Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7165

Uchwała nr XLVIII/510/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ppkty b, c, d, e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 473.592,32 zł.,

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.138.772,32 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 80.988.030,90 zł., w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 56.574.738,54 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie: 24.413.292,36 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.973.863,48 zł.,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2.639.043,48 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 548.088,48 zł.,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.345.043,48 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.425.775,00 zł.,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 294.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 87.988.030,90 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 57.347.241,66 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.640.789,24 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Pułtusk w kwocie 3.410.000,00 zł.,

2) kredytów w kwocie 3.140.000,00 zł.,

3) pożyczek w kwocie 450.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.762.868,24 zł. (wolne środki 172.868,24 zł., z emisji papierów wartościowych 4.590.000,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 914.504,24 zł., pożyczek w wysokości 288.364,00 zł., emisji papierów wartościowych w wysokości 3.560.000,00 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 11.762.868,24 zł., rozchody w wysokości 4.762.868,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla:

1) instytucji kultury,

2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 198.134,89 zł., w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 198.134,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 11.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 r. i lata następne.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dochody

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L. p.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2010 r.

1

2

3

4

1.

Dochody

80 988 030,90

2.

Wydatki

87 988 030,90

3.

Wynik budżetu

- 7 000 000,00

Przychody ogółem:

11 762 868,24

1.

Kredyty

§ 952

3 140 000,00

2.

Pożyczki

§ 952

450 000,00

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8 000 000,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

172 868,24

Rozchody ogółem:

4 762 868,24

1.

Spłaty kredytów

§ 992

914 504,24

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

288 364,00

3.

Spłaty pożyczek
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

3 560 000,00

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

L. p.

Nazwa rachunku, w tym jednostka,
przy której utworzono rachunek dochodów

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

1.

Szkoły podstawowe - 80101

216 000,00

308 435,00

a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku

5 000,00

11 824,66

b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi

145 000,00

150 945,51

c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

39 000,00

110 348,98

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobach

5 000,00

6 127,48

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie

12 000,00

16 624,47

f) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przemiarowie

10 000,00

12 563,90

2.

Przedszkola - 80104

16 000,00

17 265,95

a) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

16 000,00

17 265,95

3.

Gimnazja - 80110

50 000,00

56 717,10

a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku

20 000,00

20 568,06

b) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku

30 000,00

36 149,04

4.

Instytucje kultury fizycznej - 92604

35 000,00

50 312,91

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku

35 000,00

50 312,91

5.

Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 85413

320 404,38

320 404,38

a) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi

320 404,38

320 404,38

Ogółem

637 404,38

753 135,34

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

L. p.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1.

921

92113

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

465 000,00

2.

921

92116

Pułtuska Biblioteka Publiczna

735 786,63

3.

921

92118

Muzeum Regionalne w Pułtusku

432 600,00

4.

801

80104

Niepubliczne Przedszkole "Urwis"

207 000,00

5.

801

80104

Przedszkole Niepubliczne "Wisienka"

50 000,00

6.

801

80104

Niepubliczne Przedszkole Britisch School 'Clever'

73 000,00

Ogółem

1 963 386,63

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L. p.

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa
lub innej jednostki pomocniczej

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Planowane wydatki

Łączne
wydatki

w tym

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

900

90095

Białowieża

Wyłożenie kostką brukową
w wejściu do świetlicy wiejskiej

3 200,00

3 200,00

2.

921

92109

Białowieża

Zakup wyposażenia do świetlicy
(20 krzeseł i 4 stołów)

4 000,00

4 000,00

3.

900

90015

Boby

Oświetlenie drogi wiejskiej

8 713,00

8 713,00

4.

921

92109

Chmielewo

Zakup glazury i położenie w kuchni świetlicowej, zakup krzeseł

8 650,00

8 650,00

5.

900

90095

Głodowo

Budowa ogrodzenia wokół świetlicy

11 291,39

11 291,39

6.

921

92109

Gnojno

Remont remizy strażackiej
(wykonanie nowej instalacji elektrycznej)
oraz zaadoptowanie jednego pomieszczenia
na kuchnię i jej wyposażenie

7 710,00

7 710,00

7.

900

90095

Grabówiec

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

4 550,00

4 550,00

8.

921

92109

Grabówiec

Remont małej świetlicy

8 246,00

8 246,00

9.

921

92195

Grabówiec

Integracja społeczności lokalnej i promocja miasta

2 500,00

2 500,00

10.

900

90095

Gromin

Postawienie dwóch wiat przystankowych
przy drodze gminnej

5 296,00

5 296,00

11.

921

92109

Gromin

remont świetlicy (położenie podłogi),
doposażenie kuchni

3 070,00

3 070,00

12.

900

90015

Jeżewo

Uzupełnienie oświetlenia

6 668,31

6 668,31

13.

900

90095

Kacice

Ogrodzenie placu wokół świetlicy

10 758,00

10 758,00

14.

921

92195

Kleszewo

Wyjazd integracyjny

10 652,25

10 652,25

15.

900

90095

Kokoszka

Wyłożenie kostką placyku przy przystanku
i tablicy informacyjnej

2 155,00

2 155,00

16.

921

92120

Kokoszka

Poprawa estetyki otoczenia
wokół zabytkowej figurki

4 215,00

4 215,00

17.

900

90095

Lipa

Ogrodzenie i zagospodarowanie działki
pod świetlicę

7 200,00

7 200,00

18.

600

60016

Lipniki Nowe

Remont dróg dojazdowych do pól

6 750,00

6 750,00

19.

600

60016

Lipniki Stare

Nawiezienie żwiru na drogi gminne

10 481,81

10 481,81

20.

600

60016

Moszyn

Remont drogi gminnej

2 823,00

2 823,00

21.

900

90095

Moszyn

Urządzenie boiska do gry w piłkę

5 400,00

5 400,00

22.

600

60016

Olszak

Modernizacja chodnika - zakup kostki brukowej

5 311,55

5 311,55

23.

921

92195

Olszak

Spotkanie integracyjne - promocja miejscowości

1 271,45

1 271,45

24.

600

60016

Pawłówek

Remont drogi dojazdowej

4 473,00

4 473,00

25.

600

60016

Płocochowo

Budowa chodnika

14 327,10

14 327,10

26.

921

92120

Płocochowo

Remont kapliczki z I połowy XIX w.

1 054,75

1 054,75

27.

600

60016

Ponikiew

Rozbudowa drogi gminnej i parkingu
przed świetlicą

6 817,44

6 817,44

28.

900

90095

Przemiarowo

Ogrodzenie terenu wokół świetlicy

11 078,34

11 078,34

29.

600

60016

Szygówek

Naprawa drogi gminnej

4 814,00

4 814,00

30.

900

90095

Trzciniec

Przygotowanie terenu do zabaw sportowych

4 501,81

4 501,81

31.

921

92109

Trzciniec

Zakup wyposażenia kuchni

5 000,00

5 000,00

32.

600

60016

Zakręt

Wykonanie przepustów przy drodze gminnej

5 155,69

5 155,69

Ogółem

198 134,89

86 807,81

111 327,08

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Ireneusz Purgacz


Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Burmistrz Miasta Pułtusk


Wojciech Dębski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/510/2010
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 5 listopada 2010 r.

W uchwale budżetowej zostały wprowadzone n/w zmiany:

I. Dochody:

1) zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 95.000 zł. z 0,6% rezerwy ustawowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne hali sportowej przy PG Nr 1 - dz. 758 rozdz. 75801 § 2920,

2) zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 500.000 zł. - dz. 700 rozdz. 70005 § 0770,

3) zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.500 zł. - dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 - 40.000 zł., dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 - 300 zł., dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 - 200 zł.,

4) dokonuje się zmiany paragrafu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z § 0970 na § 0690,

5) zmniejsza się wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 - 6.000 zł., zwiększa się wpływy z tytułu opłat od posiadania psów - dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 - 6.000 zł.,

6) zwiększa się dochody gminy o kwotę 29.680 zł. (dz. 926 rozdz. 92605 § 2007 - 25.228 zł., § 2009 - 4.452 zł.) w związku z realizacją przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".

II. Wydatki:

1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcińcu" o kwotę 101.000 zł. - dz. 010 rozdz. 01010 § 6050,

2) zwiększa się wydatki na transport lokalny o kwotę 13.150 zł. - dz. 600 rozdz. 60004 § 4300,

3) zwiększa się wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 150.000 zł. - dz. 600 rozdz. 60016 § 4300,

4) zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych dróg gminnych o kwotę 25.000 zł. - dz. 600 rozdz. 60016 § 4270,

5) zwiększa się wydatki na termomodernizację budynku żłobka o kwotę 75.000 zł. - dz. 700 rozdz. 70095 § 6050,

6) zwiększa się § 4270 "Zakup usług remontowych" o kwotę 105.750 zł. i § 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 100.000 zł. w dz. 700 rozdz. 70005,

7) zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.775 zł. - dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 oraz na usługi pozostałe (prowizje, opłaty pocztowe) o kwotę 53.000 zł. - dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 i zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 15.775 zł. - dz. 750 rozdz. 75023 § 6060,

8) zwiększa się wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Gąbin o kwotę 10.000 zł. - dz. 754 rozdz. 75478 § 2710 oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 3.016,23 zł. z § 4300 na § 4210 (na zakup paliwa),

9) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej o kwotę 15.000 zł. - dz. 754 rozdz. 75416 § 4010,

10) zwiększa się wydatki z tytułu wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie samochodu nieoznakowanego dla Policji w wysokości 25.000 zł. - dz. 754, rozdz. 75495 § 6170,

11) zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 196.998 zł. - dz. 757 rozdz. 75702 § 8110,

12) zmiany w dz. 801 "Oświata i wychowanie" obejmują przeniesienia pomiędzy paragrafami wnoszonymi przez jednostki oraz zwiększenia o wnioskowane środki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i wydatki rzeczowe, tj.:

rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe":

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020, zmniejsza się o kwotę 327,35 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 487.446 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 18.623,69 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 23.188,46 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zwiększa się o kwotę 818 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zwiększa się o kwotę 13.280 zł.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł.,

- zakup usług remontowych - § 4270 zmniejsza się o kwotę 44.900 zł.,

- zakup usług pozostałych - § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 4.165 zł.,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4740 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne":

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zmniejsza się o kwotę 276,76 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 19.499,76 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 667,90 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 2.228 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zwiększa się o kwotę 59 zł.,

rozdz. 80104 "Przedszkola":

- dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych - § 2540 zmniejsza się o kwotę 23.000 zł.,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.730 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 240.996,31 zł.,

rozdz. 80104 "Przedszkola":

- dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych - § 2540 zmniejsza się o kwotę 23.000 zł.,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.730 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 240.996,31 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 14.191,21 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 14.014,26 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zmniejsza się o kwotę 1.925,60 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zwiększa się o kwotę 4.000 zł.,

- zakup środków żywności - § 4220 zwiększa się o kwotę 1.010 zł.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 zmniejsza się o kwotę 1.010 zł.,

- zakup usług remontowych - § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.081,28 zł.,

- zakup usług pozostałych - § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000 zł.,

- podróże służbowe krajowe - § 4410 zwiększa się o kwotę 200 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 10.234,26 zł.,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4740 zwiększa się o kwotę 700 zł.,

rozdz. 80110 "Gimnazja":

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zwiększa się o kwotę 1.448 zł.,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - § 3040 zwiększa się o kwotę 4.500 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 223.583,08 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 22.774,94 zł.,

- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110 zwiększa się o kwotę 8.612,14 zł.,

- składki na Fundusz Pracy - § 4120 zwiększa się o kwotę 380 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zwiększa się o kwotę 184.000 zł.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.,

- zakup energii - § 4260 zwiększa się o kwotę 15.000 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 965,14 zł.,

rozdz. 80148 "Stołówki szkolne":

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - § 3020 zwiększa się o kwotę 152,16 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 zwiększa się o kwotę 280,17 zł.,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 zmniejsza się o kwotę 2.189,59 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.140,19 zł.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 zmniejsza się o kwotę 152,16 zł.,

13) zwiększa się wydatki w rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w § 4210 o kwotę 21.290 zł., w § 4300 o kwotę 19.449 zł., w § 4220 o kwotę 70 zł., w § 4240 o kwotę 8 zł., w § 4740 o kwotę 533 zł., zmniejsza się § 4260 o kwotę 1.350 zł.,

14) zwiększa się wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych o kwotę 20.000 zł. - dz. 852 rozdz. 85215 § 3110,

15) zwiększa się wydatki z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 17.000 zł. - dz. 852 rozdz. 85214 § 3110,

16) zmniejsza się wydatki z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 57.000 zł. - dz. 852 rozdz. 85295 § 3110,

17) zmiany w rozdz. 85305 "Żłobki" obejmują zmniejszenie w § 4270 o kwotę 3.714,61 zł. i zwiększenie o kwotę 3,714,61 zł. w § 4010,

18) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" obejmuje zmiany w rozdz. 85401 "Świetlice szkolne", w tym:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę 165,76 zł.,

- § 4010 zwiększa się o kwotę 9.536,19 zł.,

- § 4040 zmniejsza się o kwotę 222,30 zł.,

- § 4110 zwiększa się o kwotę 743,06 zł.,

- § 4120 zwiększa się o kwotę 58 zł.,

rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" § 3240 "Stypendia dla uczniów" zwiększa się o kwotę 27.364 zł.,

19) zmiany w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdz. 90001 § 6050 zwiększa się o kwotę 40.000 zł. oraz zmniejsza się § 6059 o kwotę 855.000 zł.,

- rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 50.000 zł.,

- rozdz. 90019 § 4210 zmniejsza się o kwotę 116.000 zł. i § 4300 zmniejsza się o kwotę 163.000 zł.,

- rozdz. 90095 § 4300 zwiększa się o kwotę 100.000 zł. i § 6050 zwiększa się o kwotę 10.000 zł.,

20) zmiany w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdz. 92113 § 2480 zwiększa się o kwotę 45.000 zł.,

- rozdz. 92120 § 6050 zwiększa się o kwotę 60.000 zł.,

- rozdz. 92195 § 4300 zwiększa się o kwotę 47.986 zł.,

- rozdz. 92195 § 6050 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł.,

21) zmiany w dz. 926 "Kultura fizyczna i sport":

- rozdz. 92601 § 6050 zmniejsza się o kwotę 360.000 zł.,

- rozdz. 92605 zwiększa się o kwotę 33.616 zł. w związku z realizowanym projektem pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces", w następujących paragrafach:

§ 4177 - 22.168 zł.,

§ 4179 - 3.912 zł.,

§ 4217 - 3.060 zł.,

§ 4219 - 540 zł.,

§ 4309 - 3.936 zł.,

- rozdz. 92605 zwiększa się § 4210 o kwotę 10.000 zł. i § 4300 o kwotę 10.000 zł.,

Zmiany dotyczące inwestycji zostały ujęte w załączniku Nr 8 i Nr 9.

Zmiany dotyczące dotacji podmiotowych ujęto w załączniku Nr 5, a zmiany dotyczące planu dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych ujęto w załączniku Nr 4.

W załączniku Nr 6 ujęto zmianę w nazwie dotacji na ochronę zabytków i opiece nad zabytkami.

W załączniku Nr 7 określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W załączniku Nr 11 określa się wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe