| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Teresin

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 2. Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:

a) papier, tektura (makulatura, karton),

b) szkło,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) przeterminowane leki,

h) chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

n) odpady zielone,

o) zmieszane odpady opakowaniowe (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny).

2) odpady komunalne zmieszane.

2. Określa się minimalną liczbę pojemników na odpady komunalne zmieszane, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde 2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość oraz dodatkowo nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 2 osoby lub większy pojemnik, którego pojemność jest dostosowana i proporcjonalna do ilości osób.

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. Ustala się rodzaje i następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane – odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na 4 tygodnie,

2) odpady ulegające biodegradacji mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu co najmniej raz na 4 tygodnie,

3) odpady zielone mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać oddzielnie, tj. w osobnym specjalnie oznakowanym worku lub pojemniku podmiotowi uprawnionemu 5 razy w roku,

4) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na 3 miesiące,

5) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach – w godzinach ich pracy,

6) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

8) chemikalia oraz zużyte opony będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

9) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, będą odbierane każdorazowo z terenu nieruchomości zamieszkałej przez podmiot uprawniony, poprzez zgłoszenie tego faktu do podmiotu uprawnionego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej za pośrednictwem Urzędu Gminy Teresin na 7 dni przed rozpoczęciem prac oraz z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów co najmniej 2 razy do roku.

§ 5. 1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na terenie gminy ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów, które właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą.

2. Wójt Gminy Teresin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lokalizację punktów selektywnej zbiórki oraz wykaz odbieranych z nich frakcji.

§ 6. 1. Odpady powstałe na nieruchomości a znajdujące się w pojemnikach nie przeznaczonych dla danej frakcji odpadów zostaną potraktowane jako odpady zmieszane.

2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy dostęp do pojemników i innych urządzeń pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki lub inne urządzenia przed wejście na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników lub innych urządzeń w miejsca, o których mowa w ust.2, należy wystawić pojemniki i worki w dniu odbioru do drogi publicznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 8. Traci moc uchwała XXVII/209/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Linard

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »