| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Kotuń

z dnia 18 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust.2a oraz 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2013r. poz. 2360) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się, że za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje następujące koszty:

1. odbioru wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych i wszystkich selektywnie               zebranych odpadów komunalnych, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń,

2. wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń.”.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym Gmina Kotuń zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zobowiązany jest dokonywać odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, podanego do publicznej wiadomości i dostarczonego mieszkańcom.

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych:

1) zmieszane odpady komunalne  - co najmniej raz w miesiącu,

2) papier i tektura , opakowania z papieru i tektury – co najmniej raz w miesiącu,

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych oraz  opakowania wielomateriałowe – co najmniej  raz w miesiącu,

4) metale i opakowania z metali -  co najmniej raz w miesiącu,

5) szkło -  co najmniej raz w miesiącu

6) odpady zielone i inne ulegające biodegradacji – co najmniej raz w miesiącu,

7) odpady wielkogabarytowe – według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne.

3) § 5 ust 5. otrzymuje brzmienie:               Punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie świadczył usługi w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 7.30 – 15.30. Dodatkowo odpady, o których mowa w ust. 1,
pkt. 1, 3, 5, 6,  będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości za pomocą mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów wg harmonogramu który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Anita Drabarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »