Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5122

Uchwała nr LV/280/10 Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o 457 063 zł zgodnie z tabelą Nr. 1 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 711 506 zł, zgodnie z tabelą Nr. 2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o 254 443 zł zgodnie z tabelą Nr.2 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne 2010 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat zgodnie z tabelą Nr.3 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Powiatu


Franciszek Hornowski


Załącznik do Uchwały Nr LV/280/10
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Tabela Nr. 1

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

11 323 042,00

405 000,00

11 728 042,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 523 042,00

55 000,00

10 578 042,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

5 000,00

10 000,00

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

430 000,00

61 500,00

491 500,00

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 091 061,00

- 11 500,00

2 079 561,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

800 000,00

350 000,00

1 150 000,00

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

350 000,00

350 000,00

710

Działalność usługowa

266 169,00

11 000,00

277 169,00

71015

Nadzór budowlany

231 169,00

11 000,00

242 169,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

231 169,00

11 000,00

242 169,00

750

Administracja publiczna

906 490,00

15 761,00

922 251,00

75020

Starostwa powiatowe

817 500,00

15 761,00

833 261,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

15 761,00

15 761,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 330 162,00

25 302,00

3 355 464,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

25 302,00

25 302,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

25 302,00

25 302,00

Razem:

38 083 328,00

457 063,00

38 540 391,00


Tabela Nr. 2

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

15 930 740,00

523 000,00

16 453 740,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

14 870 740,00

90 000,00

14 960 740,00

4270

Zakup usług remontowych

920 000,00

101 500,00

1 021 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 548 025,00

- 11 500,00

5 536 525,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 060 000,00

433 000,00

1 493 000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 060 000,00

433 000,00

1 493 000,00

710

Działalność usługowa

266 169,00

11 000,00

277 169,00

71015

Nadzór budowlany

231 169,00

11 000,00

242 169,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 525,00

2 000,00

3 525,00

4300

Zakup usług pozostałych

250,00

1 500,00

1 750,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

12 000,00

6 000,00

18 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 118,00

1 500,00

3 618,00

750

Administracja publiczna

2 765 874,00

- 52 239,00

2 713 635,00

75020

Starostwa powiatowe

2 528 029,00

- 52 239,00

2 475 790,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

52 239,00

- 52 239,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 485 942,00

25 302,00

3 511 244,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

3 000,00

0,00

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

704,00

2 904,00

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00

- 704,00

96,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

25 302,00

25 302,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

25 302,00

25 302,00

757

Obsługa długu publicznego

503 300,00

- 50 000,00

453 300,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

253 300,00

- 50 000,00

203 300,00

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

253 300,00

- 50 000,00

203 300,00

801

Oświata i wychowanie

9 285 152,00

0,00

9 285 152,00

80130

Szkoły zawodowe

2 345 125,00

0,00

2 345 125,00

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

30 000,00

110 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

401 163,00

- 30 000,00

371 163,00

Razem:

43 054 751,00

457 063,00

43 511 814,00


Tabela Nr. 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (10+11+12)

z tego źródła finansowania

2011 r.

2012 r.

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

600

60014

6057

Przebudowa drogi nr 2028W Łosice-Rudnik-Hadynów od km 0+015 do km 5+915 dł.5,9 km

4 246 687

Zarząd Dróg Powiatowych

6050

375 230

A.
B.214 000+ 160 299
C.

4 996 216

4 996 216

375 230

374 299

4 246 687

2

600

60014

6057

Przebudowa drogi nr 2019W St.Kornica-gr.woj..-Leśna Podl. od km 0+000 do km 3+830

2 418 028

Zarząd Dróg Powiatowych

6050

223 468

A.
B.213 356
C.

2 854 852

2 854 852

223 468

213 356

2 418 028

3

600

60014

6050

Przebudowa drogi nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk-Droga nr2

2 572 672

2 572 672

644 000

A. 1 285 266
B. 300 475 + 342 931
C. …

Zarząd Dróg Powiatowych

4.

600

60014

6050

Przebudowa drogi nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk-Droga nr2 likwidacja przełomów na odcinku od km 2+600+km 3+300

140 000

140 000

19 000

51 000

A.
B.70000
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

5

600

60014

6050

Dokumentacja techniczna pn."Przebudowa drogi pow.Nr.2050W Łosice-Hadynów-Próchenki -Krzesk" do drogi Nr.2 na odcinku od km 5 +960 do kn 8 +610,43 km

18 000

18 000

18 000

A.
B.
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

6

600

60014

6050

Przebudowa drogi Nr 2025W Zakrze-Biernaty Średnie-do drogi nr 698

360 000

360 000

180 000

A.
B.180 000
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

7

600

60014

6050

Projekt przebudowy drogi Nr 2061W ul.Narutowicza w Łosicach

69 500

69 500

31 000

A.
B.38 500
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

8

600

60014

6610

Dokumentacja na przebudowę drogi Nr 2057W ul. Majora Zenona w Łosicach

20 000

20 000

20 000

A.
B.Gmina Łosice
C.

Urząd Miasta i Gminy Łosice

9

600

60014

6050

Przebudowa drogi Nr 2038W Nieznanki-Dziadkowskie

145 000

145 000

50 000

A.
B.50 000
C.45 000

Zarząd Dróg Powiatowych

10

600

60014

6050

Budowa drogi Nr 2041W Waśkowólka-Żurawlówka-Wygoda

180 000

180 000

90 000

A.
B.90 000
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

11

600

60014

6050

Projekt przebudowy drogi Nr 2034W Łuzki-Huszlew-Dziadkowskie-gr.woj.

45 000

45 000

25 000

A.
B.20 000
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

12

600

60014

6050

Przebudowa drogi Nr 2012W Walim-Nowa Kornica

400 000

400 000

200 000

A.
B.200000
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

13

600

60014

6050

Przebudowa drogi Nr 2009W Sarnaki-Mierzwice Stare

400 000

400 000

200 000

A.
B.200000
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

14

600

60014

6050

Budowa chodnika Nr 2007W Kózki-Serpelice-Borsuki-dr.woj.(Janów Podlaski)

20 000

20 000

20 000

A.
B.Gmina Sarnaki
C.

Zarząd Dróg Powiatowych

15

600

60014

6610

Przebudowa drogi Nr 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie na odcinku Ławy-Zienie

120 000

120 000

120 000

A.
B.
C.

Gmina Huszlew

16

750

75020

6060

Zakup sprzętu komputerowego

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

Starostwo Powiatowe

17

150

15011

6639

Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj..maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

280 785

96 231

96 231

A.
B.
C.

108 504

76050

Starostwo Powiatowe

18

750

75095

6639

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

39 405

24 855

24 855

A.
B.
C.

8 730

5820

Starostwo Powiatowe

19

754

75411

6060

Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego (podnośnik hydrauliczny SHD-25)dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

803 780

803 780

698 780

A.
B.105 000
C.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Łosice

20

801

80120

6050

Termomodernizacja budynku ZSzNr1 w Łosicach

1 100 000

1 100 000

88 000

# 880 000

A.
B.132 000
C.

Dyrektor ZSzNr1

21

801

80130

6050

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2

371 163

371 163

371 163

A.
B.
C.

Zespół Szkół nr 2

22

851

85111

6220

Współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego oraz modernizacji budynku (starej części szpitala) SPZOZ w Łosicach ***

600 000

600 000

600 000

A.
B.
C.

SP ZOZ Łosice

23

853

85333

6050

Przebudowa budynku administracyjnego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6-roboty wewnętrzne ( w tym 62 200 zł. wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej)

2 319 000

1 950 000

940 660

823 000

A.
B.
C.
186340 FP

369 000

Powiatowy Urząd Pracy Łosice

24

853

85333

6050

Termomodernizacja budynku administracyjnego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6.

240 000

240 000

240 000

A.
B.
C.

Powiatowy Urząd Pracy Łosice

25

852

85218

6060

Zakup sprzętu komputerowego

5 055

5 055

5 055

A.
B.
C.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

26

900

90095

6050

Urządzenie terenów zieleni wokół budynku Starostwa przy ul. Narutowicza 6

60 000

60 000

60 000

A.
B.
C.

Zarząd Powiatu

18 165 428

17 597 324

4 096 442

3 003 000

3 833 167

6 664 715

486 234

81 870

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

#planowana pożyczka z WFOŚiGW w W-wie

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

***Zadanie w ramach konkursu RPO WM /7.1/1/2008. Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.1 - Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Nazwa projektu: "Podniesienie jakości usług medycznych w SPZOZ w Łosicach poprzez zakup tomografu komputerowego, modernizację i przystosowanie jednostki do standardów Unii Europejskiej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe