Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1984

Uchwała nr XXIII/254/2013 Rady Gminy Czosnów

z dnia 6 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 ze zm.), art.6 ust.12, art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym( Dz. U. Nr 200, poz.1682 ze zm.) oraz art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 ze zm.)- Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr 342/XLII/2010 z dnia 10.11.2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały „ Wykaz inkasentów”.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/184/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Bielecki
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi( Dz.Urz.WE L 368 z17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej-dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/254/2013
Rady Gminy Czosnów
z dnia 6 lutego 2013 r.
„Wykaz inkasentów”
L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Wyznaczony/a dopoboru podatków i opłat w sołectwie
1. Wacława Arczyńska Adamówek ul. Brzozowa 10 ADAMÓWEK
2. Krzysztof Dąbrowski Aleksandrów 2 ALEKSANDRÓW
3. Roman Nosarzewski Augustówek ul. Spokojna 60 AUGUSTÓWEK
4. Marzena Manowska Brzozówka 44 BRZOZÓWKA
5. Tadeusz Stanicki Cybulice ul. Partyzantów 39 CYBULICE
6. Maria Trojanowska Cybulice Dużeul. Leśna 32 CYBULICE DUŻE
7. Bogusława Krakowiak Cybulice Małe ul. Kwiatowa 4 m.6 CYBULICE MAŁE
8. Piotr Tytkowski Cząstków Mazowiecki 81 CZĄSTKÓW MAZOWIECKI
9. Bożena Neska Cząstków Polski ul. Wiejska 76 CZĄSTKÓW POLSKI
10. Krzysztof Gołębiowski Czeczotki ul. Słoneczna 25 CZECZOTKI
11. Bożena Kazimierska Czosnów ul. Lercha 18 CZOSNÓW
12. Jan Kąpiński Dąbrówka 18 DĄBRÓWKA
13. Monika Filipiak Dębina ul. Pańska 52 DĘBINA
14. Wincenty Michalski Dobrzyń ul.Prosta 77 DOBRZYŃ
15. Jarosław Franiewski Izabelin Dziekanówek ul. Kwiatowa 44 IZABELIN DZIEKANÓWEK
16. Ewa Sumińska Janów Mikołajówkaul. Wojska Polskiego 255A JANÓW MIKOŁAJÓWKA
17. Zofia Burczyńska Janówek, ul. Trakt Partyzancki 6 JANÓWEK
18. Maria Nosarzewska Jesionka ul. Wojska Polskiego 10 JESIONKA
19. Zygmunt Szostak Kaliszki 170 m.4 KALISZKI
20. Józef Skrzypczyński Kazuń Bielany ul. Ogrodowa 24 KAZUŃ BIELANY
21. Krzysztof Bręgoszewski Kazuń Nowy Osiedle, ul. Wojska Polskiego 14 m.15 KAZUŃ NOWY OSIEDLE
22. Barbara Nosarzewska Kazuń Nowy, ul. Dolna 6 KAZUŃ NOWY- SADY
23. Alicja Piskorska Kazuń Polski ul. Długa 177 KAZUŃ POLSKI
24. Janina Tomaszewska Wiersze, ul. Armii Krajowej 8 KIŚCINNE-WIERSZE
25. Hanna Zuch Łomna, ul. Jana Kochanowskiego 29 ŁOMNA
26. Marzenna Marcelak Łomna Las 4 m.3 ŁOMNA LAS
27. Leokadia Ostrowska Łosia Wólka ul. Południowa 5 ŁOSIA WÓLKA
28. Anna Nosarzewska Małocice ul. WojskaPolskiego 19 MAŁOCICE
29. Andrzej Fąfara Palmiry, ul. Grupy Kampinos 29 PALMIRY
30. Jadwiga Jakóbiak Pieńków 78 PIEŃKÓW
31. Tadeusz Gosik Sowia Wola, ul. Spacerowa 18 SOWIA WOLA
32. Stanisław Gawiński Sowia Wola Folwarczna ul. Słoneczna 31 SOWIA WOLA FOLWARCZNA
33. Aleksandra Liszkiewicz Truskawka, ul. Wolności 1 TRUSKAWKA
34. Janusz Gorzkowski Wrzosówka ul. Wojska Polskiego 134 WRZOZÓWKA-WÓLKA CZOSNOWSKA
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe