| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 23 sierpnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 167, poz. 1759, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 92, poz. 753 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146 i   Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i   Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2012 Nr XV/78/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z   dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: Dokonuje się zmiany w   § 11 uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie:  

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,  

2)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,  

3)   dokonywania zmian w   ramach działu w   planie wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

4)   dokonywania zmian w   ramach działu w   rocznym planie zadań inwestycyjnych z   wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i   rezygnacji z   zadań przyjętych,  

5)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

6)   udzielania w   roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Zdzisław   Tarka


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012 spowodowane jest koniecznością wprowadzenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Gostynińskiego do udzielania w   roku budżetowym pożyczek  krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000 zł.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »