| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/305/2013 Rady Gminy Michałowice

z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie87 008 835,80 zł,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie86 801 035,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie207 800,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie91 050 096,14 zł,z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie73 124 658,47 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie17 925 437,67 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodniez tabelą nr 2ado niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodniez tabelą nr 2bdo niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości1 385 872,00 zł,zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości4 041 260,34 zł,sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów w kwocie4 041 260,34 zł

2. Ustala się przychody  budżetu w kwocie9 942 950,34zł,w tym z tytułu zaciągniętych  kredytów w kwocie8 000 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie1 942 950,34 zł, zgodniez tabelą nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie5 901 690,00 zł,z tytułu  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie5 901 690,00 zł   ,zgodniez tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie500 000,00 zł, z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu w kwocie  określonej w § 2 ust. 1 4 041 260,34 zł,

2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 3 958 739,66zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości513 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości220 500,00 złna realizację zadań własnych z zakresu    zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie ztabelą nr 4do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie ztabelą nr 5do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonątabelą nr 6do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodniez tabelą nr 7do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów samorządowych  jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  zgodnie zzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1) zaciągania kredytów  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Paweł Zacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/305/2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »