| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy Michałowice

z dnia 13 marca 2014r.

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 2, art. 41 pkt. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.,  poz. 182 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza Uchwała dotyczy ustalenia  kryterium dochodowego oraz zasad  zwrotu  wydatków za niektóre  świadczenia z pomocy społecznej na lata 2014 -2020.

§ 2. 1. Świadczenia w zakresie dożywiania w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych, posiłku oraz  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód osoby dorosłej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i młodzieży  przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Świadczenia w formie zasiłków celowych przyznaje się nieodpłatnie jeżeli dochód osoby dorosłej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 125% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria określone w § 2 może być przyznana pomoc w formie: rzeczowej, zasiłków celowych i okresowych  pod warunkiem zwrotu wydatków za udzielone świadczenia.

2. Świadczenia, o których mowa § 3 ust. 1 podlegają zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą:

% dochodu osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w %

powyżej 100 do 125

10

powyżej 125 do 150

20

powyżej 150 do 175

30

powyżej 175 do 200

40

powyżej 200 do 250

60

powyżej 250 do 300

80

powyżej 300

100

                                                                                   

§ 4. Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

§ 5. 1. Obowiązek zwrotu, wysokość i sposób zwrotu ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.

2. W przypadku nie wywiązania się z nałożonego decyzją obowiązku zwrotu, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/166/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków wypłacanych w formie świadczenia przez pomoc społeczną w ramach zadań własnych gminy obejmujących pomoc rzeczową, usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Paweł Zacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »