reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 216,215, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 36.219.511,47 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 33.509.511,47 zł.

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) 2.710.000 zł.

2. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 41.616.089,06 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 33.788.284,36 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.827.804,70 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 3.397.233 zł. zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

a) plan dochodów - tabela 1a;

b) plan wydatków - tabela 2a.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE


Danuta Żelazko


Uzasadnienie

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu w związku z:

a) zwiększeniem dotacji celowej na program operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew o kwotę 9.959,57 zł. oraz dokonano zmiany w symbolu klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia;

b) otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdz.85203 (zadania zlecone) w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

c) otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdz.85219 (zadania własne) w kwocie 9.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.

d) otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdz.85415 (zadania własne) na kwotę 13.056 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

e) otrzymanymi darowiznami oraz opłatami za usługi podczas Krajowych Mistrzostw IDO Karczew 2010 w Miejskiej Hali Sportowej w łącznej kwocie 20.549 zł. w rozdz.92601.

2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu dotyczą;

a) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł w rozdz.01010 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy komory wodomierzowej oraz przebudowy fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, Gm Karczew;

b) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł. w rozdz.60016 z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Wschodniej w Karczewie;

c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 91.000 zł. z przeznaczeniem na wyceny i wykupy gruntów, w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego;

d) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdz.71035 dotyczą wykonania tablicy upamiętniającej mieszkańców Karczewa oficerów zgładzonych na Wschodzie w 70-tą rocznicę zbrodni katyńskiej;

e) zmniejszenia planowanych wydatków na promocję w ramach rozdz.75075 i przeniesienia ich w rozdz.75412 z przeznaczeniem na zabezpieczenie tras podczas maratonu rowerowego MTB przez:

- OSP Karczew – 495 zł.

- OSP Łukówiec - 495 zł.

- OSP Otwock Wielki – 385 zł.

f) zmniejszenia nakładów w rozdz.75095 na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej o kwotę 4.000 zł. i przeznaczenie środków na remonty radiowozów służbowych będących na stanie Komisariatu Policji w Karczewie w rozdz.75404;

g) przesunięcia środków dotyczących programu Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmian w harmonogramie rzeczowo- finansowym dotyczącym zwiększenia nakładów o kwotę 11.693,61 zł.

w tym: ze środków z unii europejskiej - 8.448,64 zł., ze środków z budżetu krajowego – 3.244,97 zł.( z budżetu państwa – 1.490,93 zł. ,wkład własny – 1.754,04 zł.); Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 750

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Rozdz.75095

Administracja publiczna

238 554,00

11 693,61

250 247,61

paragraf

Pozostała działalność

238 554,00

11 693,61

250 247,61

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

12 648,62

12 648,62

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

0,00

12 648,62

12 648,62

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

61 187,83

- 61 187,83

0,00

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

61 187,83

- 61 187,83

0,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 501,21

- 18 643,09

4 858,12

INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA

10 797,85

- 8 565,74

2 232,11

INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY

12 703,36

- 10 077,35

2 626,01

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

8 069,49

8 069,49

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

0,00

8 069,49

8 069,49

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 239,53

- 9 239,53

0,00

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

9 239,53

- 9 239,53

0,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 548,75

- 449,40

3 099,35

INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA

1 630,51

- 206,48

1 424,03

INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY

1 918,24

- 242,92

1 675,32

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 309,20

1 309,20

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

0,00

1 309,20

1 309,20

4128

Składki na Fundusz Pracy

1 498,96

- 1 498,96

0,00

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

1 498,96

- 1 498,96

0,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

575,72

- 72,88

502,84

INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA

264,52

- 33,49

231,03

INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY

311,20

- 39,39

271,81

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

40 791,94

40 791,94

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

0,00

40 791,94

40 791,94

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

15 667,49

15 667,49

INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA

0,00

7 198,58

7 198,58

INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY

0,00

8 468,91

8 468,91

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

27 191,02

27 191,02

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

0,00

27 191,02

27 191,02

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

4 174,60

- 4 174,60

0,00

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

4 174,60

- 4 174,60

0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 603,40

8 840,22

10 443,62

INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA

736,70

4 061,72

4 798,42

INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY

866,70

4 778,50

5 645,20

4357

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0,00

90 793,63

90 793,63

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

0,00

90 793,63

90 793,63

4358

Zakup usług dostępu do sieci Internet

96 254,34

- 96 254,34

0,00

INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE

96 254,34

- 96 254,34

0,00

4359

Zakup usług dostępu do sieci Internet

36 969,66

- 2 097,37

34 872,29

INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA

16 986,06

- 963,66

16 022,40

INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY

19 983,60

- 1 133,71

18 849,89

RAZEM (wydatki projektu)

238 554,00

11 693,61

250 247,61

h) zmniejszenie wydatków na dowóz dzieci do szkół w rozdz.80113 o kwotę 1.734.04 zł.

i) zwiększa się planowane wydatki na dodatkowe świadczenia medyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach rozdz.80101 o kwotę 747 zł. a zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach rozdz.85401.;

j) zwiększa się planowane wydatki (rozdz.85203) w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej o kwotę 1.500 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

k) zwiększa się planowane wydatki w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (rozdz.85219) o kwotę 9.000 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia;

l) zwiększa się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w rozdz.85415 w kwocie 13.056 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

m) zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdz.90001 o kwotę 31.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Oś. Częstochowska;

n) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.90095 z przeznaczeniem na umowę zlecenie na usługi informatyczne i wykonanie instalacji sieci komputerowej w pomieszczeniach po bibliotece adaptowanych na biuro jednostki w kwocie 3.000 zł.;

o) zwiększa się planowane wydatki w Miejskiej Hali Sportowej o kwotę 20.549 zł. w związku z pozyskanymi wpływami od sponsorów w rozdz.92601.

3. Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą zwiększenia planu w rozdz.85203 o kwotę 1.500 zł. po stronie dochodów i wydatków.

§ 2. Zmiany w załączniku Nr 1a dotyczącym zadań inwestycyjnych są związane z:

a) wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy komory wodomierzowej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, Gm. Karczew w kwocie 10.000 zł.

- opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz oś Częstochowska w kwocie 31.000 zł.

b) zwiększenie nakładów inwestycyjnych ma wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej w Karczewie o kwotę 50.000 zł.

§ 3. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczącym realizowanych programów unijnych są związane ze zmianami w programie Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew:

2010 r. - zwiększenie nakładów o kwotę 11.693,61 zł. w tym:

a) ze środków z unii europejskiej - 8.448,64 zł.

b) ze środków z budżetu krajowego – 3.244,97 zł.

- z budżetu państwa – 1.490,93 zł.

- wkład własny – 1.754,04 zł.

2011 r. – zwiększenie nakładów o kwotę 43.385,28 zł. w tym:

a) ze środków unii europejskiej - 31.345,87 zł.

b) ze środków z budżetu krajowego – 12.039,41 zł.

- z budżetu państwa – 5.531,62 zł.

- wkład własny – 6.507,79 zł.

2012 r. – zwiększenie nakładów o kwotę 24.562,74 zł. w tym:

a) ze środków unii europejskiej – 17.746,59 zł.

b) ze środków budżetu krajowego – 6.816,15 zł.

- z budżetu państwa – 3.131,74 zł.

- wkład własny – 3.684,41 zł.

§ 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu gminy są związane ze zwiększeniem kwoty dotacji przekazywanej dla Policji o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na remonty radiowozów służbowych będących na stanie Komisariatu Policji w Karczewie.

§ 5. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczącym dochodów własnych są związane z przesunięciami po stronie wydatków w Publicznym Gimnazjum w Karczewie :

zmniejsza się: § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł. a zwiększa się: § 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 6.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1a u-384 29-04-2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2 u-384 29-04-2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

zał.4 u 384 29-04-2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

zał.5 u-384 29-04-2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

tabela 1 u-384 29-04-2010

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

tabela 1a u-384 29-04-2010

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

tabela 2 u-384 29-04-2010

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/384/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

tabela 2a u-384 29-04-2010

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama