Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1979

Uchwała nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Baranów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 6l   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm..) i   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011r., Nr 152, poz. 897 ) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w   terminach  

1)   za I   kwartał - do 31 stycznia danego roku,  

2)   za II kwartał - do 30 kwietnia danego roku,  

3)   za III kwartał - do 31 lipca danego roku,  

4)   za IV kwartał - do 31 października danego roku,  

2.   W roku 2013 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie dotyczyła III i   IV kwartału. Pierwszą wpłatę należy uiścić w   terminie do 31 lipca 2013r.  

3.   Opłata, o   której mowa w   ust. 1   wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto Gminy Baranów Nr 86 1240 3350 1111 0010 0804 1525 lub w   kasie Urzędu Gminy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.  

§   3.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Bodych


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391) opracowany został projekt uchwały w   sprawie określenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie naszej gminy.  

Zgodnie z   art. 6c ust. 1   w/w ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

Zaproponowane w   projekcie uchwały terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniają pobieranie opłat z   częstotliwością kwartalną, przy czym opłaty będą wnoszone na konto bankowe gminy lub do kasy Urzędu z   góry za dany kwartał.  

W związku z   powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Bodych

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe