Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2556

Uchwała nr 24.290.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust.1 pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie uchwala, co następuje   :  

§   1.   Orzeka o   nieważności uchwały Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w   Karczewie z   dnia 30 października 2012 roku w   sprawie opłaty targowej w   części dotyczącej tj. §1 pkt 3   i §4 z   powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 4   ust. 1   pkt 2   lit. b ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2003 roku Nr 203 poz. 1966).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Karczew przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 6   listopada 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła Uchwała Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w   Karczewie z   dnia 30 października 2012 roku w   sprawie opłaty targowej.  

W § 1   pkt 3   wyżej wymienionej uchwały Rada ustaliła: cyt. „3) pobór opłaty targowej w   drodze inkasa inkasentów terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso”. W   §4 ust. 4   wyżej wymienionej uchwały Rada ustaliła: cyt. „Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne w   terminie 5   każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Grupy Remontowej w   Karczewie.”  

Art. 4   ustawy o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego w   ust 1   pkt 2   lit. b określa, że dochody z   opłaty targowej są dochodem własnym gminy, co zgodnie z   zasadą jedności budżetu wymaga przekazywania niniejszych dochodów do budżetu gminy. Inkasent winien przekazywać i   rozliczać pobrane opłaty z   budżetem Gminy. Tak więc uchwała Rady Gminy w   części dotyczącej inkasa jest sprzeczna z   prawem, gdyż niedopuszczalnym jest przekazywanie środków stanowiących dochód Gminy do jednostki organizacyjnej.  

Z uwagi na powyższe badana Uchwała w   tej części narusza prawo przeto Kolegium orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe