| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/249/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 kwietnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz 1378) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Listwon


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/249/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXII/215/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2010 r. Nr 126, poz. 2826), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 213, poz. 7168);

2) uchwałą Nr IV/16/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 37, poz. 1217);

3) uchwałą Nr V/26/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 97, poz. 3088);

4) uchwałą Nr XIII/100/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 992);

5) uchwałą Nr XLI/190/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1895).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2 i §3 uchwały Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 213, poz. 7168), które stanowią:

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.                                            §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

2) §2 i §3 uchwały Nr IV/16/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 37, poz. 1217), który stanowi:

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.                                                                §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

3) §2 i §3 uchwały Nr V/26/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 97, poz. 3088), które stanowią:

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.                                             §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

4) §2 i §3 uchwały Nr XIII/100/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 992), który stanowi:

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.                                                                                                 §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

5) §2 i §3 uchwały Nr XLI/190/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1895), który stanowi:

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.                                                                                      §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Listwon


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/249/2014
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

S T A T U T
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną samorządową jednostką organizacyjną.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami),

4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami),

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),

6) Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

7) innych    właściwych aktów prawnych,

8) niniejszego Statutu.

§ 2.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

a) Radzie  - należy przez to rozumieć Radę Miasta Ostrów Mazowiecka,

b) Burmistrzu  -  należy rozumieć Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,

c) Kierowniku - należy rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

d) Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

e) Statucie – należy przez to rozumieć statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3.

Obszarem działania Ośrodka jest miasto Ostrów Mazowiecka.

§ 4.

Bieżący  nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

Ośrodek realizuje zadania:

1. Zlecone Gminie przez administrację rządową w zakresie ustalonym przez ustawy.

2. Własne Gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę.

§ 6.

1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych ustaw należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2) analiza i ocena zjawisk tworzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4) (skreślony)

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń,

6) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń,

7) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

8) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

9) praca socjalna jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom, stwarzająca możliwości do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,

10) realizacja zadań wynikających z rządowych programów,

11) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

12) wspieranie działalności osób fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej działających na rzecz pomocy społecznej,

13) współdziałanie i współpraca z samorządem gminnym, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

14) współpraca z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym, administracją rządową, oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,

15) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego,

16) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne,

17) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7.

1. Ośrodek wykonuje zadania poprzez zatrudnionych pracowników we współpracy z placówkami i instytucjami, których statutowym celem jest realizacja zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 w Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne i stanowiska pracy ustalone w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 8.

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który:

1) kieruje działalnością Ośrodka,

2) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

3) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek podporządkowany jest Radzie.

§ 9.

1. Burmistrz Miasta może upoważnić Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy.

2. Upoważnienie może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.

3. Rada może upoważnić Kierownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza.

4. Burmistrz może upoważnić kierownika, a także inną osobę na wniosek kierownika do podejmowania działań  wobec dłużników  alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej  informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w zakresie określonym w art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 10.

Kierownik składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby.

§ 11.

Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 12.

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka  oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 13.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 14.

Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje oraz zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Rozdział 4.
GOSPODARKA  FINANSOWA

§ 15.

1. Ośrodek prowadzi działalność jako budżetowa jednostka organizacyjna Gminy.

2. Działalność finansowana jest z budżetu Gminy, przy czym zadania zlecone Gminie, a realizowane przez Ośrodek finansowane są ze środków budżetu państwa.

3. Obsługę finansowo – księgową prowadzi główny księgowy Ośrodka.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest coroczny plan finansowy uchwalany przez Radę.

5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

Statut Ośrodkowi nadaje Rada.

§ 17.

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu dla jego uchwalenia.

§ 18.

Statut wchodzi w życie z dniem określonym w § 4 niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »