| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 193/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia 21 marca 2014r.

W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. 2012 poz. 299 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Staroźreby, powinien spełniać następujące wymagania:

1. Prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielanego zezwolenia;

2. Spełniać wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

a) Pojazdów asenizacyjnych

- Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zwane dalej pojazdami winny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego - zgodnie z ustawą dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);

- Pojazdy winny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617);

- Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy wykonującego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

b) Bazy transportowej

- Przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy;

- Przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonym miejscem do parkowania tych pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne;

- Do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie, przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. Z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach.

c) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić mycie i dezynfekcję pojazdów zgodnie z wymogami określonymi w §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

- Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący: zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, uszkodzeń infrastruktury technicznej i nadmiernego hałasu.

- Świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 2.

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonych w zezwoleniu

§ 3.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 1 przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien przedłożyć:

a) Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej

b) Umowę na odbiór nieczystości ciekłych przez stację zlewna

c) Potwierdzenie dysponowania bazą transportową, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b przez przedstawienie tytułu prawnego do nieruchomości, na której baza się znajduje (odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby;

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Ciećwierz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »