| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/431/2014 Rady Miasta Marki

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm. 2), Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Wczasowej, sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/269/2012 Rady Miasta Marki z dnia
19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej - nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/226/2012 Rady Miasta Marki z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej, zwany dalej „Planem”.

1. Plan obejmuje obszar działki o numerze ewidencyjnym 73/3 obręb 1-07 Marki.

2. Granice obszaru Planu określa załącznik nr 1.

§ 3. Załącznikami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek Planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. 1. W ramach obowiązkowych ustaleń planu wynikających z przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy
i gabaryty obiektów;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Plan nie określa zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, nie określa szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy, nie określa sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - z uwagi
brak przesłanek merytorycznych i formalnych do wprowadzania ustaleń z tego zakresu.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku Planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- pokrywające się z granicami obszaru Planu;

3) oznaczenia określające przeznaczenie terenu: UO/US -  teren usług oświaty i usług sportu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granica strefy bezpieczeństwa od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;

6) wartości liczbowe podane w metrach stanowiące ustalenia Planu.

2. Oznaczona na rysunku Planu granica strefy bezpieczeństwa od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV dotyczącej obszaru Planu, obowiązuje w zakresie podanej wartości liczbowej określającej jej szerokość. Lokalizacja sieci będąca odniesieniem do wyznaczenia granicy
- na podstawie aktualnych map do celów projektowych.

3. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku Planu mają charakter informacyjny.

§ 6. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) „zabudowie” - należy przez to rozumieć budynki;

2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może wykraczać budynek w stanie wykończonym wyznaczony przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; linia nie dotyczy części nie wystających ponad powierzchnię terenu, elementów drugorzędnych, w szczególności schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

3) „przekryciach krzywoliniowych” - należy przez to rozumieć w szczególności przekrycia walcowe, kopułowe, fałdowe, paraboidalne.

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź z definicjami zawartymi w słowniku języka polskiego.

Rozdział 2.
Przepisy  szczegółowe

§ 7. 1. Ustala się przeznaczenie: UO/US - teren usług oświaty i usług sportu.

2. Zakazuje się wprowadzania innego przeznaczenia niż wymienione w ust. 1, także w postaci tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w zakresie usług oświaty dopuszcza się realizację publicznych i komercyjnych szkół, przedszkoli, żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych;

2) w zakresie usług sportu dopuszcza się realizację obiektów sportowych, w szczególności zaplecza sportowego dla usług oświaty;

3) dopuszcza się realizację obiektów lub pomieszczeń: handlowych, gastronomicznych, noclegowych, zdrowia (w szczególności odnowy biologicznej, rehabilitacji) wyłącznie jako towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, realizowanych na powierzchni łącznej do 50% powierzchni całkowitej budynków przeznaczenia podstawowego;

4) dopuszcza się możliwość realizacji obiektów budowlanych, uzbrojenia terenu, komunikacji wewnętrznej z parkingami niezbędnych dla realizacji przeznaczenia oraz infrastruktury technicznej celu publicznego i zieleni.dopuszcza się łączne zagospodarowanie działek bez konieczności ich scalania;

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem Planu;

2) lokalizacja budynków od granicy lasu wymaga uwzględnienia przepisów odrębnych;

3) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%;

4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 5%;

5) ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy szacowany dla wszystkich kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: minimalną - 0,01, maksymalną - 1,0;

6) dla zabudowy ustala się:

a) maksymalna wysokość zabudowy – 15m,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej zabudowy – 50m,

c) maksymalne nachylenie połaci dachowych - 40º,

d) dopuszczenie stosowania przekryć krzywoliniowych,

e) ustalone formy geometrii dachów nie dotyczą świetlików dachowych, obudowy urządzeń technologicznych w szczególności maszynowni, wentylatorni;

7) w zakresie sąsiedztwa z napowietrzną linią elektroenergetyczną 15kV ustala się:

a) nakazuje się uwzględnienie oddziaływania linii i możliwości występowania przekroczeń dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego określonego
w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych;

b) ustala się strefę bezpieczeństwa od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV o zasięgu 7,0m od osi linii, w której zakazuje się tworzenia hałd, nasypów, gromadzenia materiałów, odpadów oraz sadzenia roślinności, której naturalna wysokość może przekroczyć 3m, jak również zakazuje się lokalizacji obiektów zawierających materiały niebezpieczne pożarowo
i stref zagrożonych wybuchem;

c) ograniczenia ustalone w lit. a, b przestają obowiązywać w przypadku likwidacji, skablowania, trwałego wyłączenia linii.

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
za wyjątkiem infrastruktury technicznej celu publicznego i obiektów sportowych;

2) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
a w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnych awarii – zakładów
o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku - w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

3) teren klasyfikuje się jak tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży.

§ 11. Zasady usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości oraz pokrycie dachów:

1) nakazuje się sytuowanie zabudowy główną kalenicą lub główną osią na siatce prostokątnej względem drogi obsługującej (ul. Wczasowa) lub granicy działki budowlanej;

2) zakazuje się stosowania materiałów palnych w pokryciach dachów.

§ 12. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane:

1) dopuszcza się lokalizowanie małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
o cechach użytkowych lub estetycznych w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu, nie zagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym nie utrudniający dostępu służb ratowniczych, bezpieczeństwa publicznego;

2) ustalenia w zakresie tablic i urządzeń reklamowych:

a) dopuszcza się urządzenia reklamowe, w tym w postaci pylonów, masztów flagowych,

b) dopuszcza się lokalizację szyldów lub reklam na frontowej elewacji budynku na powierzchni nie większej niż 5% powierzchni danej elewacji;

3) ustalenia w zakresie ogrodzeń od strony drogi:

a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń pełnych i stosowania przęseł z prefabrykatów betonowych lub drewnianych,

b) maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,8m od poziomu terenu, z dopuszczeniem wyższych wyłącznie w przypadkach uwarunkowanych technologią lub bezpieczeństwem, co dotyczy
w szczególności ogrodzenia boisk,

c) nakazuje się lokalizację ogrodzeń minimum 0,5m od gazociągu.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się powiązanie obszaru Planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym i obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą ulicę gminną (ul. Wczasowa);

2) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych według wskaźników minimalnych:

a) dla usług oświaty - 30 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych,

b) dla usług sportu - 20 m.p./100 użytkowników jednocześnie, w tym dla usług sportu realizowanych jako zaplecze sportowe usług oświaty - według wskaźnika określonego w lit. a,

c) na parkingach dla samochodów osobowych, liczących więcej niż 20 miejsc postojowych,
co najmniej 5% miejsc należy przeznaczyć dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

d) przy budynku użyteczności publicznej nakazuje się zapewnienie miejsc dla postoju rowerów w liczbie nie mniejszej niż 1/3 wyliczonej liczby miejsc dla samochodów osobowych;

3) w obszarze Planu dopuszcza się realizację parkingów zarówno w formie podziemnej,
na powierzchni terenu jak i wbudowanej w budynek.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) powiązania uzbrojenia technicznego obszaru Planu z układem sieci gminnych realizowane będą poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych wraz
z niezbędnymi urządzenia i budowlami technicznymi;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

b) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów p.poż - z uwzględnieniem zainstalowania na sieci wodociągowej hydrantów naziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

3) nakazuje się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych:

a) nakazuje się maksymalne zagospodarowanie ścieków w granicach działki budowlanej poprzez odprowadzenie powierzchniowe, do zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych,

b) dopuszcza się odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej,

c) dla powierzchni narażonych na zanieczyszczenie i wymagających stosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe, roztopowe lub odciekowe, (w szczególności miejsca gromadzenia odpadów, parkingi, drogi, place manewrowe pojazdów), wymagane stosowanie nawierzchni uniemożliwiających przenikanie do ziemi oraz umożliwiających zbieranie ścieków,

d) z dachów – dopuszcza się odprowadzenie powierzchniowe do ziemi;

5) nakazuje się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, a w przypadku braku warunków technicznych podłączenia dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników gazu;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dopuszcza się zaopatrzenie z sieci ciepłowniczej, także lokalnej (obsługującej kilku odbiorców),

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) nakazuje się zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszcza się odnawialne źródła energii o mocy nieprzekraczającej 100kW, z zakazem
pozyskiwania energii wiatrowej,

c) dopuszcza się stosowanie agregatów prądotwórczych;

8) w zakresie gospodarki odpadami:

a) nakazuje się usuwanie odpadów,

b) nakazuje się wyposażenie działki budowlanej w miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,

c) dopuszcza się wykorzystanie zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów (obsługujących kilku posiadaczy odpadów);

9) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej, łączności - dopuszcza się wszelkie urządzenia nie stanowiące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 15. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości (w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami):

1) ustala się minimalną powierzchnię wydzielanej działki - 2000m2;

2) ustala się minimalną szerokość frontu - 40m;

3) granice wydzielanych działek prostopadłe lub równoległe do osi pasa drogowego ulicy obsługującej obszar Planu (ul. Wczasowa) lub do granic obszaru;

4) przepisy pkt 1 - pkt 3 nie dotyczą działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej lub działek wydzielanych na powiększenie działek sąsiednich, regulacji granic.

§ 16. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych - 2000m2.

§ 17. Ustala się stawkę procentową na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem Planu w wysokości 0,01%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 18. Traci moc uchwała Nr XXXIV/395/2002 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2002 r. Nr 92, poz. 1945) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I" w części dotyczącej obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Marki


Marcin Piotrowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/431/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/431/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późn. zm. #) Rada Miasta Marki rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej.

§ 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10 lutego 2014 roku do 11 marca 2014 roku.

§ 2. Dyskusja publiczna została zorganizowana w dniu 27 lutego 2014 roku w Urzędzie
Miasta Marki.

§ 3. W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu tj. do dnia
25 marca 2014 roku - nie wpłynęły żadne uwagi, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.3) oraz w art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedno- lity Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w ramach przeprowadzanej dla dokumentu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

§ 4. Ze względu na brak uwag do projektu planu nie załącza się listy uwag nieuwzględnionych, a Rada Miasta Marki nie dokonuje rozstrzygnięć o sposobie ich rozpatrzenia
wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.3).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/431/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE,
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.#) Rada Miasta Marki rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

1. W obszarze objętym Planem miejscowym nie przewiduje się realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy służących
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie zgodnym z przepisami
o samorządzie gminnym.

2. Brak ustalonych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należącej do
zadań własnych gminy oznacza, że nie określa się sposobu ich realizacji oraz zasad
finansowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »