| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/411/2013 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 ze zmianami), art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wysokość stawek opłaty targowej,

2) zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

§ 2. 1.               Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Karczew w wysokości 250 zł

2.               Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:

1) w miejscach przy cmentarzach:

a) za zajęcie powierzchni do 20 m2                            - 100 zł

b) za zajęcie powierzchni powyżej 20 m2              - 5 (za każdy m2zajętej powierzchni)

2) w pozostałych miejscach:                                                                                                  

a) z samochodu ciężarowego, straganu, stołu               - 25 zł

b) innych samochodów, przyczep, naczep               - 15 zł

c) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza               - 3 (za 1 m2zajętej powierzchni).              

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłatę targową pobierał będzie inkasent – Pan Tomasz Olszewski PESEL 51050613272.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 25 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karczewie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Gmina Karczew zainteresowana jest każdą formą przedsiębiorczości i sprzyja jego rozwojowi dostępnymi sobie środkami. Podwyższenie stawek opłaty targowej byłoby niekorzystne dla handlu na targowiskach i obniżyłoby jego rentowność. Stabilne, stosowane przez wiele lat opłaty dają handlowcom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają im planować rozwój firm w dłuższej perspektywie.

W opłacie targowej proponuje się utrzymać stawki dzienne na poziomie roku 2013.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »