| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/108/12 Rady Gminy Kampinos

z dnia 9 sierpnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r

              Na podstawie art. 18, ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i   art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z   dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w § 1   - dochody budżetu zwiększa się o   kwotę   28 000,00 z   ł,   tj. ustala się dochody budżetu w   łącznej kwocie   16   942   327,90 zł   , w   tym:  

1)   dochody majątkowe zwiększa się o   kwotę 28 000,00 zł, tj. do kwoty 972 116,00 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1   do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.  

2.   w § 2   - zwiększa się wydatki budżetu o   kwotę   28 000,00 zł,   tj. ustala się wydatki budżetu w   łącznej kwocie   16   249   606,10 zł   , w   tym:  

1)   wydatki majątkowe zwiększa się o   kwotę 28 000,00 zł, tj. do kwoty 2   809 738,11 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2   do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki  

3.   w § 9   - wprowadza się zmiany w   wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z   zał. Nr 3   do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9   do Uchwały  Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na  2012r.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


dr inż.   Monika   Ciurzyńska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/108/12    
Rady Gminy Kampinos    
z dnia 9   sierpnia 2012 r.  
 

Dochody  

 

Dział    
 

Źródło dochodów*  
 

OGÓŁEM  

Planowane dochody na 2012 r  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

z tego :  

bieżące  

w tym:  

majątkowe  

w tym:  

dotacje  

środki europejskie  
i inne środki pochodzące  
ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi  

dotacje  

środki europejskie  
i inne środki pochodzące  
ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

447 000,00  

28 000,00  

475 000,00  

285 500,00  

 

 

189 500,00  

 

 

 

Wpływy z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w   prawo własności  

161 500,00  

28 000,00  

189 500,00  

 

 

 

28 000,00  

 

 

Dochody ogółem  

16   914   327,90  

28   000,00  

16   942   327,90  

15   970   211,90  

1   290   574,41  

372   896,70  

972   116,00  

0,00  

448   546,00  

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów  

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


dr inż.   Monika   Ciurzyńska

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/108/12    
Rady Gminy Kampinos    
z dnia 9   sierpnia 2012 r.  
 

Wydatki  

 

Dział  

Rozdział  

Nazwa  

Plan  

Z tego  

Wydatki  
bieżące  

z tego:  

Wydatki  
majątkowe  

z tego:  

Dotacje  

inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

w tym:  

zakup i   objęcie akcji i   udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  

wydatki  
jednostek  
budżetowych,  

z tego:  

dotacje na zadania bieżące  

świadczenia na rzecz osób fizycznych;  

wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji    

obsługa długu    

na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3,  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań;  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

przed zmianą  

361 400,00  

361 400,00  

360 400,00  

141 400,00  

219 000,00  

0,00  

1 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

zmniejszenie  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

zwiększenie  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

28 000,00  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

po zmianach  

389 400,00  

361 400,00  

360 400,00  

141 400,00  

219 000,00  

0,00  

1 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

28 000,00  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

przed zmianą  

361 400,00  

361 400,00  

360 400,00  

141 400,00  

219 000,00  

0,00  

1 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

zmniejszenie  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

zwiększenie  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

28 000,00  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

po zmianach  

389 400,00  

361 400,00  

360 400,00  

141 400,00  

219 000,00  

0,00  

1 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

28 000,00  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

Wydatki razem:  

przed zmianą  

16 221 606,10  

13 439 867,99  

11 025 149,99  

6 767 702,49  

4 257 447,50  

286 656,00  

1 549 861,00  

424 302,00  

6 750,00  

147 149,00  

2 781 738,11  

2 663 339,39  

0,00  

0,00  

118 398,72  

zmniejszenie  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

zwiększenie  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

28 000,00  

28 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

po zmianach  

16   249   606,10  

13   439   867,99  

11   025   149,99  

6   767   702,49  

4   257   447,50  

286   656,00  

1   549   861,00  

424   302,00  

6   750,00  

147   149,00  

2   809   738,11  

2   691   339,39  

0,00  

0,00  

118   398,72  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


dr inż.   Monika   Ciurzyńska

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXIV/108/12    
Rady Gminy Kampinos    
z dnia 9   sierpnia 2012 r.  
 

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok  

 

Lp.  

Dział  

Rozdz.  

Nazwa zadania inwestycyjnego  
(w tym w   ramach funduszu sołeckiego)  

Łączne koszty finansowe  

Planowane wydatki  

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu  

rok 2012  

z tego źródła finansowania  

dochody własne jst  

kredyty, pożyczki, papiery wartościowe    

środki pochodzące  
z innych   źródeł*  

środki wymienione  
w art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1.  

010  

01010  

Budowa kanalizacji w   miejscowości Stare Gnatowice - dokumentacja  

60 000,00  

60 000,00  

60 000,00  

 

A.            
B.  
C.  
 

 

Urząd Gminy  

2.  

010  

01010  

Budowa kanalizacji w   miejscowości Wiejca - dokumentacja  

70 000,00  

70 000,00  

70 000,00  

 

 

 

Urząd Gminy  

3.  

600  

60016  

Przebudowa ul. Szkolnej w   Kampinosie wraz z   budową zatoki parkingowej  

350 000,00  

350 000,00  

350 000,00  

 

 

 

Urząd Gminy  

4.  

700  

70005  

Zakup i   montaz pieców do centralnego ogrzewania i   ciepłej wody  

28 000,00  

28 000,00  

28 000,00  

 

 

 

Urząd Gminy  

5.  

750  

75023  

Zakup programów komputerowych i   komputerów  

10 000,00  

10 000,00  

10 000,00  

 

A.            
B.  
C.  
 

 

Urząd Gminy  

6.  

801  

80195  

Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w   Kampinosie  

50 000,00  

50 000,00  

50 000,00  

 

 

 

Urząd Gminy  

7.  

852  

85203  

Dom dziennego pobytu dla osób starszych w   Łazach - dokumentacja  

10 000,00  

10 000,00  

10 000,00  

 

 

 

Urząd Gminy  

8.  

900  

90001  

Zakup koparko - ładowarki i   sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i   umacniania urządzeń przeciwpowodziowych  

320 000,00  

320 000,00  

185 930,00  

 

A.            
B.                 134 070,00      
C.  
 

 

Urząd Gminy  

Ogółem  

898 000,00  

898 000,00  

763 930,00  

0,00  

134 070,00  

 

x  

 

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  

 

 

 

A. Dotacje i   środki z   budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)  

 

 

B. Środki i   dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

C. Inne źródła    

 

 

 

 

 

 

        - PROW na lata 2007 - 2013  

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


dr inż.   Monika   Ciurzyńska

 


Uzasadnienie

1.   Zmiany w   dochodach gminy:  

-   w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody majątkowe z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w   prawo własności o   28 000,00 zł  

2.   Zmiany w   wydatkach gminy:  

-   w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i   nieruchomościami wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i   montaż pieców do centralnego ogrzewania i   ciepłej wody" w   kwocie 28 000,00 zł - Piece zainstalowane zostaną w   budynku Ośrodka Zdrowia, stanowiącym mienie Gminy Kampinos.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


dr inż.   Monika   Ciurzyńska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »