| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/454/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wyszków w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wyszków w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/454/14
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 14 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
„POMOC GMINY WYSZKÓW W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014–2020.

I. Podstawa prawna programu.

Program „Pomoc Gminy Wyszków w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 z ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Wyszkowie w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014–2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców gminy Wyszków.

II. Cel programu.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji Gminy Wyszków warunkująca realizację programu.

W Gminie Wyszków w roku 2013 objęto 439 rodzin (721 osób) wsparciem w zakresie gorącego posiłku, zaś w 2012 objęto 478 rodzin (797 osób). W ramach realizowania dożywiania w 2013 r. w trybie udzielenia pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 1 ucznia.

Rosnące wydatki ponoszone na zakup żywności pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na utrzymaniu dzieci.

Objęcie pomocą dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowienie programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne.

IV. Podmioty realizujące program na terenie gminy Wyszków.

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi i jednostkami organizacyjnymi oraz szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne i publiczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Wyszków.

Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu :

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby dożywianych dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. Finansowanie programu.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu.

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ( M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »