującą częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych :

1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wyposażone w zbiorniki bezodpływowe - w miarę potrzeb nie częściej niż raz w tygodniu,

2) nieruchomości inne niż opisane w pkt. 1 w miarę potrzeb - nie częściej niż dwa razy w tygodniu,

3) nieruchomości wyposażone w oczyszczalnie przydomowe - częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zgodnie z ich instrukcją eksploatacji.

§ 10. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych :

1) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać samochodów specjalistycznych,

2) do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy używać specjalistycznych samochodów asenizacyjnych,

3) pojazdy, o których mowa w pkt. 1 i 2, powinny być myte codziennie,

4) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub samochodów skrzyniowych, powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

5) do odbierania odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,

6) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów zebranych selektywnie pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć,

7) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów zebranych selektywnie, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem zatwierdzonym przez Miasto.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na terenach publicznych.
Warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 11. 1. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące średnie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych, przy średniej ilości odpadów komunalnych 20 l na mieszkańca, dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l na każdą nieruchomość, dla zabudowy wielolokalowej pojemniki o pojemności co najmniej 240 l lub kontenery o pojemności co najmniej 1100 l,

2) dla szkół wszelkiego typu, przy średniej ilości odpadów komunalnych 3 l na każdego ucznia i pracownika, pojemniki o pojemności minimum 240 l,

3) dla żłobków i przedszkoli, przy średniej ilości odpadów komunalnych 3 l na każde dziecko i pracownika, pojemniki o pojemności minimum 240 l,

4) dla lokali handlowych, przy średniej ilości odpadów komunalnych 50 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem, przy średniej ilości odpadów komunalnych 50 l na każdego zatrudnionego, co najmniej jeden pojemnik 120 l na punkt,

6) dla lokali gastronomicznych, przy średniej ilości odpadów komunalnych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, przy średniej ilości odpadów komunalnych 12 l na każdego pracownika, co najmniej jeden pojemnik 120 l,

9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, przy średniej ilości odpadów komunalnych 20 l na jedno łóżko, co najmniej jeden pojemnik 120 l,

10) dla ogródków działkowych, przy średniej ilości odpadów komunalnych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, odpowiednia ilość pojemników 240 l lub kontenerów 1100 l,

11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 35 l.

2. Pojemniki i kontenery muszą spełniać przepisy art. 9d ustawy i aktów wykonawczych do niej.

§ 12. 1. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l,

2) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki oznaczone następującymi napisami:

a. „SZKŁO”,

b. „MIX” (tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, ubrania i tekstylia, opakowania wielomateriałowe),

c. „BIODEGRADACJA”,

3) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Miasta Sulejówek lub do PSZOK,

4) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w PSZOK, szkołach, świetlicach i innych obiektów użyteczności publicznej,

5) odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

2. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym (giełdy i targowiska), wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska.

§ 13. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i ich minimalną pojemność:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach i skwerach, kosze uliczne o pojemności od 35 l, na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

2) w centrach handlowych, przed sklepami wielko powierzchniowymi, szkołami
i przedszkolami pojemniki o pojemności od 35 l.

§ 14. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona w jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników, worków i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 15. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki i kontenery w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz, raz w roku usługi te, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mają obowiązek wykonywać przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy je dostarczyli właścicielom nieruchomości,

2) pojemnik i kontener po opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów,

3) pojemnik i kontener nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy,

4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zadaszone, ogrodzone
i zamknięte, dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać
w nich odpady komunalne,

5) do czasu osiągnięcia standardu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, o którym mowa w pkt. 4, pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,

6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 16. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 17. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

2) mokrych folii,

3) opakowań i butelek po olejach i smarach,

4) puszek i pojemników po farbach i lakierach,

5) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie wolno wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie wolno wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetra-pak.

6. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
Uwarunkowania dotyczące kierowania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów.

§ 18. Miasto Sulejówek należy do Regionu Warszawskiego, dla którego przypisane są RIPOK-i oraz zastępcze instalacje wyszczególnione w załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r.w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

§ 19. Odebrane z terenu Miasta Sulejówek odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania (MBP) przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach Regionu Warszawskiego.

§ 20. 1. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, będą kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów.

2. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do zastępczej instalacji przetwarzającej dany rodzaj odpadów, przewidzianej do zastępczej obsługi Regionu.

3. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach MBP.

4. Dla Regionu Warszawskiego wyznaczono instalacje do zastępczej obsługi poza regionem. Odpady mogą być przekazywane do instalacji zastępczych poza regionem, wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze Regionu Warszawskiego.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 22. 1. W odniesieniu do psów, do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy prowadzenie na terenie publicznym każdego psa na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych, do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny ich dozór,

2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być wrzucane do komunalnych urządzeń do zbierania odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,

3) utrzymywanie zwierzęcia domowego w sposób uniemożliwiający zakłócanie przez nie ciszy i spokoju.

§ 23. Obowiązki określone w § 22 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

§ 24. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami oraz zwierzętami pozostawionymi bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wymienionych w § 22 na terenie Miasta reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Sulejówek w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek”.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej.

§ 25. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, chyba że ustalenia planu dopuszczają tymczasowe ich rolnicze wykorzystanie.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy terenów istniejącej zabudowy innej niż zagrodowa oraz terenów, dla których wydano warunki zabudowy dla inwestycji innych niż związane z funkcją rolniczą.

3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 wyłącznie w przypadku, gdy ich utrzymywanie nie spowoduje uciążliwości takich jak hałas, odory, zanieczyszczenia i inne wobec osób zamieszkujących na nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2, nakazuje się utrzymywanie pszczół w ulach w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 26. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 27. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Miasta Sulejówek odrębną uchwałą określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 28. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 29. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Mieście Sulejówek.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

§ 30. 1. Straż Miejska w Sulejówku, inni upoważnieni przez Burmistrza Miasta Sulejówek pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: tel. (22) 783-13-20 oraz na adres poczty elektronicznej: gkim@umsulejowek.pl, lub Straży Miejskiej, tel. (22) 783-17-17.

3. Urząd Miasta Sulejówek będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego Miasta Sulejówek.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/266/2012
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

System ten tworzyć będą podjęte przez Radę Miasta uchwały, będące prawem miejscowym, określone w ww. ustawie, między innymi do 31.12.2012 r. Rada Miasta Sulejówek musi podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, w którym uwzględnione będą postanowienia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 przyjętego uchwałą Sejmiku Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r..

Projekt Regulaminu uwzględnia zmianę ustawy w sprawie utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowienia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.


[1]) tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 179, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r., Nr 567

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »