| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14.262.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/172/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r., poz. 594) i   art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności Uchwały Nr XXXVI/172/2013 Rady Miasta Garwolina z   dnia 28 stycznia 2013 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej - w   części J załącznika do uchwały dot. zdania „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnym ze stanem faktycznym”, z   powodu istotnego naruszenia przepisu art. 6n ust. 1   ustawy dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Miastu Garwolin prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 17 czerwca 2013 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie Uchwała Nr XXXVI/172/2013 Rady Miasta Garwolina z   dnia 28 stycznia 2013 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Zgodnie z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, w/w uchwała podlega nadzorowi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  

W wyniku badania w/w uchwały Kolegium Izby ustaliło, iż uchwałę podjęto m.in. w   oparciu o   art. 6n ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

W części L załącznika nr 1   przedmiotowej uchwały zatytułowanej „Oświadczenie i   podpis składającego deklarację” zapisano „Pouczony/a o   odpowiedzialności karnej z   art. 233 § 1   ustawy z   dnia 6   czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z   późn. zm.) – Kto, składając zeznania mające służyć jako dowód w   postępowaniu sądowym lub w   innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3   – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z   prawdą.”. Organ nadzoru zauważa, nieuprawnione jest przyjmowanie przez organ publiczny oświadczenia właściciela nieruchomości bez wyraźnego wskazania przepisu prawno- karnego, z   którego wynika odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z   rzeczywistością.  

Poza tym, w   ocenie organu nadzoru, nałożenie na podmioty składające deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązku złożenia wskazanego wyżej oświadczenia wykracza poza delegację wynikającą z   przepisu art. 6n ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

Badana uchwała w   sprawie określenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego. W   rozumieniu art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym, ma charakter normatywny i   generalny oraz adresowana jest do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów. Jej uregulowania powinny być na tyle precyzyjne i   czytelne, aby nie powstawały wątpliwości interpretacyjne.  

W powyższym stanie faktycznym i   prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Tarnowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »