| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/330/2014 Rady Gminy Prażmów

z dnia 3 lutego 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów dla obszaru części wsi Krępa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2012 poz.647, ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr XVII/105/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru części wsi Krępa oraz stwierdzając, że przedmiotowa uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów zatwierdzonego uchwałą nr XL/293/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje:

Dział I.
Przepisy ogólne

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Krępa, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem określone zostały na rysunkach planu, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2.

1) Ustala się przebieg granic obszaru I:

a) AA1 – północno-zachodnia granica działek 142/6, 142/7;

b) A1B – po granicy administracyjnej wsi Krępa;

c) BB1 – południowo-wschodnia granica działki 142/6;

d) B1C – północno-wschodnia granica działki 143/3 i szerokość drogi wewnętrznej 143/8;

e) CC1 – południowo-wschodnia granica działki 143/8;

f) C1D – szerokość drogi wewnętrznej działka nr 143/8 i południowo-zachodnia granica działki143/16;

g) DD1 – południowo-zachodnia granica działki 142/8;

h) D1E – południowo-wschodnia granica działki 142/3;

i) EA – południowo-zachodnia granica działek 142/3, 142/2, 43/7 (droga wewnętrzna).

2) Ustala się przebieg granic obszaru II:

a) FF1 – północno-zachodnia granica działek 146/8, 146/9, 146/10

b) F1G - północno-wschodnia granica działki 146/10,

c) GG1 - północno-zachodnia granica działki 146/3,

d) G1H - północno-zachodnia granica działki 146/3,

e) HH1 - północno-zachodnia granica działki 146/3,

f) H1I – po granicy administracyjnej wsi Krępa,

g) II1 – południowo-wschodnia granica działki148/4,

h) I1J - północno-wschodnia granica działki 150/49 i istniejąca szerokość ul. Wodników,

i) JJ1 - południowo-wschodnia granica działki (ul. Wodników),

j) J1K - północno-wschodnia granica działki 150/24,

k) KK1 - południowo-wschodnia granica działki 150/24,

l) K1L - północno-wschodnia granica działki 150/24,

m) LL1 - południowo-wschodnia granica działki 150/24,

n) L1Ł - południowo-zachodnia granica działki 150/24,

o) ŁŁ1 - południowo-zachodnia granica działki 150/41,

p) Ł1M - południowo-wschodnia granica działki (ul. Brzozowa),

q) MM1 – istniejąca szerokość drogi (ul. Brzozowa) i południowo-zachodnia granica działki 150/39,

r) M1N - południowo-wschodnia granica działki 150/39,

s) NN1 - południowo-zachodnia granica działki 150/39,

t) N1O - północno-zachodnia granica działki 150/39,

u) OO1 - południowo-zachodnia granica działki 148/4,

v) O1P - południowo-wschodnia granica działki 148/4,

w) PP1 - południowo-zachodnia granica działki 148/4,

x) P1R - północno-zachodnia granica działki 148/4,

y) RR1 - południowo-zachodnia granica działki 147/2,

z) R1S - południowo-wschodnia granica działki146/3,

aa) SF - południowo-zachodnia granica działek: 146/3, 146/8.

3) Ustala się przebieg granic obszaru III:

a) TT1 - północno-zachodnia granica działki167 (droga wewnętrzna),

b) T1U – po granicy administracyjnej wsi Krepa,

c) UU1 –szerokość drogi wewnętrznej (działka nr 167),

d) U1W - południowo-wschodnia granica działek 171/17, 171/16, 171/15, 171/14, 171/4,

e) WW1 - południowo-zachodnia granica działki 171/4,

f) W1Y - południowo-wschodnia granica działek 171/14 i 171/18,

g) YY1 - południowo-zachodnia granica działki 171/18,

h) Y1Z - północno-zachodnia granica działek 171/14 i 171/18,

i) ZT - południowo-zachodnia granica działki 171/18 i szerokość drogi wewnętrznej (działka nr 167).

3. Załącznikami do Uchwały, stanowiącymi integralną część tekstu uchwały, są:

1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiący załącznik nr 1, - obszar I i II;

2) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiący załącznik nr 2, - obszar III;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

4. Granice obszaru objętego planem ustalone zostały na rysunkach planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.

5. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 15,4 ha.

§ 2. 1. Następujące ustalenia planu opisano na rysunku planu oznaczeniami graficznymi:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia terenów określające funkcje terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz kolejno numer terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obowiązujące odległości – zwymiarowanie ustaleń planu miejscowego.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15 kV;

2) granica gminy Prażmów.

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice stref, obszarów i terenów biegnące na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, które rozdzielają tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, w których może być umieszczona ściana budynku lub fragment ściany budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi (ulicy), zgodnie z rysunkiem planu. Linia ta może być przekraczana takimi elementami architektury budynku, jak: balkon, wykusz, taras, gzyms, schody, pochylnie dla niepełnosprawnych, zadaszenia i inne detale architektoniczne, jednak nie więcej niż o 1 m;

3) uciążliwej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć takie przedsięwzięcie, które jest zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

4) nieuciążliwej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć takie działanie, które nie jest zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

5) obiektach obsługi technicznej – należy przez to rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców;

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapach w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

7) terenie funkcjonalnym – należy przez to rozumieć teren o określonym w uchwale przeznaczeniu oraz określonym w uchwale sposobie zagospodarowania i zabudowy, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu;

8) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu pokrytego roślinnością wraz z powierzchnią wód powierzchniowych na danej działce.

2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 4. Ustala się następujące zasady dotyczące konstrukcji planu:

1) ustalenia ogólne i szczegółowe należy stosować łącznie;

2) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem lub są przypisane odpowiednio wydzielonym terenom wskazanym na rysunku planu;

3) każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały unikalnym symbolem terenu literowo - cyfrowym. Symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe terenu, następująca po nim liczba oznacza numer kolejnego terenu.

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

2) tereny szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary przestrzeni publicznych;

4) tereny zamknięte oraz strefy ochronne terenów zamkniętych;

5) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

6) obszary wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7) pomniki zagłady wraz z ich strefami ochronnymi;

8) tereny służące organizacji imprez masowych;

9) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

10) obiekty i tereny podlegające ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej;

11) zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Plan nie zawiera ustaleń dla wymienionych w ust. 1 obszarów, terenów, form i obiektów.

Dział II.
Ustalenia ogólne

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów

§ 6. Ustala się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone odpowiednio symbolami, dalej zwane terenami funkcjonalnymi zgodnie z rysunkiem planu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;

3) U – teren zabudowy usługowej;

4) MN/L - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych;

5) MN/U/L - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej na działkach leśnych;

6) WS – teren rowu otwartego;

7) KDL - teren drogi publicznej, klasy lokalnej;

8) KDW – teren dróg wewnętrznych;

9) ZL – teren lasów.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad kształtowania zabudowy

§ 7. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, wskazane i zwymiarowane na rysunkach planu.

2. Ustala się, minimalną odległość, 6 m, w jakiej mogą być realizowane budynki w stosunku do granicy dróg wewnętrznych.

3. Ustala się zakaz budowy budynków w odległości 6,0 m od terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS.

§ 8. Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków o funkcji podstawowej, o ile nieprzekroczone zostaną parametry obiektu, o których mowa w ustaleniach szczegółowych dla terenów funkcjonalnych.

§ 9. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

1) Ogrodzenia od strony dróg należy sytuować w ich liniach rozgraniczających; dopuszcza się wycofanie ogrodzeń w głąb działki w celu ominięcia drzew oraz dla sytuowania bram wjazdowych;

2) Usytuowanie ogrodzeń od strony trenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS w odległości nie mniej niż 3,0 m od górnej krawędzi skarpy rowu;

3) Maksymalna wysokość ogrodzenia dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, od strony dróg ulic i placów publicznych nie może przekraczać 1,8 m od poziomu terenu.

§ 10. Ustala się następujące zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

1) Dla terenów funkcjonalnych MN/U, U, MN/U/L dopuszcza się usytuowanie jednego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem, którego powierzchnia reklamowa nie przekracza 5 m2;

2) Dla terenów funkcjonalnych MN/U, U, MN/U/L dopuszcza się umieszczanie tablic i banerów reklamowych na ogrodzeniu, których łączna powierzchnia nie przekroczy 10 m2;

3) Ustala się zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na terenach funkcjonalnych oznaczonych symbolem przeznaczenia: MN, MN/L;

4) Dla terenów funkcjonalnych MN, MN/L dopuszcza się umieszczanie tablic i banerów reklamowych na ogrodzeniu, których łączna powierzchnia nie przekroczy 4 m2.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 11. 1. Obszar objęty planem stanowi fragment Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – obszar ochrony urbanistycznej Krępa.

2. Granic obszaru jak w ust. 1 nie wskazano na rysunku planu, gdyż obejmuje on cały obszar, według załączników nr 1-2 do niniejszej uchwały.

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 zagospodarowanie przedmiotowych terenów musi uwzględniać uwarunkowania (zakazy, ograniczenia i dopuszczenia) wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych. W szczególności dotyczy to:

1) realizacji uciążliwej działalności gospodarczej;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych;

4) usuwania zadrzewień śródpolnych.

§ 12. 1. Ustala się zakaz uciążliwej działalności gospodarczej na całym obszarze objętym planem.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji o charakterze lokalnym.

§ 13. Ustala się, że wszelkie uciążliwości wynikające ze sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu muszą zamykać się w granicach działki budowlanej, do której podmiot posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem §28. ust 2.

§ 14. Zakazuje się zmiany stosunków wodnych, a zwłaszcza kierunku odpływu wód, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

§ 15. Ustala się obowiązek racjonalnego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych celem zapobiegania podtopieniom oraz obniżaniu poziomu wód gruntowych poprzez:

1) dostosowanie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej do potrzeb i możliwości związanych z zagospodarowaniem wód;

2) uwzględnienie w projekcie zagospodarowania terenu bilansu chłonności gruntu oraz ilości wód deszczowych i roztopowych do zagospodarowania;

§ 16. W rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że:

1) tereny MN, MN/L traktowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej;

2) treny MN/U, MN/U/L traktowane są jak tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego i zasad obsługi komunikacyjnej

§ 17. 1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenów funkcjonalnych odbywać się będzie poprzez drogi publiczne lub drogi wewnętrzne, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

2. Ustala się możliwość stosowania zjazdów z dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych do poszczególnych działek budowlanych, przy czym techniczne warunki zjazdu określają przepisy odrębne.

3. Ustala się możliwość wydzielania nowych dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) minimalna szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających 8 m,

2) drogi wewnętrzne realizowane jako sięgacze dojazdowe należy wyposażyć w plac manewrowy do zawracania, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18. Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala się obowiązek realizowania stanowisk postojowych na terenie działki budowlanej, według następujących wskaźników:

1) dla zabudowy jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe lub garażowe,

2) minimum 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 pow. użytkowej usług lub biur, jednak nie mniej niż 3,

3) minimum 1,5 miejsca postojowe na każde 4 miejsca konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 19. 1. Ustala się możliwość rozbiórki, budowy, przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się:

1) korekty przebiegu tras istniejących sieci infrastruktury technicznej;

2) przebudowę i zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;

3) budowę sieci infrastruktury technicznej w pobliżu granic działek.

3. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele.

§ 20. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę:

1) budynki muszą być podłączone do gminnej sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją budynku i sposobem zagospodarowania terenu;

2) wodociągowa sieć rozdzielcza powinna spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej;

§ 21. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych:

1) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych siecią kanalizacyjną;

2) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się, wyłącznie dla zabudowy mieszkaniowej, odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków, o ile zabudowa podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej;

3) po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej budynki mieszkalne i usługowe należy obowiązkowo podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 22. 1. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów funkcjonalnych, które uniemożliwią zalewanie sąsiednich nieruchomości, poprzez zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

1) zagospodarowanie wód opadowych na własnym terenie poprzez odprowadzenie do gruntu, w ramach powierzchni biologicznie czynnej, w granicach działki budowlanej,

2) odprowadzenie wód opadowych w sposób, który uniemożliwi zalewanie sąsiednich nieruchomości z wykorzystaniem: kanalizacji, szczelnych zbiorników retencyjnych, innych urządzeń.

2. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód deszczowych do rowów.

§ 23. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w gaz:

1) zaopatrzenie w gaz z istniejącej lub projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia;

2) możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowej;

3) dopuszcza się wykorzystywanie zbiorników na gaz płynny.

§ 24. 1. Ustala się następujące ogólne zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i rozbudowywanych systemów średniego napięcia 15 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV;

2) możliwość realizowania stacji transformatorowych na wszystkich terenach funkcjonalnych stosownie do potrzeb;

3) przyłącza energetyczne niskiego napięcia należy realizować jako kablowe z zastosowaniem skrzynek złączowo-pomiarowych usytuowanych bezpośrednio przy linii rozgraniczającej drogi,

4) przebudowa urządzeń elektroenergetycznych powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego;

5) zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów, tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3m.

2. Plan wskazuje przebieg linii średniego napięcia 15 kV.

3. Ustala się obowiązek pozostawienia pasa technicznego wolnego od nowej zabudowy, dla linii o której mowa w ust 2 zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 25. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się, że wszystkie budynki muszą posiadać indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

2. Dla celów grzewczych należy stosować wyłącznie paliwa ekologiczne i technologie czyste ekologicznie, z preferowanym wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii.

§ 26. 1. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące telekomunikacji:

1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejącą sieć oraz poprzez rozbudowę sieci i urządzeń telekomunikacji różnych operatorów;

2) sieć telekomunikacyjną należy realizować jako podziemną.

2. Ustala się możliwość lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na całym obszarze objętym planem, z zachowaniem przepisów odrębnych.

§ 27. W zakresie zasad gospodarki odpadami ustala się obowiązek zapewnienia prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stałych, gromadzonych na terenie własnej działki lub w miejscach wyznaczonych przez organy gminy, do czasu ich wywozu.

Rozdział 7.
Ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu oraz zakazu zabudowy

§ 28. Na obszarze objętym niniejszym planem nie występują obszary, dla których ustala się zakaz zabudowy, szczególne warunki zagospodarowania lub ograniczenia w użytkowaniu.

Rozdział 8.
Ustalenia wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

§ 29. Ustala się zasady wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) obiekty budowlane należy projektować i budować w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych;

2) obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 9.
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości

§ 30. W planie nie wskazuje się obszarów do obowiązkowego scalenia oraz podziału nieruchomości.

§ 31. W przypadku scaleń i podziałów ustala się następujące parametry wydzielonych działek ewidencyjnych:

1) minimalną wielkość działek – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów funkcjonalnych;

2) dopuszcza się 15° odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

3) minimalna szerokość frontu działki - 22,0 m;

§ 32. Ustala się, że na cele budowy obiektów infrastruktury technicznej wielkość działek ewidencyjnych oraz minimalne ich fronty należy kształtować w zależności od potrzeb.

Rozdział 10.
Ustalenia dotyczące sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 33. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem zagospodarowania związanego z placem budowy dla inwestycji budowlanej.

Dział III.
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 11.
Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia teren oraz wskaźników zagospodarowania terenów funkcjonalnych

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN – 1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-6 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi wewnętrzne;

2) zakaz realizowania uciążliwej działalności gospodarczej;

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych lub mieszkalnych z częścią garażową - wolnostojących,

b) dopuszcza się realizację: garaży i budynków gospodarczych wolnostojących lub będących częścią budynku przeznaczenia podstawowego,

c) na jednej działce można maksymalnie usytuować dwa budynki jeden przeznaczenia podstawowego i jeden gospodarczy, garażowy lub garażowo gospodarczy,

d) zakaz podpiwniczania budynków,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu w odległościach wskazanych na rysunkach planu, nie mniej niż 6 m;

f) nieprzekraczalna linia zabudowy – na fragmencie obszaru MN-2, dopuszcza się usytuowanie budynku garażowego przy granicy z drogą, zgodnie ze stanem istniejącym,

g) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 10 m;

h) maksymalna wysokość zabudowy garażowej, gospodarczej lub garażowo-gospodarczej do 6 m;

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dwie,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy garażowej, gospodarczej i garażowo-gospodarczej – dwie;

k) geometria dachu – kąt pochylenia głównych połaci dachu od 20° do 45°;

l) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 1000 m2;

m) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,1;

n) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,40;

o) minimalna powierzchnia czynna biologicznie – dla działek budowlanych 70% powierzchni, a dla dróg wewnętrznych 5% powierzchni działki,

p) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8 m, w tym maksymalnie 45% w formie pełnej;

q) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, za wyjątkiem elementów do budowy słupów i podmurówek;

4) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN/U–1, MN/U–2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa, drogi wewnętrzne;

2) zakaz realizowania uciążliwej działalności gospodarczej;

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących, budynków usługowych wolnostojących lub będących częścią budynku mieszkalnego,

b) dopuszcza się realizację: garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub będących częścią budynku przeznaczenia podstawowego,

c) zakaz podpiwniczania budynków,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu MN/U-1 – zgodnie z rysunkiem planu w odległościach wskazanych na rysunkach planu, nie mniej niż 9 m;

e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu MN/U-2 – zgodnie z rysunkiem planu w odległościach wskazanych na rysunkach planu, nie mniej niż 6 m;

f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej do 10 m;

g) maksymalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej, gospodarczej do 6 m;

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dwie,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej i gospodarczej – dwie;

j) geometria dachu – kąt pochylenia głównych połaci dachu od 20° do 45°;

k) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej – 1000 m2;

l) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,1;

m) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,4;

n) minimalna powierzchnia czynna biologicznie – dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej 70% powierzchni, a dla dróg wewnętrznych 5% powierzchni działki;

o) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8 m, w tym maksymalnie 45% w formie pełnej;

p) od strony dróg zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, za wyjątkiem elementów do budowy słupów i podmurówek;

4) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN/L – 1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach leśnych, drogi wewnętrzne;

2) zakaz realizowania uciążliwej działalności gospodarczej;

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych lub mieszkalnych z częścią garażową - wolnostojących,

b) dopuszcza się realizację: garaży i budynków gospodarczych wolnostojących lub będących częścią budynku przeznaczenia podstawowego,

c) nakaz zachowania minimum 70% drzewostanu na działce,

d) na jednej działce można maksymalnie usytuować dwa budynki jeden przeznaczenia podstawowego i jeden gospodarczy, garażowy lub garażowo gospodarczy,

e) zakaz podpiwniczania budynków,

f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 10 m;

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dwie,

h) geometria dachu –kąt pochylenia głównych połaci dachu od 20° do 45°;

i) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 1500 m2;

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,1;

k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,4;

l) minimalna powierzchnia czynna biologicznie – dla zabudowy mieszkaniowej 70% powierzchni działki, a dla dróg wewnętrznych 10% powierzchni działki,

m) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8 m, w tym maksymalnie 45% w formie pełnej;

n) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, za wyjątkiem elementów do budowy słupów i podmurówek;

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN/U/L–1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa na działkach leśnych, drogi wewnętrzne

2) zakaz realizowania uciążliwej działalności gospodarczej;

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących, budynków usługowych wolnostojących lub będących częścią budynku mieszkalnego,

b) dopuszcza się realizację: garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub będących częścią budynku przeznaczenia podstawowego,

c) nakaz zachowania minimum 60% drzewostanu na działce,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu w odległościach wskazanych na rysunkach planu – nie mniej niż 6 m;

e) zakaz podpiwniczania budynków,

f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej wolnostojącej do 10 m;

g) maksymalna wysokość zabudowy garażowej, gospodarczej do 6 m;

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – dwie,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy, garażowej i gospodarczej – jedna;

j) geometria dachu – kąt pochylenia głównych połaci dachu od 20° do 45°;

k) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej – 1500 m2;

l) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,1;

m) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,4;

n) minimalna powierzchnia czynna biologicznie – dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej 70% powierzchni działki, a dla dróg wewnętrznych 5% powierzchni działki,

o) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8 m, w tym maksymalnie 45% w formie pełnej;

p) od strony dróg zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, za wyjątkiem elementów do budowy słupów i podmurówek;

§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U-1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej,

2) przeznaczenie dopuszczalne – parkingi związane z realizowanymi usługami, zieleń,

3) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległościach wskazanych na rysunku planu, nie mniej niż 10 m,

c) zakaz podpiwniczania budynków,

d) maksymalna wysokość budynków do 10 m,

e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy – dwie,

f) geometria dachu - kąt nachylenia głównych połaci dachu od 5° do 40°,

g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,04,

h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy powierzchni działki budowlanej – 0,2,

i) minimalna powierzchnia czynna biologicznie – 70% powierzchni działki,

4) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolami KDL-1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy lokalnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej;

3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie ze stanem istniejącym, zmienna, zgodnie z rysunkiem planu – 5 - 12 m.

§ 40. Dla terenu oznaczonego symbolem terenu KDW-1, KDW-2, KDW-3, KDW-4 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi wewnętrznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej;

3) szerokość terenu w liniach rozgraniczających dla terenu KDW-1 zgodnie z rysunkiem planu – 8 m,

4) szerokość terenu w liniach rozgraniczających dla terenu KDW-2 zgodnie z rysunkiem planu – 6 m,

5) szerokość terenu w liniach rozgraniczających zgodnie ze stanem istniejącym dla terenu KDW-3 zgodnie z rysunkiem planu – 6 m,

6) szerokość terenu w liniach rozgraniczających dla terenu KDW-4 zgodnie z rysunkiem planu – 8 m.

§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem terenu WS-1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rowu otwartego,

2) przeznaczenie dopuszczalne – teren techniczny, niezbędny do konserwacji i utrzymania drożności rowu,

3) wszelkie zagospodarowanie musi być podporządkowane powszechnemu, zwykłemu lub szczególnemu korzystaniu z wód, o których mowa w przepisach odrębnych,

4) zakazuje się zabudowywania i przykrywania terenu rowu, za wyjątkiem tych jego odcinków, które stanowić będą przedłużenie ciągów komunikacyjnych,

5) dopuszcza się konserwację koryta rowu.

§ 42. Dla terenu oznaczonego symbolami ZL-1, ZL-2, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren lasów;

2) prowadzenie gospodarki leśnej odbywać się będzie w oparciu o ustalenia uproszczonych planów urządzania lasów.

Rozdział 12.
Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych

§ 43. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U-1 ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi powiatowej, klasy zbiorczej, położonej poza obszarem planu.

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-1 ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi powiatowej, klasy zbiorczej, położonej poza obszarem planu lub z drogi wewnętrznej KDW-1.

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U-2 ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi powiatowej, klasy lokalne, położonej poza obszarem planu lub z drogi gminnej, klasy lokalnej KDL-1.

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U/L-1 ustala się obsługę komunikacyjną z drogi gminnej, klasy lokalnej KDL-1.

§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-1 ustala się obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW-1 lub KDW-2.

§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-2 ustala się obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW-3.

§ 49. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-3 ustala się obsługę komunikacyjną, poprzez wydzielony dojazd, z drogi wewnętrznej KDW-3.

§ 50. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-4 ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi powiatowej, klasy zbiorczej, położonej poza obszarem planu lub z drogi wewnętrznej KDW-3 lub KDW-4.

§ 51. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-5, MN-6 ustala się obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW-4.

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/L-1 ustala się obsługę komunikacyjną, poprzez wydzielony dojazd, z drogi wewnętrznej KDW-3 lub z przyległej drogi powiatowej, klasy zbiorczej, położonej poza obszarem planu.

Dział IV.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 53. Traci moc Uchwała nr XXXII/383/2001 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 1264), w części dotyczącej obszaru opisanego w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały.

§ 54. Ustala się stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów funkcjonalnych objętych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości:

1) MN - 15%,

2) MN/U – 15%,

3) U – 15%,

4) MN/L – 15%,

5) MN/U/L – 15%,

6) KDL - 1%,

7) KDW - 1%,

8) WS – 1%.

§ 55. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów.

§ 56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miłosław Zegadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/330/2014
Rady Gminy Prażmów
z dnia 3 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu w skali 1:1 000 - obszar I i II

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/330/2014
Rady Gminy Prażmów
z dnia 3 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Rysunek planu w skali 1:1 000 - obszar III

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/330/2014
Rady Gminy Prażmów
z dnia 3 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/330/2014
Rady Gminy Prażmów
z dnia 3 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »